Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0022-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Равен шанс
Бенефициент: Община Видин
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северозападен
               Видин
                    Видин
Описание
Описание на проекта: Цели се да се осигури качествена грижа в семейна среда на тежко болни, самотноживеещи и на семейства с деца с увреждания чрез помощ за поддържане на социални контакти, осигуряване на занимания; предоставяне на битови, административни, медицински и педагогически услуги; осигуряване на възможности за професионално развитие на членовете на семействата с деца с увреждания.
Дейности: Разработване на информационни материали, провеждане на кампании. Изработване на брошури и дипляни. Обяви в местната преса. Рекламни съобщения в местните кабелни телевизии.
Набиране база данни за потребителите на услугите„Социален асистент” и „Домашен помощник”. Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители. Социален работник на Дирекция „Социално подпомагане” разработва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, способността му за справяне с ежедневни дейности, социалната му активност и интереси, битови условия на живот, допълнителни потребности, опасности и рискове.
Подбор на потребители на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. Потребители на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” са: - лица, в това число и деца, с различни видове трайни увреждания над 50 % ТНР; - самотно живеещи лица, които поради различни причини от здравословен характер не са в състояние сами да организират бита си и поддържане на хигиена в дома си.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугите „Социален асистент” и/или „Домашен помощник”. Разяснителна дейност по договора. Юристконсулт изработва договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
Изработване на индивидуални графици за доставка на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” на всеки потребител. Въз основа на изготвената индивидуална оценка членовете на екипа изработват индивидуалните графици за доставка на услугите СА и ДП, съобразени с реалните нужди на потребителите.
Набиране база данни за кандидати за Социални асистенти и Домашни помощници. Подбор на кандидатите за включване в обучителен модул. Екипът и партньорите съвместно разглеждат подадените заявления на кандидатите. Прави се съвместен подбор, като приоритетно се включват безработни лица с медицинско или педагогическо образование и лица, работили в сферата на социални услуги.
Обучение на социални асистенти и домашни помощници. Доставчикът осигурява въвеждащо 3 дневно обучение на новоназначените социални асистенти и домашни помощници, преди да започнат работа в дома на потребителя. Обучението включва следните теми: - Общи познания за домашните грижи и за спецификата на социалните услуги; - Специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания; - Оказване на долекарска помощ - видове и методи. - Зравословни и безопасни условия на труд.
Сключване на договори със социални асистенти и домашни помощници. Разяснителна дейност по договора. Юристконсулт изработва договор, съответстващ на действащото законодателство в Р България.
Предоставяне на услугата „Социален асистент” на потребителите. - Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него; - Административни услуги; - Медицински услуги; - Педагогически услуги за деца; -Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца;
Предоставяне на услугата „Домашен помощник” на потребителите. - Помощ за поддържане на лична хигиена; - Поддържане на хигиена в жилищното помещение, обитавано от обгрижваното лице; - Доставка/приготвяне на храна, помощ при хранене; - Битови услуги.
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ПОДКРЕПА ЗА РЕАЛИЗАЦИЯ, ВИДИН
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 253 BGN
Общ бюджет: 84 354 BGN
БФП: 77 934 BGN
Общо изплатени средства: 77 650 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 77 934 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 26 892 BGN
2009 50 787 BGN
2010 - 29 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 650 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 66 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 22 858 BGN
2009 43 169 BGN
2010 - 24 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 002 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 690 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 034 BGN
2009 7 618 BGN
2010 - 4 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
11 647 BGN
Финансиране от бенефициента 6 614 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз