Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0078-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-37
Наименование: Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в "Континвест" ООД
Бенефициент: "КОНТИНВЕСТ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Ямбол
                    Ямбол
Описание
Описание на проекта: Инвестиции за технологично обновление и производство на нови продукти в "Континвест" ООД
Дейности: Управление, мониторниг и отчитане на проекта.
Подготовка и провеждане на процедура за избор на изпълнители и сключване на договори.
Инвестиции в ДМА – доставка, монтаж, настройка и изпитване на оборудването.
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 513 102 BGN
Общ бюджет: 761 213 BGN
БФП: 456 728 BGN
Общо изплатени средства: 456 638 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 456 728 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 102 620 BGN
2013 0 BGN
2014 354 017 BGN
2015 0 BGN
456 638 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 388 219 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 227 BGN
2013 0 BGN
2014 300 915 BGN
2015 0 BGN
388 142 BGN
В т.ч. Национално финансиране 68 509 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 15 393 BGN
2013 0 BGN
2014 53 103 BGN
2015 0 BGN
68 496 BGN
Финансиране от бенефициента 342 068 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Протокол от срещи на екипа - Континвест
Индикатор 9 Технически и финансов отчет - Континвест
Индикатор 10 Подготвена тръжна документация - Континвест
Индикатор 11 Получени оферти - Континвест
Индикатор 12 Протокол от заседание на комисия за оценка - Континвест
Индикатор 13 Сключени договори - Континвест
Индикатор 14 Закупено ново оборудване - Континвест
Индикатор 15 Проведени изпитни тестове върху оборудването - Континвест
Индикатор 16 Въведени нови технологии - Континвест
Индикатор 17 Понижена себестойност на продукцията - Континвест
Индикатор 18 Повишаване на износа - Континвест
Индикатор 19 Указателна табела - Континвест
Индикатор 20 Стикери - Континвест
Индикатор 21 Интернет публикации - Континвест
Индикатор 22 Проведен одит - Континвест


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз