Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0117-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Услугата "Домашен помощник" за нуждаещите се от община Казанлък
Бенефициент: Фондация "Надежда 2003"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Казанлък
Описание
Описание на проекта: Проектът е за хора с различни видове увреждания и самотноживеещи възрастни, изпаднали в изолация и невъзможност сами да организират бита си. Създаване на условия за социализацията им и намаляване на риска от зависимост от институционален тип грижи.
Дейности: Информационна дейност За да получи проектът по-добра популярност на местно ниво и да бъде достъпен за целевата група, ще бъдат разработени и разпространени информационни материали /дипляни и плакати/, както и ще бъдат проведени разяснителни кампании чрез местните медии.Освен въвеждащо, местната общественост и заинтересованите страни, в т.ч. държавни и неправителствени организации, ще бъдат периодично запознавани с проектната дейност.
Закупуване на ново оборудване, пряко свързано с реализиране на дейностите Поради това, че един от компютрите и мултифункционалното устройство, които са собственост на ПРООН, са остарели и се налага често отремонтиране, за осигуряване на по-сигурно и безпроблемно протичане на проектния процес, ще бъде закупена компютърна конфигурация и ново мултифункционално устройство.
Оценка и подбор и на потребителите на услугата “Домашен помощник” Ще бъдат изработени индивидуални оценки на потребностите на всички кандидати за потребители от социални работници на Дирекция “Социално подпомагане”. При определяне на потребителите на социални услуги ще бъдат спазвани принципите за недискриминация по признак увреждане, както и ще се осигури равенство на половете. Ще бъде направена оценка на общото физическо и психическо състояние на потенциалния потребител, според Методиката, въз основа на която ще се включват конкретни дейности за удовлетворяване на индивидуалните потребности на конкретния потребител. За по-добра прозрачност ще се сформира Смесена комисия, в която ще бъдат поканени да участват представители на Община Казанлък, Дирекция “Бюро по труда” Казанлък и хосписа и която ще разглежда и одобрява документи и заявления на кандидатите за потребители.
Сключване на договори с потребителите за предоставяне на услугата “Домашен помощник За постигане на законосъобразност, след извършения подбор на потребители на услуги по проекта, ще бъдат сключени двустранно подписани договори с тях за получаване на социални услуги, регламентиращи правата и отговорностите на всички страни по договора, права и отговорности на потребителя и неговите близки, права и отговорности на прекия доставчик–социален асистент или домашен помощник, права и отговорности на доставчика на социални услуги и други партньори
Подбор на домашните помощници и сключване на договори с тях Домашните помощници ще бъдат уточнени след подбор на подходящи лица, които ще защитават здравето, сигурността и благополучието на потребителите Те ще могат да бъдат също и специалисти, търсещи допълнителна работа, които ще повишат своите професионалните умения и мотивация в качеството си на социални асистенти и домашни помощници чрез надграждащи обучения. Подборът и наемането на персонал ще съответства на изискванията на българското антидискриминационно законодателст-во и ще осигурява защита на потребителите. Кандидатите за домашни помощници и за доброволци задължително ще бъдат интервюирани от доставчика и от Смесената комисия с цел установяване на мотивацията и нагласите им за работа. При кандидатстване на работа те задължително ще представят медицинско свидетелство и свидетелство за съдимост, след което ще бъдат сключени договори с тях.След започване на работа домашните помощници ще подпишат декларация за спазване на поверителността на личните данни и информацията.
Обучение на домашните помощници С цел повишаване на професионалните умения на включените в проектите лица за предоставяне на социалните услуги, ще бъдат обучени домашни помощници за предоставяне на качествени услуги, в съответствие с Методиката. Броят на обучените домашни помощници ще бъде по-голям от определените бройки, поради това, че е възможно да се получи текучество на персонал, поради болест, преместване на друго работно място или поради друга причина. Те ще придобият умения и знания, необходими за удовлетворяване на потребностите на потребителите на социални услуги.. Обучението ще им осигури възможности за развитие чрез обучение и обмяна на опит. Предвиденото въвеждащо обучение на всички новоназначени социални асистенти и домашни помощници ще се проведе преди те да започнат работа в дома на потребителя и ще бъде с продължителност 5 дни и ще включва темите, посочени в Методиката.
Изработване на индивидуални планове за социални услуги за потребителите и индивидуални работни планове на домашните помощници Въз основа на направената оценка се изработват индивидуални планове и графици за предоставяне на услугата, с конкретни дейности. Индивидуалният план ще се изготвя с участието на потребителя, а когато това е невъзможно – с участието на негов роднина, близък или законен представител. Планът ще се съобразява в максимална степен с начина на живот на потребителя и с неговите предпочитания и съобразно индивидуалните им потребности удовлетворяване на ежедневните им потребности, както и нуждите от организиране на свободното време, поддържане на лични контакти и развиване на социални умения, с оглед тяхното социално включване. Индивидуалният план се изготвя на база анализ и оценка на индивидуалните потребностите от социални услуги и оценка на риска, за да бъде стимулиран да използва максимално своя потенциал и да разширява своята самостоятелност. Планът се актуализира от доставчика веднъж на шест месеца или по-рано, при промяна в констатираните обстоятелства. Промените се съгласуват с потребителя, негов роднина, близък или с неговия законен представител, след което се вписват в плана. Изготвя на достъпен за потребителя език и формат в два еднообразни формуляра, които се подписват от него или от негов законен представител и доставчика. На базата на изготвените индивидуални планове на потребителите се изготвят и подписват двустранно работни индивидуални работни планове и с асистентите и домашните помощници
Предоставяне на социалната услуга “Домашен помощник” на потребителите Домашните помощници ще извършват предвидените в договора и в индивидуалния план на потребителя дейности, съобразявайки се с ежедневните му нужди и предпочитания. Дейността „Домашен помощник” ще се предоставя, съобразно потребностите на потребителите. Социалните асистенти и домашните помощници ще обслужват двама или повече преки потребители. Услугите ще бъдат предоставяни в рамките на пълен работен ден от лица, търсещи работа и/или под формата на почасови услуги от работещи, учещи или пенсионирани лица в условия за разбиране и уважение към възрастовите, религиозните, етническите, културните, физическите, психическите, половите и сексуалните различия на потребителите, техните близки, роднин, както и да насърчават на социалното им включване. Домашните помощници ще предоставят социални услуги на потребителите съгласно условията в Методиката. Услугата “Домашен помощник” ще допринесе и за опазването на околната за потребителя среда, посредством предоставянето на битови услуги.
Мониторинг Чрез осъществяването на редовен мониторинг в домовете на потребителите и въз основа на Методиката, ще се получи обратна връзка за качеството на предлаганите социални услуги от потребителите, техните законни представители, близки или роднини. Това включва: редовни посещения на всички потребители (веднъж месечно) от доставчика, които включват и мониториране на дейността на домашния помощник; годишна среща с потребителите, техните законни представители, близки или роднини за запознаване с тяхното мнение за предоставените услуги и предложения за подобряването им; периодична проверка и преглед на документацията. Предложенията на потребителите се отчитат, както и тези на техните законни представители или роднини за подобряване на социалната услуга и за създаване на инициативи в общността.
Поддържащи обучения на домашните помощници Потребностите от поддържащи обучения на домашните помощници ще се покрият от две поддържащи обучения, като темите на обучението ще бъдат съобразени със заявените от домашните помощници нужди.
Социално консултиране на потребителите, техните семейства, домашните помощници Доставчикът ще осигурява при нужда консултиране на потребителите, техните семейства, домашните помощници и супервизия на социалните асистенти, както и психологическа подкрепа в кризисни ситуации, чрез обучен социален консултант.
Управление, счетоводство контрол и отчетност по проекта По време на протичането на проекта ще се осъществява непрекъснат контрол и управление на процеса по отношение на спазването на регламента и договореността с потребителите и с предоставящите пряко услуги лица, както и върху правилното протичане на финансовото осчетоводяване и отчетност
Партньори
Партньори:
Община Казанлък
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 83 244 BGN
Общ бюджет: 77 126 BGN
БФП: 71 967 BGN
Общо изплатени средства: 69 818 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 71 967 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 648 BGN
2009 21 363 BGN
2010 31 808 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 818 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 61 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 151 BGN
2009 18 158 BGN
2010 27 036 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
59 345 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 795 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 497 BGN
2009 3 204 BGN
2010 4 771 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 473 BGN
Финансиране от бенефициента 5 969 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз