Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0107-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-99
Наименование: Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД
Бенефициент: Миг - 23 ЕООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация на "МИГ 23"ЕООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1: Инвестиции в дълготрайни материални активи (машини, съоръжения и оборудване) и дълготрайни нематериални активи
Дейност 2 Маркетингово проучване на външни пазари и разработване на бизнес план
Дейност 3 Популяризиране на проекта и помоща
Дейност 4: Управление на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 303 872 BGN
Общ бюджет: 427 748 BGN
БФП: 299 424 BGN
Общо изплатени средства: 299 424 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 299 424 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 123 724 BGN
2013 175 700 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
299 424 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 254 510 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 105 165 BGN
2013 149 345 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
254 510 BGN
В т.ч. Национално финансиране 44 914 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 559 BGN
2013 26 355 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
44 914 BGN
Финансиране от бенефициента 130 231 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Продажби - Миг
Индикатор 9 Себестойност - Миг


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз