Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0097-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: В помощ на хората от община Струмяни - предоставяне на услугите Социален асистент и Домашен помощник
Бенефициент: Община Струмяни
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Струмяни
Описание
Описание на проекта: Цели се да се създаде възможност за професионална риализация на хора с различни видове увреждания в трудоспособна възраст и на членовете на семейства с деца с увреждания, както и социализиране на възрастни самотни и болни хора отняколко селища от общината.
Дейности: Координационна среща на екипа по проекта Необходимо е всеки член от екипа да знае своите отговорности, времевия график за реализиране на проекта, да познава работата на останала част от екипа и при нужда да знае към кого за какво да се обърне.
Наем на офис и закупуване оборудване Наемане на офис където ще работи екипа по проекта, ще се събира проектната документация, където ще може да се получи повече информация за проекта и услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, където социалните асистенти и домашните помощници ще могат да получават насоки за работата си, т.е. място от където ще се координира целия процес на реализация на проекта. Оборудването ще включва компютър, принтер-ксерокс, телефон, офис мебели необходими за изготвяне на текущите документи, отчети, планове, за прилежното съхранение на документацията и т.н.
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Ще се обявят свободни работни места за двете длъжности /информацията ще се разпространи сред потенциалните кандидати, чрез кметовете по села, по медии/; ще се сформира комисия от експерти, които да проведат интервю за работа на кандидатите и по този начин ще се направи преценка за пригодността за работа на явилите се. Изборът и назначаването на работа на кандидатите ще бъде направен в съответствие с изискванията на българското трудово законодателство и антидискриминационното
Целево обучение на социалните асистенти и домашните помощници Одобрените за работа кандидати ще преминат тридневно обучение, на което ще бъдат подробно запознати с характера и спецификата на работа /с правилата и процедурите при предоставяне на съответната услуга, етичните стандарти, спазване безопасните и здравословни условия на труд, поверителност на личните данни и информация, антидискриминационни практики и др./, с изискванията за изготвяне на индивидуални планове за предоставяне на услуги, отчети и т.н.
Отпечатване на информационни материали за дейността на социалните асистенти и домашните помощници Ще се отпечатат информационни листовки /500 броя/ и брошура /200 бр./, в които ще се даде подробна информация за услугите “Социален асистент” и “Домашен помощник”, както и конкретна информация за включването като потребител на услугата по самия проект. Информационните материали ще се разпространяват безплатно и ще дадат възможност роднините на потребителите и самите потребители на услугите да се запознаят предварително с дейността на социалния асистент и домашния помощник и да знаят какви са задълженията както на лицето, което ги обслужва така и техните.
Подбор на потребителите на социалните услуги “Социален асистент” и “Домашен помощник” и разработване на индивидуални оценки за потребностите от социални услуги Подбора ще се извършва от специалисти. Дирекция “Социално подпомагане ще разработи индивидуални оценки за потребностите от социални услуги на заявилите желание за предоставяне на такива. При реализирането на тази дейност ще се търси и мнението на кметовете по села, които също са запознати с нуждите на хората, тъй като се очаква броят на желаещите да е по-голям от предвидените.
План за работа с потребителите на социални услуги Въз основа на разработените индивидуални оценки се прави план за предоставяне на съответната услуга, като се разписват конкретни дейности
Предоставяне на услугата “Социален асистент” и “Домашен помощник” 12 социални асистента ще обслужват 34 човека и 8 домашни помощника ще обслужват 29 човека, в общо 15 населени места. Наетите по проекта “Социални асистенти” ще предоставят следните услуги, които са идентифицирани като необходими за съответните потребители – помощ при общуването и поддържането на социални контакти; развлечения и занимания; административни услуги, медицински услуги т.н. Домашните помощници ще извършват текущо почистване, основно почистване, поддържане на лична хигиена, хранене, битови услуги и т.н.
подготовка на отчети Изготвяне на отчети в съответствие с изискванията на програмата, окомплектоване на цялата документация, изводи след реализацията на проекта
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 337 BGN
Общ бюджет: 86 182 BGN
БФП: 80 337 BGN
Общо изплатени средства: 79 796 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 80 337 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 000 BGN
2009 48 269 BGN
2010 15 526 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
79 796 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 68 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 600 BGN
2009 41 029 BGN
2010 13 197 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
67 826 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 051 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 400 BGN
2009 7 240 BGN
2010 2 329 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 969 BGN
Финансиране от бенефициента 6 426 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз