Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0008-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-33
Наименование: Повишаване на конкуребнтоспособността на"Ню Имидж" АД чрез внедряване на иновативно жисокотехнологично оборудване за развитие на продукти и услиги с висока добавена стойност
Бенефициент: "НЮ БОЯНА ФИЛМ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Повишаване на конкуребнтоспособността на "Ню Бояна Филм" АД чрез внедряване на иновативно жисокотехнологично оборудване за развитие на продукти и услиги с висока добавена стойност
Дейности: Анализ и оценка на необходимостта от технологична модернизация
Управление мониторинг и отчетност на проекта
Подготовка на тръжни документации и провеждане на процедури за избор на изпълнители
Закупуване и доставка на специализирани софтуерни приложения
Закупуване и доставка на оборудване
Разработване на маркетингова стратегия и план за действие
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 724 876 BGN
Общ бюджет: 2 839 351 BGN
БФП: 1 703 611 BGN
Общо изплатени средства: 1 703 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 1 703 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 703 611 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 703 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 448 069 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 448 069 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 448 069 BGN
В т.ч. Национално финансиране 255 542 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 255 542 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
255 542 BGN
Финансиране от бенефициента 1 149 917 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформирано Звено за управление на проект
Индикатор 9 Подготвени тръжни документации за определяне на изпълнители, съгласно ПМС № 55 / 12.03.2007 г.
Индикатор 10 Проведени тръжни процедури съгласно ПМС № 55 / 12.03.2007 г.
Индикатор 11 Закупено иновативно оборудване – цифрови камери
Индикатор 12 Закупени прилежащи компоненити за работа с цифрови камери
Индикатор 13 Закупено иновативно оборудване – монтажни станции
Индикатор 14 Закупено иновативно оборудване – снимачно осветление
Индикатор 15 Закупени софтуерни приложения
Индикатор 16 Закупено компютърно оборудване и озвочаване за работа със софтуерни приложения
Индикатор 17 Въведени в дружеството нови продукти/услуги
Индикатор 18 Разработена маркетингова стратегия и план за действие по прилагането й
Индикатор 19 Изработени и поставени визуализиращи табели
Индикатор 20 Изработени и поставени стикери върху доставените активи
Индикатор 21 Публикувани информация на интернет-страницата на дружеството
Индикатор 22 Извършен одит на проекта и изготвен финален одиторски доклад
Индикатор 23 Успешно отчетен проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз