Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0121-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Грижа в семейна среда за независим и достоен живот на лица и деца с различни видове увреждания и самотноживеещи хора - услуга "Социален асистент"
Бенефициент: Сдружение "Център за социални и здравни грижи"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Велико Търново
Описание
Описание на проекта: Целта е да се преодолее изолацията на деца с увреждания и на членовете на техните семейства, както и на самотноживеещи възрастни хора със здравословни проблеми, да се подобри качеството им на живот като се разшири обемът и се повиши качеството на услугата СА.
Дейности: Подготвителна среща по проекта. Изграждане на експертен съвет (бенефициент, партньор, институции). - създаване на експертен съвет за управление на проекта (5 броя членове от Община В.Търново, Доставчика на социалната услуга и социален асистент) и правила за неговата работа; - детайлизиране на плана за изпълнение на дейностите по проекта; - уточняване на дейности по мониторинга на проекта; - разпределяне на конкретни задачи и отговорности между членовете на екипа; - разработване на стратегия за набиране на бенефициенти.
Популяризиране на проекта Популяризиране на проекта в общността и запознаване на целевите групи с целите и задачите на проекта. Отпечатване на цветна брошура – луксозна, гланцирана хартия, формат А4, 100 броя Отпечатване на цветен плакат-обява на проекта – гланц, с размери 40/60 см., 50 броя
Набиране на социални асистенти Изготвяне на критерии за допустимост на кандидатите. Подсигуряване на 21 лица, заявили желание да работят като СА Кандидатите ще се набират чрез попълнени анкетни карти и провеждане на устно интервю за установяване нивото на готовност за активно участие в проекта. Сключване на трудови договори с одобрените кандидати
Провеждане на обучение на 25 лица-кандидати за СА, одобрени при проведеното събеседване Изготвяне на програма за обучение за срок от 4 работни дни, разработване и размножаване на материали за обучение, осигуряване на подходяща зала, провеждане на обучението. Програмата за обучение ще предоставя знания и умения за предоставянето на педагогически услуги за деца. Предоставяне на комплексни социални услуги и подкрепа на семействата на деца с цел социално включване и развитие потенциала на детето; услуга „от и до работно място”. Ще се използва метод за обмен на know-hоw – между новите и стари социални асистенти (работили до момента по проект СЕЙН
Набиране на бенефициенти Извършване на социална оценка от социални работници от ДСП. Запознаване на всеки потребител с условията и реда за ползване на услугата; запознаване с дейностите по услугата, определяне размера на дължимата месечна такса (за възрастни потребители над 16 години), начина на формиране на таксата и сроковете за плащане и сключване на договори. Работа за изясняване на правата и отговорностите на всички страни по договора. Изготвяне на индивидуални планове за видовете дейности и честота на прилагането им в зависимост от социалната оценка
Предоставяне на услугите от СА Тази дейност е основна в настоящето предложение. Тя ще бъде реализирана чрез ежедневната дейност на СА в услуга на потребителите. Организирането й ще става на база Индивидуални работни планове за предоставяне на услугата за всеки СА, изготвени на база на Индивидуалните планове за социални услуги на потребителите и актуализирани също на 6 месечен период. Те ще съдържат описание на ежедневните и месечните услуги по потребители, тяхното време на предоставяне и продължителност. Индивидуалният работен план ще бъде неразделна част от договора и изпълнението му ще бъде мониторирано. Социалните асистенти ще се отчитат посредством месечен график, който съдържа графи за точните часове на посещение, видовете дейности и подпис на потребителя. Извършването на мониторинг е важна част от дейностите по предоставяне на услугата. Мониторингът предоставя възможност за обратна връзка от потребителите; наблюдение и анализ на срещаните трудности и казуси и проследяване на качеството на предоставяната услуга. По този начин ще се идентифицират нуждите от консултации от експерти, супервизия, работа по случай и поддържащо обучение
Социално консултиране и супервизия Дейността включва експертна помощ, а именно: - Консултиране на потребители и семейства на потребители в две посоки: за преодоляване на социалната изолация (напр. психологическо, информационно, юридическо и пр. консултиране във връзка с възстановяване на трудова активност на майки на деца с увреждания) и кризисни интервенции (работа по случай), при необходимост от спешна и компетентна намеса, която не е по силите на СА - напр. при суициден риск, домашно насилие, др.; - Консултиране на проектния екип в разработване на индивидуални планове за услуги и развиващи програми за деца с увреждания на база ресурсите на детето. Такова консултиране е необходимо поради изискващото се ниво на експертност в областта на специалната педагогика; - Индивидуална и групова супервизия на СА във връзка с различни социални случаи. Планираме груповата супервизия да се осъществява през определен период или при поява на по-сложен казус. Поради различния характер на заявките и изискването за висок професионализъм, необходимите специалисти ще бъдат наемани по граждански договори за изпълнение на конкретна работа.
Мониторинг на предоставянето на услугата Част от системата за осигуряване на качествена услуга е провеждането на мониторинг. То ще се осъществява от ръководителя на проекта и ще бъде едно от неговите основни задължения. За целите на мониторинга ще се ползва писмена форма, която ще се обобщава в месечен отчет за мониторинг. В месечния отчет ще се обобщават установените проблеми и предприетите мерки. Всеки потребител и всеки СА ще бъдат посетени минимум веднъж месечно. За целите на мониторинга ще се ползва служебния автомобил. Резултатите от дейността ще имат отражение върху мерките по отношение на трудовата дисциплина, както и върху заявките за консултации и работа по случай. Освен регулярно, мониторингът ще се осъществява и при необходимост (напр. по сигнал).
Оценка на резултатите от проекта Оценката включва: - Оценка на работата на СА (годишно атестиране). Ще се осъществи на база резултатите от мониторинг, месечните отчети и обратна връзка от потребителите; - Измерване на индикаторите и резултатите от проекта и съпоставка с техните планирани стойности. Тази дейност ще бъде осъществена в края на проекта. На база на атестацията, която ще бъде направена, доставчикът ще вземе решение относно продължаването на договорите на СА в случай на продължаването на дейността след приключване на проекта или прерастването му в следващ.
Популяризиране и мултиплициране на проекта Популяризирането на проекта ще включи следните дейности:  Обучение на доставчици на социални услуги (общински и частно-правни) от област В. Търново за подготовка на проекти за предоставяне на услугата СА ще бъдат поканени малки общини, както и НПО и фирми, проявяващи интерес или активни в социалната сфера. Курсът ще е еднодневен и ще се базира на методологията на настоящия проект, както и на опита от проект СЕЙН и НПАХУ. Същевременно ще бъдат представени и резултатите от проекта, в степента, в която могат да бъдат измерени към датата на обучението. Очакваме неговото провеждане да съвпадне с период на подготовка на нови предложения пред ОП”РЧР” и по този начин участието да бъде по-мотивирано. Лектор на курса ще бъде ръководителят на проекта, който има опит от провеждането на подобни обучения по проект СЕЙН;  Презентиране на проекта и неговите резултати на web-сайта на ЦСЗГ, Поставяне на информационни табели в офиса на проекта. Екипът на проекта ще работи и с местните медии (печатни и електронни) за информиране на обществеността за изпълнението на проекта и постигнатите резултати.
Партньори
Партньори:
Община Велико Търново
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 806 BGN
Общ бюджет: 88 790 BGN
БФП: 81 807 BGN
Общо изплатени средства: 81 687 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 81 807 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 561 BGN
2009 49 684 BGN
2010 15 442 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
81 687 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 69 536 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 077 BGN
2009 42 231 BGN
2010 13 126 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 434 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 271 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 484 BGN
2009 7 453 BGN
2010 2 316 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 253 BGN
Финансиране от бенефициента 7 200 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз