Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0130-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Нови възможности за услугата "Социален асистент" в град Русе
Бенефициент: Община Русе
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Русе
                    Русе
Описание
Описание на проекта: Да се създадат условия за предоставяне на услугата „Социален асистент” на 36 лица с трайни увреждания, които не разполагат със собствен транстпорт и възможност за самостоятелно придвижване в град Русе и да се създададе моделен механизъм за предлагане на нова социална услуга – социален транспорт, съпътстваща услугата „Социален асистент.
Дейности: Подбор на потребители на услугата “Социален асистент” Ще се проведе подбор на потребители на услугата “Социален асистент” – 36 лица с над 50 % трайно намалена работоспособност, жители на град Русе, съвместно с представители на община Русе и ще се осъществи разяснителна среща с подбраните лица за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори)
Подбор на социалните асистенти Ще се проведе подбор на 18 лица, които да работят по предоставяне на услугата “Социален асистент”, съвместно с представители на община Русе, ДБТ Русе и и ще се проведе среща с тях, на която да се изясни на подбраните лица правата и отговорностите на всички страни по договора (права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик – социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на бенефициента – доставчик на социални услуги, други партньори).
Обучение на социалните асистенти в „Основи на дейността "Социален асистент” Ще бъде проведено въвеждащо обучение на подбраните 18 лица за 5 дни по 6 часа в основи на дейността "Социален асистент" по следните теми: • общи познания за домашните грижи и за необходимите на социалния асистент умения; • основни задължения на социалния асистент; • специфика на грижите за стари хора, за деца и лица с увреждания, за терминално болни; • методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”; • етични стандарти в работата на социалния асистент; • здравословни и безопасни условия на труд, включително въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт; • процедури за осигуряване на качество на услугата и за мониторинг; • спазване на основните принципи на грижата в общността, свързани с насърчаване независимостта на потребителя, зачитане на неговото достойнство и правото му на лично пространство; • поверителност на личните данни и информация; • антидискриминационни практики, включително зачитане на различията; • недопускане и ранно сигнализиране на опасност от различни форми на злоупотреба или експлоатация на потребителите, включително сексуален, расов/етнически и други форми на тормоз; • действия и поведение при предоставяне на услуги, изискващи физически допир; • действия и поведение при боравене с пари и имущество на потребителя; • действия и поведение при отказ от получаване на подаръци и завещания; • злоупотреба с алкохол, цигари и други вредни за здравето вещества по време на работа; • начини, по които се изразява загриженост относно управлението и/или предоставянето на услугата, включително обсъждането на лоши практики • оценка на рисковете, включително на опасностите в дома на потребителя; • избор на подходящо облекло и обувки, респективно използване на лични предпазни средства; • оказване на първа помощ и начин на действие в спешни случаи; • оказване на помощ при приемането на лекарства, правила и граници на отговорност; • основни правила за поддържане на лична хигиена и контролиране на опасностите от заразяване; • действия и поведение при случаи на насилие и предизвикателно поведение; • действия и поведение при случаи на сексуален и/или расов/етнически тормоз; • действия и поведение при потребители, пристрастени към вредни за здравето субстанции; • основни изисквания към подготовката и съхраняването на храна съобразно изискванията на Закона за здравето и нормативните актове по прилагането му • опасности, произтичащи от битовите условия на живот на потребителя (напр. неизправна ел. инсталация, повредени домакински уреди, и пр.); • поведение спрямо домашни любимци; • правила и процедури за достъп до дома на потребителя; • правила за водене на документация относно инциденти, случили се с потребители или асистенти
Разработване на индивидуални оценки на потребностите от социални услуги на кандидатите за потребители Оценките се разработват от социален работник на Дирекция “Социално подпомагане” и включва оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител; способността му за справяне с ежедневни дейности; социалната му активност и интереси; взаимоотношенията със семейството му и други значими хора; битовите условия на живот; изискванията за медикаментозно лечение и диети; допълнителни потребности; безопасност и рискове. Въз основа на направената оценка в плана за предоставяне на услугата се разписват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител.
Изработване на индивидуални графици за предоставяне на услугата “Социален асистент” на всеки потребител Да се приложи индивидуален подход към всеки потребител на услугата и да се изготви индивидуален график за предоставяне на услугата “Социален асистент” за всеки потребител
Доставка на автомобил и оборудване за придвижване на целевата група Процедура за възлагане на обществена поръчка, съгласно разпоредбите на Закон за обществените поръчки
Предоставяне на социалната услуга „Социален асистент” Това е основната дейност за постигане на резултатите от проекта. Предоставя се услугата “Социален асистент” на 36 потребители от 18 социални асистенти в продължение на 10 месеца.
Осигуряване на публичност на проекта и услугата “Социален асистент” Изработване на табели и монтаж в офиса на проекта, издаване на пълноцветна брошура за проекта – 2000 бр., изработване на интернет страница на проекта, осигуряване на работно облекло за социалните асистенти, с надпис за публичност на програмата, поставяне на надписи на автомобила и организиране на семинар „Услугата Социален асистент в община Русе - възможности и перспективи"
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 86 904 BGN
Общ бюджет: 72 136 BGN
БФП: 68 017 BGN
Общо изплатени средства: 66 906 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 68 017 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 17 381 BGN
2009 44 802 BGN
2010 4 723 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
66 906 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 814 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 774 BGN
2009 38 082 BGN
2010 4 014 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
56 870 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 203 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 607 BGN
2009 6 720 BGN
2010 708 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 036 BGN
Финансиране от бенефициента 5 263 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз