Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0013-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - дейност "Домашен помощник"
Бенефициент: Община Суворово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 13.05.2008
Дата на приключване: 13.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Суворово
Описание
Описание на проекта: Насочен е към постигане на социална защита и адаптация на самотни възрастни хора, като се подпомагат в ежедневните им дейности от домашен помощник. Цели се и да се повиши квалификацията на хората, предоставящи услугата чрез организиране на специализирано обучение.
Дейности: Разработване на информационни материали и провеждане на кампании за описание на обхвата на услугата “Домашен помощник”и реда за нейното предоставяне. Изработване на 500броя брошури, размер А5 -10страници, съдържащи информация за организация на услугата. Информация за финансиращата организация. Разпространението на диплянките ще обхване пенсионерските организации и клубове във всички селища от общината. Организациите на Съюза на слепите и Съюза на инвалидите. Публикация в местният вестник и МКТ за развитие на дейността “Домашен помощник” “Благодарим Ви за грижите”- презентация на дейността “Домашен помощник- закриване на проекта.
Закупуване на оборудване. Необходимо е оборудване за провеждане на обучение на домашните помощници и популяризиране на проекта по населени места с мултимедиен проектор, стенен екран и флипчарт. Оборудването ще се използва за осигуряване качествено обучение и предлагане на добре подготвени и представени презентации, както в общинския център така и в малките населени места. Използването на съвременни технически средства ще даде възможност за осъществяване на нагледност и достъпност на обученията, повишаване квалификацията на персонала, обучение чрез разиграване на казуси, възникнали по време на предоставяне на услугата, превенция на стреса и избягване на конфликтни ситуации.
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане”съвместно с представител на екипа и участие на потребителя на услугата “Домашен помощник” и негов представител при необходимост като се спазва принципа за Добро управление на програми и проекти и принципа за Партньорство и овластяване. В следствие на направеното предварително проучване по населени места 54 лица желаят да получават услугата “Домашен помощник” за 2008г., първоначалните социални оценки ще бъдат готови до 15 дни от стартирането на проекта. Това ни дава възможност да осигурим социалната услуга за 11 месеца. Социалните оценки на потребностите се актуализират на 6 месеца, но могат да се актуализират и по рано при настъпили промени в състоянието на потребителя.
Подбор на потребители на услугата “Домашен помощник” Подборът ще се извърши при осигурена прозрачност от съвета за сътрудничество при спазване принципа за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация и принципа за Добро управление на програми и проекти. Подборът ще се извърши от смесена комисия в която ще се включат екипа на проекта и представители на пенсионерските организации и на ССБ и СИБ. Услугата се осигурява на всички желаещи независимост от пол, етническа принадлежност и вероизповедание, които отговарят на определените условия за целевата група.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник”. Договорът се сключва писмено в 7-дневен срок от началото на предоставянето на услугата, като включва задълженията на доставчика и потребителя и се издава в два еднообразни екземпляра - по един за потребителя и за доставчика. При настъпили промени в обстоятелствата се прави актуализация на договора. Подписва се декларация за информирано съгласие за начина на получаване на услугите, достъп до дома му и правилника за вътрешния ред.
Изготвяне на индивидуалния план за предоставяне на услугата. Планът се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребности от социални услуги и оценка на риска при спазване на принципа за Партньорство и овластяване. Съдържа описание на дейностите ,които ще бъдат извършвани за задоволяване на установените с оценката потребности и времетраене на услугата . Планът се съобразява с начина на живот на потребителя и неговите предпочитания. Създава се възможност за максимална подкрепа и стимулиране на самостоятелността на потребителя.Индивидуалният план включва оценка на рисковите за здравето и безопасността на потребителя. В индивидуалният план се включва и план за намаляване на рисковете. Извършва се текуща оценка на потенциалните опасности за потребителя, възникващи в процеса на предоставяне на услугата. При необходимост от получаване на лекарства или други медицински услуги домашният помощник подържа връзка с личния лекар на потребителя ,като го информира за неговото състояние и провежда необходимото лечение, като всичко се описва в дневника на потребителя. Планът се актуализира веднъж на шест месеца или по рано,ако са настъпили промени в общото състояние на потребителя. На база индивидуалния план и договора се изготвя графика на домашния помощник. Индивидуалния план се изготвя съвместно с потребителя на услугата или с негов представител. Изпълнението на плана се контролира ежемесечно от социален консултант, който следи работата на домашния помощник и реагира при конфликти.
Изготвяне на длъжностни характеристики, Правилник за вътрешния ред и сключване на договори с персонала. Екипът по проекта ще разработи длъжностни характеристики, на които трябва да отговарят домашните помощници като съблюдава принципа за Добро управление на програми и проекти. В тях подробно ще са описани изискванията, на които трябва да отговарят лицата, заемащи съответната длъжност, задълженията, отговорностите им, както и нивата на подчиненост в йерархичната структура. Ще се подготви и правилник за вътрешния трудов ред Разработват се и се включват в Правилника за вътрешния ред правила и процедури, основаващи се на практиката и съответстващи на законодателството и чието спазване се мониторира в рамките на процеса на осигуряване на качеството на услугата.
Подбор на домашните помощници. Подбора ще се извърши от екипа за управление на проекта при спазване принципите за Равенство между половете и превенция срещу дискриминация, Добро управление на програми и проекти, Партньорство и овластяване. При финансиране на проекта веднага се задейства процедура за набиране на кандидати за работа като домашни помощници. Желаещите да работят попълват заявление за работа като домашни помощници; представят нужните документи. Домашните помощници подписват трудов договор, изготвен по реда и условията на Кодекса на труда,декларация за спазване поверителността на личните данни и информацията.
Обучение на домашните помощници за предоставяне на качествени услуги. Провеждане на стартиращо и поддържащо обучение за домашните помощници при спазване на принципа за Добро управление на програми и проекти. Стартиращата обучителна програма включва общо 3 обучителни дни. Програма за обучението:. Права и задължения на домашният помощник: • Запознаване с Длъжностната характеристика на домашния помощник и Правилника за вътрешния ред. Безопасни условия на труд. • Потребности и права на потребителите на социални услуги. Принципи при предоставяне на социални услуги. Оценка на риска.: • Първа помощ и справяне с кризисна ситуация • Подкрепа за здравословна и безопасна среда в дома на потребителя. Социални услуги в общността за самотни възрастни болни хора: • Особености на старческата възраст. • Грижи за старите хора в домашни условия. Обучението ще се проведе последните три дни преди стартирането на услугите Поддържащо обучение насочено към : -Развитие на професионалните умения на домашните помощници - Консултиране работата на домашния помощник. Темите на поддържащото обучение се определят от обратната връзка от натрупания им опит и актуалните потребности на домашните помощници.Обучението ще премине във форма на дискусия, споделяне на опит при решаване на възникнали казуси по време на работа. Обучението ще се проведе насред природата с цел изолиране на ежедневната обстановка. Консултиране на домашните помощници- консултирането се осигурява при искане от страна на домашния помощник, той си избира консултанта като специалист или представител от екипа на проекта. При нужда се осигурява консултиране и на потребителя или на негов близък. Води се протокол за консултиране и месечен отчет.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник”. Предоставяните социални услуги се базират на принципите Устойчиво развитие и Влияние върху околната среда като обхващат следните дейности: • Текущо почистване (подреждане и хигиенизиране на обитаваното от потребителя помещение); - дейността се предоставя ежедневно в рамките на 1час. • Основно почистване (измиване на прозорци и врати, баня, кухненски уреди, изтупване на постелки и килими- веднъж месечно – 2 часа • Поддържане на лична хигиена -помощ при ежедневния тоалет и обличане – ежедневно 0,5 часа • Помощ при къпане, сресване, подстригване, и др. или придружаване до мястото на услугата, пране -2 часа веднъж седмично. • Помощ и контрол за редовно приемане на лекарства ежедневно по 0,5 часа. • При нужда осигуряване на преглед от лекар и контакт с близките осигуряване на грижи при влошаване на здравословното състояние; - при нужда в рамките на работния график. • Хранене (приготвяне на храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране); - ежедневно до 2 часа • Битови услуги: Закупуване на хранителни продукти, хигиенни материали, лекарства и вещи от първа необходимост със средства на клиента; -3часа седмично • Заплащане на ел.енергия, телефон, вода, данъци и пр. със средства на клиента; осигуряване на отоплителни материали със средства на клиента;- 2 часа месечно • Цепене, внасяне и палене на печка през зимния сезон; телефонна подкрепа; дребни технически ремонти; др.). -1час дневно • Разходка, придружаване при посещение при близки, празници и тържества.- 2 часа дневно • Организиране на лични празници при желание на лицето. – изпълнение на услугата от доброволци на БЧК • Подготовка на документи за представян пред ТЕЛК или снабдяване с технически помощни средства, правни услуги и др. – услугата се осигурява от доброволци в бюрото за социални услуги. Услугите се осигуряват от домашните помощници в рамките на месечния индивидуален план на всеки потребител и договорените часове за получаване на услугата по подписания договор. Отчитане изпълнението на исканите услуги задължително се отразява в потребителският дневник. В зависимост от броя и вида на получаваните услуги потребителят заплаща месечна такса.
Партньори
Партньори:
Сдружение “Форум гражданско общество”
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 76 728 BGN
Общ бюджет: 71 769 BGN
БФП: 71 560 BGN
Общо изплатени средства: 66 754 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 560 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 346 BGN
2009 51 409 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 754 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 826 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 044 BGN
2009 43 697 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 741 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 734 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 302 BGN
2009 7 711 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 013 BGN
Финансиране от бенефициента 224 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз