Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0024-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-17
Наименование: "Повишаване конкурентоспособността на "БТЛ Индъстрийз" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура
Бенефициент: "БТЛ ИНДЪСТРИЙЗ" АД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: Повишаване конкурентоспособността на "БТЛ Индъстрийз" АД на международния пазар на електронна медицинска апаратура
Дейности: Изготвяне на тръжна документация
Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици
Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на оборудване
Визуализация на проекта
Одит на проекта
Доставка и внедряване на технологично ноу-хау за новия апарат
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 795 147 BGN
Общ бюджет: 1 290 421 BGN
БФП: 774 253 BGN
Общо изплатени средства: 774 253 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 774 253 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 774 253 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
774 253 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 658 115 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 658 115 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
658 115 BGN
В т.ч. Национално финансиране 116 138 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 116 138 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
116 138 BGN
Финансиране от бенефициента 530 098 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Изготвяне на тръжна документация - БТЛ
Индикатор 9 Провеждане на тръжна процедура за избор на доставчици - БТЛ
Индикатор 10 Внедряване на технологично ноу-хау за нов продукт - БТЛ
Индикатор 11 Доставка и вндряване на технологично оборудване - БТЛ
Индикатор 12 Визуализация - БТЛ
Индикатор 13 Одит - БТЛ
Индикатор 14 Брой въведени нови за кандидата технологии
Индикатор 15 Брой внедрени нови продукти
Индикатор 16 Брой внедрени иновации (според дефиницията в ‘Насоките’)
Индикатор 17 Повишаване на приходите от износ
Индикатор 18 Намаляване на броя получени рекламации (изразен променливи разходи в лв. на единица произведен уред)


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз