Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0046-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за независим живот в общността
Бенефициент: Сдружение "Търговищко дружество за психично здраве"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Търговище
                    Търговище
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на живот и социалното включване на хора с психични заболявания и на членовете на техните семейства, живеещи на територията на общината, с помощта на специално обучени социални асистенти и домашни помощници, като се намали рискът от институционални грижи в специализирани заведения.
Дейности: Дейност 1: Провеждане на информационна кампания за популяризиране на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. На представянето на проекта пред общественността и медиите ще бъдат разяснени подробно целите, дейностите и очакваните резултати на проекта. Ще изработим и разпространим 1000 броя дипляни, които ще съдържат информация за ТДПЗ- като доставчик на услугите, информация за процеса на предоставяне на услугите с описание на отделните етапи- оценка на потребностите, оценка на рисковете, изработване на индивидуални планове и графици и периодична преоценка на потребностите; размер на потребителската такса; както и описание на най- важните „Правила и процедури”, застъпени в „Правилника за вътрешния ред”. Ще бъдат отбелязани правата и задълженията на социалния асистент, на домашния помощник и на потребителя, както и условията и реда, по които ще бъдат предоставяни услугите; Ще проведем три разяснителни тематични срещи с ключови фигури: една с психиатрите, работещи на доболнична помощ; една с личните лекари и една с членовете на ТДПЗ, на която ще бъдат поканени и други потребители на психично здравни услуги. В офиса на ТДПЗ ежедневно ще предоставяме информация както на потенциалните потребители, така и на желаещите да работят като СА и ДП.
Дейност 2: Изработване на „Правилници за вътрешния ред” при предоставяне на услугите СА и ДП Всеки правилник ще съдържа следните раздели: 1. Ръководни принципи в процеса на предоставяне на съответната услуга. 2. Правила и процедури при предоставянето на услугата в общността като например: „Правила и процедури в защита на правата и интересите на потребителите”; ”Правила и процедури за своевременно сигнализиране и компетентна намеса в случей на злоупотреба, неглижиране или насилие”; ”Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителя”; „Правила и процедури за отчитане на операции свързани с финансовите средства на потребителя”; „Процедури за достъп на предоставящия услугата до дома на потребителя”; „Правила и процедури за осигуряване здравето и безопасността на извършващия услугата” и др. 3. Управление на основните рискове: Описание на стъпките по оценка на риска и работа по намаляване на рисковете за потребителите; Дейности, свързани с опазване на здравето на потребителите; Закрила на личността; Обезопасяване на дома; Водене на документация; 4. Организация и управление на доставката на услугите: Този раздел ще включва регламентиране на организацията и управлението на предоставяните услуги; финансовите процедури ; мерки по осигуряване на качеството; критерии за подбора и назначаването на СА и ДП; изисквания за извършване на работата; безопасни условия на труд; обучения и мониторинг и др.
Дейност 3: Подбор и назначаване на персонал за предоставяне на услугите СА и ДП . Предвиждаме да дадем обяви в двата месни вестника, във вестника за обяви „Търговищки пазари” и в „Ново радио Търговище”. В тях ще се разясняват възможностите за заетост- трудови договори и почасова работа, ще бъдат обявени сроковете и мястото за прием на документи. Кандидатите ще получават допълнителна информация в офиса на проекта. Ще подават молба, автобиография, диплом за завършено образование, мотивационно писмо, медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост. Ще съставим комисия от 5 члена с представители от водещата и партньорска организации и специалисти от различни институции, имащи отношение към лицата с псих. разсткройства.. Ще бъдат разглеждани всички кандидатури и приложени критериите за подбор, изработени и вписани в „Правилник за вътрешния ред”. Комисията ще проведе задължително интервюта с цел установяване на нагласите за работа на кандидатите след което ще направи окончателния избор. С одобрените кандидати ще подпишем трудови или граждански договори, изготвени по реда и условията на Кодекса на труда. Те ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията. Ще им предоставим длъжностни характеристики и ще получават копие от „Правилника за вътрешния ред”. Ще осъществим обратна връзка с отхвърлените кандидати като им предоставим информация за причините за тяхното неодобрение
Дейност 4: Набиране на желаещи да ползват услугите СА и ДП -подбор и сключване на договори с потребителите. Успоредно с набиране на желаещи за предоставянето на услуги ще тече и набирането на желаещи да ползват тези услуги. Ежедневно в офиса на проекта ще се предоставя информация. Ще дадем обяви по местния радио възел както и обяви по всички местни печатни и електронни медии. За достигане на информацията до потенциални потребители ще разчитаме и на членовете и доброволците на ТДПЗ /бивши потребители на психиатрична помощ/, повечето от които имат познати сред широк кръг от потенциални потребители. Кандидатите ще подават само молба в определен срок. След набирането на молбите ще бъдат изготвени „Оценки на потребностите” от специалисти от Дирекция „Социално подпомагане”. Тези оценки ще отразяват специфичните потребности на оценяваните. На базата на наличните в „Правилника за вътрешния ред” критерии за подбор на целевата група ще бъдат определени конкретните потребители за двете услуги. Въз основа на направените оценки ще изготвим „Индивидуални планове за предоставяне на услугата”/съвместно с конкретния потребител/.В тях ще се разписват конкретни дейности, насочени към постигане на най-пълно задоволяване на индивидуалните потребностите на потребителя. Оценките на потребностите ще актуализираме веднъж на шест месеца. Ще проведем среща със близките на кандидат потребителите за разясняване правата и задълженията на двете страни. Ще подпишем „Договор за предоставяне на социална услуга” между ТДПЗ и конкретния потребител или законен негов представител в два еднообразни екземпляра- по един за страните. Той ще съдържа: име и адрес на доставчика на социалната услуга и телефонен номер за връзка с него; име на социалния асистент и телефонен номер за връзка с него; видове дейности по практическото предоставяне на услугата, тяхното времетраене и честота на извършване, допустима степен на гъвкавост при тяхното изпълнение;
Дейност 5: Осигуряване на възможности за обучение и развитие на СА и ДП Екипът, провеждащ обучителните модули ще включва специалисти от няколко области, а именно: психиатър, психолог, психиатрична сестра и социален работник. Въвеждащото обучение ще се проведе веднага след назначаването на СА и ДП /преди започване на работа в дома на потребителите/ и ще бъде двуседмично. В рамките на 3-дневен обучителен модул ще се предоставят знания валидни и за двата компонента. Той ще включва следните теми: Специфика на грижите за лица с психични разстройства; Етични стандарти в работата на СА и ДП; Поверителност на личните данни и информация; Общи познания за домашните грижи и необходимите умения; Обучение по безопасни и здравословни условия на труд; Антидискриминационни знания включващи зачитане на различията. Втората част на въвеждащото обучение ще се проведе под формата на два самостоятелни „специализирани” модула за отделните компоненти, с продължителност от 7 работни дни до приключване на двуседмичния период. Тук темите ще бъдат следните: Основни задължения на СА и ДП; Действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; Запознаване с Правилниците за вътрешния ред и др. Ще бъдат използвани различни обучителни форми- лекционна, работа по групи, ролеви и интерактивни игри, разиграване на казуси. Предвиждаме и еднодневно обучение за потребителите с оглед запознаване с техните права и задължения. Предвидено е още провеждане на поддържащи обучения за компоненти СА и ДП- по един ден месечно, с цел лицата, предоставящи услугите да отговарят в по-висока степен на променящите се нужди на потребителите.
Дейност 6: Предоставяне на услугите СА и ДП на потребителите В края на третия месец ще са създадени всички предпоставки за отпочване същинската дейност по предоставянето на соц. услуги /налични изготвени ”Правилници за вътрешния ред”; назначени и обучени СА и ДП; подбрани потребители с направени оценки и изготвени съвместно с тях „Индивидуални планове за предоставяне на услугата”/ Следва определяне на конкретния изпълнител на услугата за всеки потребител. Тук ще се съобразим с индивидуалните предпочитания както на персонала, така и на потребителите. Впоследствие ще изработим индивидуалните графици за всеки един потребител и всяко от лицата, наети като СА и ДП, което ще стане с тяхното пряко участие. Услугите ще се предоставят в продължение на следващите 9 мес. под формата на по часови услуги от хора, работещи в различни сфери, или на трудов договор от безработни лица.
Дейност 7:Отчетност и водене на документацията Ще създадем и съхраним в посочените от българското законодателство срокове всички документи и регистри, необходими за ефективното управление на процеса по предоставянето на услугите и за защита на потребителите. Основните от тях са: лично досие за всеки потребител; лични досиета за всеки СА и ДП; регистър на трудови злополуки и инциденти, както и докладите за тях; регистър на установените случаи на насилие/злоупотреба или подозрение за насилие/злоупотреба, както и за действията и мерките, които са предприети; регистър на отправените похвали и жалби и предприетите действия; регистър на финансовите операции. Всички документи ще се изготвят, поддържат и използват в съответствие със Закона за защита на личните данни. Ще създадем и поддържаме система, съдържаща данни за обслужваните потребители. Информационната система ще съдържа и следните други данни: срок на предоставяне на услугата; специфични потребности при предоставяне на услугата, установени при оценката; дата на последваща преоценка на специфичните потребности; цели при предоставянето на услугата; описание на основните дейности и грижи, които се предоставят; оценка на рисковете; план за взимане на лекарства и други въпроси, свързани със здравето както и други допълнителни специфични обстоятелства. Един от най- важните източници на преценка качеството на предоставните услуги ще бъде Дневника на потребителя., който ще се съхранява в дома му. Той ще дава възможност на потребителят и неговите близки да имат достъп до писмен запис за най-важните събития и дейности, свързани с ползването на услугата. Предоставящият услугата също ще води дневник за своите посещения, в който ще записва важни ежедневни дейности, които е извършил при предоставяне на услугата, като: оказана помощ при прием на лекарства /като се посочва времето и дозата на взетото лекарство/; молба или препоръка за допълнителна медицинска помощ; действия, свързани с финансови въпроси извършени от името на потребителя /получаване на пенсия, по-голяма покупка, др./; промени в състоянието на потребителя /физическо състояние, нови потребности и др./; инцидент или злополука; друга важна за здравето и състоянието на потребителя информация.
Дейност 8: Мониториране на качеството на предоставяните услуги СА и ДП Ще разработим ефективна „Система за осигуряване на качество”, включваща ясни индикатори и правила при предоставяне на услугите. Ще разпишем процедура за получаване на обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите, техните законни представители, близки или роднини. Тази процедура ще включва: редовни посещения на всички потребители (веднъж месечно) от социалния работник от екипа, които включват и мониториране на дейността на представящия услугата; получаване на обратна връзка от законни представители, близки или роднини на потребителите и предложения за подобряването на услугите; периодична проверка и преглед на документацията. Разработените стандарти и резултатите от работата по осигуряване на качество ще оценяваме и актуализираме на шест месеца и ще представим за сведение на потребителите, техните законни представители, близки или роднини, както и на всички заинтересовани от работата ни страни. Ще разработим анкетни карти за проследяване качеството на предоставяните услуги ДП и СА, като предоставим възможност на потребителя да оцени самостоятелно получаваните услуги. Ще разработим и анкетни карти за самооценка на извършената работа на социалните асистенти и домашните помощници. По време на поддържащите ежемесечни обучения ще коментираме разминавания между обективните и субективни оценки и набелязвамемерки за подобрение.
Дейност 9:Отчитане на резултатите от проекта пред обществеността, медиите, заинтересовани институции и представители на целевата група. В края на проекта ще проведем заключителен форум на който ще отчетем постигнатите резултати. Като крайни продукти по проекта ще бъдат представени изготвените „Правилници за вътрешния ред” за двете услуги; Списък с наименованията на регистрите водени през време на предоставяне на услугите и гарантиращи строга отчетност. Особено внимание ще отделим на отчета по контрола на качеството. Чрез постигнатите резултати ще дадем пример и мотивираме и други НПО да станат доставчици на соц. услуги в общнотта за целевите групи за които работят.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Душевно равновесие"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 72 394 BGN
Общ бюджет: 69 694 BGN
БФП: 66 271 BGN
Общо изплатени средства: 66 271 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 66 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 478 BGN
2009 43 437 BGN
2010 8 357 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 271 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 56 331 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 306 BGN
2009 36 921 BGN
2010 7 103 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 331 BGN
В т.ч. Национално финансиране 9 941 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 172 BGN
2009 6 516 BGN
2010 1 253 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 941 BGN
Финансиране от бенефициента 6 000 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз