Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0173-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-15
Наименование: " Био Фреш" ООД- модернизация и развитие
Бенефициент: "Био Фреш" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Пловдив
Описание
Описание на проекта: "Био Фреш" ООД - модернизация и развитие
Дейности: Дейност 1. Проектен старт Сформиране на екип Установяване на система за вътрешен контрол и мониторинг за успешно изпълнение на проектните дейнсти.
Дейност 2. Инвестиции Провеждане на процедура за избор на изпълнители Сключване на договори с избраните кандидати Доставка, монтаж и въвежданев експлоатация на предвидените по проекта ДМА и обучение за експлотация.
Дейност 3. Информация и публичност Предприемане на всички необходими стъпки за популяризиране на проекта според изискванията. Поставяне на стикери върху закупеното по проекта оборудване; Целева публикация в печатно издание; Поставянена информационна табела
Дейност 4. Финализиране и финансов одит на проекта Провеждане на избор на изпълнител за финансов одит на проекта Получаване на доклад за фактически констатации и изготвяан ена финален отчет аз изпълнение на дейносттите по проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 727 895 BGN
Общ бюджет: 1 213 022 BGN
БФП: 727 813 BGN
Общо изплатени средства: 727 813 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 727 813 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 582 316 BGN
2013 145 498 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
727 813 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 618 641 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 494 968 BGN
2013 123 673 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
618 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 109 172 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 87 347 BGN
2013 21 825 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
109 172 BGN
Финансиране от бенефициента 485 263 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Членове на екипа за реализация на проекта, бр.
Индикатор 9 Доставено ново технологично оборудване, бр.
Индикатор 10 Повишени нетни приходи от продажби, хил.лв.
Индикатор 11 Въведени нови продукти, бр.
Индикатор 12 Постоянна разяснителна табела, бр.
Индикатор 13 Публикация, бр.
Индикатор 14 Изготвен технически и финансов доклад, бр.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз