Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0036-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Повишаване качеството на живот на възрастните хора в неравностойно положение от община Долна Митрополия
Бенефициент: Сдружение за социална интеграция, заетост и предприемачество - Искър БГ" - Долна Митрополия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Плевен
                    Долна Митрополия
Описание
Описание на проекта: Обгрижване на възрастни самотни хора с увреждания и намалена работоспособност от 12 селища от общината чрез подпомагане от домашен помощник за извършване на домашни дейности, осъществяване на социални контакти , развиване на личните интереси.
Дейности: Подбор и назначаване на социални асистенти Събиране на кандидатури на желаещи да работят като социални асистенти по проекта и които трябва да отговарят на специфични изисквания на сдружението; Извършване на подбор на кандидатите възоснова на представените от тях документи и проведено интервю и назначаване, като домашни помощници; Сключване на трудови договори;
Индивидуална оценка на потребностите на всеки потребител и структуриране на индивидуалните работни планове Областите, които подлежат на оценка, са: общо физическо състояние; зрение, слух и възможности за комуникация; способност за придвижване, необходимост от помощни технически средства; умствени функции; способност за справяне с ежедневни дейности и домашни задачи; психично здраве; социална активност и интереси; взаимоотношения със семейството; други социални контакти; битови условия на живот и евентуални рискове, произтичащи от тях; изисквания за медикаментозно лечение; диета; допълнителни потребности, свързани със специфични състояния; безопасност и рискове. Възоснова на направената оценка се препоръчват конкретни дейности, които се документират и предоставят на социалния асистент като задължения по неговия индивидуален работен план. 2. Разработване на индивидуалните планове за предоставяне на услугата. Индивидуалният работен план ще указва: времето, което домашният помощник прекарва при всеки потребител; видовете услуги, които извършва и тяхната приблизителна продължителност; времето, което му/й е необходимо за придвижване от един до друг потребител.
Обучение за „Домашните помощници” Провеждане на тридневно мотивациино обучение за формиране на положителни нагласи и психологически подходи при работата с възрастни и самотни хора .Тренингът е съобразен с особеностите на обучаемите, както и с иновативността на професионалната роля – 24 часа.Практически обучението ще е 3 дневно по 8 часа на ден
Подходящо оборудване офиса на Доставчика на услугата за целите на проекта. Ще бъдат закупени: компютри ,принтер офис оборудване. В съответствие с целите на проекта, за оборудване на офиса на Сдружението за социална интеграция , заетост и пред приемачество – Искър БГ” ,ще бъдат закупени: необходимото офис оборудване ; 2 компютърни конфигурации и мултимедия Извършването на дейността ще бъде съобразено с действащото българското законодателство и условията за финансиране със средства от ЕС
Провеждане на рекламна кампании сред потенциалните потребители по схема “Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора” с описание на обхвата на услугата “Домашен помощник” и реда за Дейността ще се осъществи чрез следните форми: създаване и разпространение на информационна дипляна в тираж от 1000 бр ; брошура - 200 бр разпространение на прессъобщение до местните информационни средства и провеждане на информационни срещи в офиса на Доставчика с целевата група. В изпълнението на дейността ще се включи Партньора, който ще организира среща на членовете на своята организация с екипа по проекта, с цел популяризиране на възможността за включване в проекта. Изпълнението на тази дейност ще улесни подбора на преки бенефициенти по проекта и ще ги мотивира за активно и равноправно участие. По проекта ще бъдат изработеми 12 информзционни табели , ще бъде създаден сайт.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите “Домашен помощник” Работа с тях за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” Услугите, които „Сдружението за социална интеграци, заетост и предприемачество – Искър БГ”, ще предоставя съобразно потребностите могат да бъдат класифицирани така: Битови и персонални услуги — поради спецификата на състоянието си, ползвателите на услугата изпитват редица затруднения при поддържане на домакинството и личната хигиена и се нуждаят от помощ за тях. Социални услуги — осъществяват се в две направления: а) посредничество при контактите на нуждаещите се с различни институции и информиране относно правата им; б) преодоляване на изолацията, общуване, съдействие за развиване и поощрение на личните интереси и т.н. Помощ в адаптирането — осигуряване на средства за облекчаване на този процес (подсигуряване с очила, инвалидни колички, патерици, слухови апарати и др.) и развиване на нови умения за грижи за себе си с цел съхраняване на самооценката и чувството за собствено достойнство.
Партньори
Партньори:
Община Долна Митрополия
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 84 650 BGN
Общ бюджет: 83 469 BGN
БФП: 80 506 BGN
Общо изплатени средства: 76 422 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 506 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 930 BGN
2009 59 492 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
76 422 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 430 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 390 BGN
2009 50 568 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
64 959 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 076 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 539 BGN
2009 8 924 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 463 BGN
Финансиране от бенефициента 3 114 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз