Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0081-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: За един достоен живот- предоставяне на услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник" на територията на община Лясковец
Бенефициент: Община Лясковец
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Лясковец
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към подобряване на качеството на живот на хора с трайни физически и ментални увреждания, и самотноживеещи хора, предимно в надтрудоспособна възраст и на деца с увреждания; към предоставяне на алтернатива за участие на родителите на пазара на труда чрез услугите "Социален асистент" и "Домашен помощник".
Дейности: Организиране дейността на екипа за управление на проекта Организиране на срещите на екипа, представяне на членовете на водещата организация и партньора, сключване на трудовоправни отношения. Определяне на задължителни регулярни срещи на екипа, създаване на план за действие (детайлизиран график за всяка една проектна дейност) и определяне на отговорния член на екипа. Провеждане на срещи с представители на пряко ангажираните институции на местно ниво.
. Строително-ремонтни дейности и доставка на оборудване Провеждане на ремонтни дейности в отпуснатото от Община Лясковец помещение и доставка на 1 бр. компютърна конфигурация и принтер за администриране на проекта. СМР и доставката на оборудване ще се извършат съгласно изискванията на ЗОП и НВМОП.
Подбор на персонал Създаване на комисия за подбора на персонала, при гарантиране на прозрачност и спазването на принципа за равенството на половете и превенция на дискриминацията с членове от водещата организация, партньора, Бюро по труда и представител на хората с увреждания. Ще бъдат подбрани 3 бр. “Социални асистенти” и 12 бр. “Домашни помощници” чрез избор на две нива - по документи и лична среща с кандидата. Кандидатите трябва да отговарят на следните критерии- да са с основно или по-високо образование, да не са осъждани, да имат мотивация за работа в социалната сфера и нагласа към целевата група. След провеждане на подбора комисията ще представи списъка с одобрените кандидати пред екипа на проекта, който ще сключи договори с избраните кандидати. Комисията ще следи назначаването на персонала.
Подбор на потребителите С подбраните деца и лица ще бъдат сключени договори за предоставяне на социалните услуги съобразно потребностите им.
Обучение на подбрания персонал Разработване и провеждане на модули за обучение на две нива: I ниво – въвеждащо обучение по теми съгласно методиката за предоставяне на услугата, II ниво - модул за мотивационен тренинг за формиране на положителна нагласа към работата и модул за обучение с включени основни познания за нормативната база, спецификата на целевата група, действия и поведение при определени ситуации, антидискриминационни практики и зачитане на различията, както и обучение по здравословни и безопасни условия на труд. Предвижда се екипът за управление да извърши двукратно идентифициране на нуждите от обучение на изпълнителите, както и да извърши актуализация на програмата за развитието на същите.
Предоставяне на социалните услуги в общността “Социален асистент” и “Домашен помощник” За всеки потребител със сключен договор се разработва индивидуален план, който включва дейности, удовлетворяващи желанието и потребностите на ползвателя. Изготвя се лично досие с вида на услугите, график за посещенията и размера на потребителската такса. В зависимост от нуждите на потребителите се извършват следните социални услуги: Социален асистент: помощ при общуването и поддържането на социални контакти; административни услуги; медицински услуги; педагогически услуги за деца; предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца; услуга „от и до работно място”; подкрепа на работното място. Домашен помощник: текущо почистване; основно почистване; поддържане на личната хигиена; хранене; битови услуги.
Експертна подкрепа, консултации и оценка на “Социалния асистент” и “Домашния помощник” Осъществяване на ежемесечен мониторинг на дейността на социалните асистенти и домашните помощници, извършен от член на екипа, чрез посещение на ползвателя и изготвяне на месечен отчет. Седмични консултации на изпълнителите от експертите по проекта и обучителя по повод на извънредни проблеми и нарушаване на психологическия климат в работната среда. Годишна среща с потребителите за становища относно качеството на услугата. Провеждане на 4 бр.анонимни анкети на потребителите с цел на обратна връзка и определяне на реалното качество на социалната услуга.
Организация и осъществяване на дейности по отчетност и контрол Разработване и прилагане на финансови процедури за изчисляване и проследяване на потребителските такси, издаване на финансови документи, изготвяне на регулярни отчети и начисляване и изплащане на възнагражденията на служителите на базата на присъствени форми. Разработване на ефективна система за осигуряване на качеството, с ясни правила и индикатори при предоставяне на услугата, която включва: Методология на социалната услуга, Правилник за вътрешния ред, Процедура по подаване и разглеждане на жалби, Правила за съхранение и споделяне на информацията с потребителите и изпълнителите на услугата. Организиране на документацията - поддръжка на информационна система с данни за потребителите и изпълнителите; дневник на потребителя и др.данни, съгласмо методиката за предоставяне на услугата.
Информационна кампания Организиране и провеждане на две пресконференции, разработване и отпечатване на 200 бр. сборници с информация за предоставяните услуги, изготвяне на 4 броя публикации в медиите, разпространение на 100 бр. плакати и 500 бр. листовки за проекта. Поддържане на актуална информация за хода на проекта в сайта на общината. Визуализация.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Надежда - 2002"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 50 230 BGN
Общ бюджет: 53 181 BGN
БФП: 47 516 BGN
Общо изплатени средства: 47 516 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 47 516 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 046 BGN
2009 29 897 BGN
2010 7 572 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 516 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 388 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 539 BGN
2009 25 413 BGN
2010 6 436 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 388 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 127 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 507 BGN
2009 4 485 BGN
2010 1 136 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 127 BGN
Финансиране от бенефициента 8 990 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз