Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0034-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-87
Наименование: Излизане на външен пазар на БГСервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията
Бенефициент: "БГ Сервиз" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Излизане на външен пазар на БГСервиз и постигане на устойчив бизнес модел на развитие на компанията
Дейности: Подготовка, провеждане на тръжни процедури по раздел „Инвестиции” от бюджета и по раздел „Услуги” от бюджета, одобрение от ДО и сключване на договори с изпълнители.
Закупуване, инсталиране и първоначално изпитване на лиценз за платформа за производство на софтуер
Закупуване, инсталиране и първоначално изпитване на система за автоматизирано симулативно функционално тестване на софтуер
Оптимизация на процеса на производство на софтуер (закупуване на нова библиотека за изчертаване на графики, библиотека за генериране на PDF документи, лицензи необходими в процеса на производство на софтуер и работни компютри за работа с тях).
Закупуване и въвеждане в експлоатация на кол център
Закупен и пуснат в експлоатация център за клиентски услуги
Закупуване и въвеждане в експлоатация на сървърен парк
Визуализация на проекта
Одитиране на проекта
Консултантска услуга за локализация на усъвършенствания софтуер
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 325 246 BGN
Общ бюджет: 448 590 BGN
БФП: 311 770 BGN
Общо изплатени средства: 311 770 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 311 770 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 311 770 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
311 770 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 265 005 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 265 005 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
265 005 BGN
В т.ч. Национално финансиране 46 766 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 46 766 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
46 766 BGN
Финансиране от бенефициента 142 734 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупен и въведен в експлоатация лиценз за платформа за производство на софтуер
Индикатор 9 Закупен и пуснат в експлоатация Център за клиентски услуги
Индикатор 10 Доставен и пуснат в експлоатация Сървърен парк от 5 бр. сървъра
Индикатор 11 Закупен и въведен в експлоатация Кол център
Индикатор 12 Доставена и пусната в експлоатация система за автоматизирано симулативно функционално тестване на софтуер
Индикатор 13 Закупени нова библиотека за изчертаване на графики, библиотека за генериране на PDF документи, лицензи необходими в процеса на производство на софтуер и работни компютри за работа с тях
Индикатор 14 Извършени консултантски услуги за локализация на усъвършенствания софтуер
Индикатор 15 Намалена себестойност на предлаганите услуги
Индикатор 16 Подобрена енергийна ефективност
Индикатор 17 Изготвени материали за визуализация: Информационна табела Стикери Съобщения в медиите (безплатни информационни сайтове) Актуална информация за хода на проекта на сайта на БГС
Индикатор 18 Извършен одит на проекта - БГ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз