Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0023-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа за хората с увреждания и самотноживеещи хора в община Костенец
Бенефициент: Община Костенец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София област
                    Костенец
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на помощ при осъществяване на социални контакти, организиране на свободното време, предоставяне на битова помощ на хора затруднени да се обслужват сами, вкл. и деца, което да допринесе за социалното им включване и повишаване на личната им самостоятелност, както и да осигури възможност за професионално развитие на членовете на семействата им.
Дейности: Информационна кампания Изработване и поставяне на плакати – 35бр. в 5 населени места в общината, с определен срок за кадидатстване по програмата. Изготвяне на брошури – 200 бр. относно предлаганите услуги и изискванията за кандидатстване за ползване и предлагане на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Разпространение на брошурите в публичните сгради в общината (поща, банки, общинска администарция, БТ, ДСП), Клубовете на пенсионера и инвалида, по местоживеене на определени лица със съдействието на социалните институции в общината. Пускане на съобщения по местната радиоточка Публикуване на съобщенията в регионален седмичник и сайта на общината.
Подбор на кандидати за ползватели на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник” Изготвяне на списък от кандидати за ползване на услугите Изготвяне на критерии за оценка на нуждите и класиране на кандидатите – според степента на нуждата, вид на увреждането, материалното и здравословно положение и др. Извършване на подбор и класиране на записаните желаещи на база изготвените критерии
Подбор на социални асистенти и домашни помощници Изготвяне на критерии за подбор на кандидатите: образование, квалификация и/ или опит, лични качества Пускане на обява за наемане по договор Изготвяне на списък на кандидатите, отговарящи на изискванията Провеждане на интервю за подбор на изпълнителите от комисия, включваща представители на общината, Домашния социален патронаж, Бюрото по труда
Изготвяне на индивидуална оценка на потребностите на подбраните ползватели на услугите и сключване на договори с тях Изготвяне на оценка относно състоянието и нуждите на одобрените потребители от специалист на Д „СП” Изготвяне на програма, съобразена с нуждите на крайните бенефициенти, включваща конкретните дейности, които социалните асистенти и домашни помощници ще извършват за всеки от потребителите. Изготвяне и сключване на договори с потребителите.
Обучение на социалните асистенти и домашните помощници Сключване на договор с обучителна организация и изготвяне на програма за обучението. 4 - дневно обучение на наетите лица по теми, определени в раздел „Развитие и обучение” от Методика за предоставяне на услугата в общността „Социален асистент”.
Изготвяне на графици за изпълнението на дейностите и сключване на договори със социалните асистенти и домашните помощници Изготвяне на графици за работата на наетите по проекта лица Изготвяне и сключване на договори
Определяне на теми за консултиране и сключване на договори с лектори и консултанти Подбор на 3-ма консултанти – а) медицинско лице – по възможност лекар с опит в работата с хора с трайни увреждания; б) психолог; в) специалист в областта на осигурително и пенсионно право – юрист или др. Сключване на граждански договори за предоставяне на услуги
Изпълнение на дейностите от социалните консултанти и домашните помощници Предоставяне на услугата „Социален асистент” – помощ при осъществяване на социални контакти, контакти с институции, организиране на свободното време и др., от 6 човека за 10 месеца най-малко на 16 нуждаещи се; Предоставяне на услугата „Домашен помощник” – битово комунално обслужване - 11 човека за 10 месеца най-малко на 22 нуждаещи се
Контрол и монитрониг, междинно практическо обучение и среща с ползвателите и техни близки Анализиране на резултатите от дейностите и представяне на добри практики от други населени места след първото тримесечие от предлагането на услугите, с цел подобряването на услугите в процеса на изпълнението им. Обратната връзка с ползвателите ще позволи да се подобри качеството на предлаганите услуги; възникналите допълнително нужди от знания и умения ще могат да бъдат осигурени чрез допълнително обучение. Провеждане на среща с ползвателите и/или техни близки и изпълнителите на дейностите, за решаване на възникнали проблеми. Представяне на добри практики от лектор, представител на организация с опит в предоставянето на социални услуги.
Предоставяне на специализирани консултации по здравни и правни въпроси на бенефициентите чрез дискусии, семинари, лични консултации и др. Предоставяне на специализирани консултации, чрез посещения на място, писмени консултации, консултации по телефон., организиране на дискусия, семинар по групи лица. Ползвателите на тези социални услуги имат затруднения при упражняване на социалните и имуществените си права в условията на значителни промени в нормативната уредба след влизането ни в ЕО. Проведените проучвания установяват необходимост и от допълнителна здравна помощ за лицата.
Мониторинг и контрол върху изпълнението на дейността Изготвяне и предоставяне на екипа по управление на проекта на месечни справки за финансовото управление на проекта; ежемесечни посещения на бенефициентите от членове на екипа:специалист „Социални дейности” и координатор. Проведени 3 анкети относно качеството на предлаганата услуга; Финансов контрол за събиране на таксите и изразходване на сумите – от счетоводителя по проекта Изготвяне и представяне пред общинския съвет, кмета на община Костенец и регионалния координатор на проекта на тримесечни доклади за изпълнението на дейностите по проекта и финансови отчети; Изготвяне на заключителен доклад и финансов отчет след приключване на проекта; Проверка на документацията и участие при провеждане на конкурси за подбор на изпълнители и бенефициенти при поискване от представители на НПО- сдружение на инвалидите;
Популяризиране на резултатите от проекта Изготвяне и отпечатване на листовки с логото на ЕО – 200бр.; Пускане на информация и съобщения по общинската радиоточка; Изготвяне на табло в Община Костенец за източника на финансиране и резултатите, публикации в регионалния печат; публикация в интернет станицата на община Костенец. Съдействие за разпространение на информацията ще окажат и читалищата, кметствата и клубовете на пенсионера в населените места
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 57 898 BGN
Общ бюджет: 60 820 BGN
БФП: 57 214 BGN
Общо изплатени средства: 56 525 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 57 214 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 580 BGN
2009 34 084 BGN
2010 10 861 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 525 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 48 632 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 843 BGN
2009 28 972 BGN
2010 9 232 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
48 046 BGN
В т.ч. Национално финансиране 8 582 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 737 BGN
2009 5 113 BGN
2010 1 629 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
8 479 BGN
Финансиране от бенефициента 3 650 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз