Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0096-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на социалната услуга "Домашен помощник" в Община Горна Оряховица
Бенефициент: Община Горна Оряховица
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Велико Търново
                    Горна Оряховица
Описание
Описание на проекта: Проектът цели да се подкрепят хора с увреждания и самотноживеещи възрастни хора сами да се справят с ежедневните си нужди и да се осигури професионална реализация на техните близки.
Дейности: Събиране на екипа по проекта Разработване на детайлен график на дейностите – подробно времево и ресурсно разпределение на задачите и отговорностите, както и определяне на отговорно лице за всяка проектна дейност; Определяне на регулярни срещи на екипа;
Провеждане на информационна кампания в началото и в края на проекта В началото и края на проекта ще се проведат пресконференции с представители на местните и регионални печатни и електронни медии. В пресконференциите ще взаемат участие и предствители на водещата организация и партньора. На пресконференцията в началото на проекта обществеността ще се запознае с целите, дейностите и очакваните резултати по проекта. На пресконференцията в края на проекта ще се представят постигнатите резултати. При стартиране на проекта ще бъдат отпечатани 700 бр. брошури и 100 плаката. За осигуряване на прозрачност и публичност на дейностите по проекта ще бъдат направени 8 бр. публикации в местни печатни и регионални медии. В края на проекта ще бъдат отпечатани още 300 бр. брошури.
Учредяване на Смесена комисия Смесената комисия включва представители на водещата организация, партньора” и Дирекция „Бюро по труда” гр. Горна Оряховица. Дейността на Смесената комисия ще се състои в това да одобрява списъка на потребителите на социални услуги и индивидуалните планове за социални услуги и да извършва подбора на домашни помощници.
Подбор на домашни помощници Смесената комисия извършва подбор на кандидатите за Домашни помощници въз основа на представените от тях документи и проведено интервю. Събира кандидатури на желаещите да работят като домашни помощници по проекта, които трябва да отговарят на следните условия: - да са с основно или по-високо образование; - да не са осъждани; - да имат желание да помагат на хора в неравностойно положение. Смесената комисията провежда интервю с кандидатите след предварителен подбор по документи.
Осигуряване на безопасни условия на труд Извършване на първоначален инструктаж, Инструктаж на работното място и периодичен инструктаж. Събиране на оферти и сключване на договор със Служба по трудова медицина за оценка на риска на работните места. Оценява се риска на работните места и факторите на работната среда, дават се насоки за преодоляването му, разработват се правила и процедури за осигуряване на здравето и безопасността на работещите
Извършване на социална оценка и подбор на потребителите Подбора на потребителите ще се осъществи въз основа на извършената социална оценка от социален работник от Дирекция “Социално подпомагане” гр. Горна Оряховица на всеки кандидат за ползвател на услугата. В социалната оценка ще бъдат отразени: - ежедневните потребности;- здравните потребности;- образователните потребности;-рехабилитационните потребности;- потребности от социални контакти;- потребности в свободното време; ще бъде изготвен списък на потенциалните потребители на социални услуги по проекта, като ги категоризира по видове услуги, по местоживеене и според степента на неотложност на тяхното включване в проекта
Изготвяне и поддържане на лични досиета на потребителя на социалната услуга и домашния помощник За всеки потребител на социалната услуга ще бъде изготвено лично досие, в което ще бъде отразено точно какви услуги желае да ползва, колко часа и месечната такса, която ще заплаща. За всеки домашен помощник ще бъде изготвено лично досие, в което ще бъдат разписани неговите права и задължения.
Организиране на обучение за предоставяне на услугата „Домашен помощник”. Грижата за нуждаещите се в домашна среда за повечето домашни помощници ще бъде новост. Затова за хората, заели се да усвоят новата професия, предвиждаме специализирано обучение, което ще бъде осъществено от екип от експерти. Начинаещите специалисти ще получат първоначална информация за нормативната база, действащото в момента законодателство и произтичащите от това техни права и задължения към техните работодатели и клиенти. Ще получат практически съвети от областта на психологията на ежедневието и начините за съпричастност и ролева ефективност.
Предоставяне на социалната услуга „Домашен помощник” В зависимост от нуждите на потребителите Домашният помощник ще извършва съобразно заявените часове следните социални услуги: Ежедневни услуги: Текущо почистване;Основно почистване; Поддържане на личната хигиена; Хранене;Битови услуги. Периодично предоставяни услуги: Основно почистване на дома ; Административни услуги ; Медицински услуги. При извършване на дейностите по почистване на домовете на потребителите на социалната услуга ще се прилага принципа на разделно събиране на отпадъците.
Консултации, наблюдение и контрол на предостявяне на социалната услуга През този етап от проекта ще се осъществява мониторинг на дейността на домашните помощници. Веднъж месечно координатора на проекта, заедно с експерта по социални дейности и с представител на Смесената комисия ще посещава потребителя на социалната услуга и ще отразява резултатите от посещението си в месечен отчет. При необходимост ще се извършват промени в индивидуалните планове на ползвателите на услугата. Чрез тази дейност домашните помощници ще имат възможност бъдат консултирани ежемесечно в процеса си на работа. Посещения ще се извършват и в отговор на възникнали потребности и по сигнал. Резултатите от проекта ще бъдат отразени в досиетата на потребителя и домашния помощник.
Междинна среща на екипа по проекта и изготвяне на междинни технически доклади и финансови отчети и искания за междинни плащания. По време на тази дейност ще се извърши анализ на извършеното до момента, като се очертаят трудностите и възникналите рискове през изминалия период; Ще се разпределят задачите и отговорностите за предстоящия период; Ще бъдат изготвени междинни технически отчети и финансови отчети, исканията за междинно плащане.
Финансова дейност и Одит Изготвяне на ежемесечни, тримесечни, шестмесечни и годишен счетоводни отчети. Използват се доказали ефикасността си счетоводни и финансови процедури и практики, които осигуряват ефективното осъществяване на дейността. Прилагат се прозрачни и ясни процедури за изчисляване на потребителските такси, издава финансови документи при тяхното заплащане и проследява закъснелите плащания. Цените на предоставяните социални услуги ще бъдат определени с Решение на Общински съвет Горна Оряховица. Изплащане на месечни възнаграждения на домашните помощници.
Изготвяне на окончателен технически доклад и финансов отчет и искане за окончателно плащане По време на тази дейност ще бъдат изготвени крайният технически доклад и финансов отчет по проекта и ще се извърши искане за окончателно плащане.
Партньори
Партньори:
Сдружение "Център Мария"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 90 000 BGN
Общ бюджет: 98 013 BGN
БФП: 83 242 BGN
Общо изплатени средства: 82 035 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 83 242 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 18 000 BGN
2009 64 035 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
82 035 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 70 756 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 15 300 BGN
2009 54 430 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
69 730 BGN
В т.ч. Национално финансиране 12 486 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 700 BGN
2009 9 605 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
12 305 BGN
Финансиране от бенефициента 15 971 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз