Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0086-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-14
Наименование: Инвестициите в модерно оборудване - средство за устойчив растеж на "Би Ем Ес Продъкшън" ООД
Бенефициент: "БИ ЕМ ЕС ПРОДЪКШЪН" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.02.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Инвестициите в модерно оборудване - средство за устойчив растеж на "Би Ем Ес Продъкшън" ООД
Дейности: Подготвителни дейности
Управление и отчетност
Провеждане на процедура за избор на изпълнител
Доставка и въвеждане в експлоатация на оборудването
Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта
Заключителни дейности - Одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 1 036 452 BGN
Общ бюджет: 1 660 777 BGN
БФП: 996 466 BGN
Общо изплатени средства: 996 466 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 996 466 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 996 466 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
996 466 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 846 996 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 846 996 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
846 996 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 470 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 149 470 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
149 470 BGN
Финансиране от бенефициента 690 968 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Сформиран екип - БИ
Индикатор 8 Изготвен план-график - Би
Индикатор 9 Изготвен пакет тръжни документи - Би
Индикатор 10 Сформирана оценителна комисия - Би
Индикатор 11 Публикувана обява за търга в национален ежедневник - Би
Индикатор 12 Изготвен Протокол на оценителната комисия - Би
Индикатор 13 Издадено Решение за определяне на изпълнител - Би
Индикатор 14 Изпратени покани за сключване на договор - БИ
Индикатор 15 Подписани договори с изпълнители - Би
Индикатор 16 Доставено оборудване, въведено в експлоатация - Би
Индикатор 17 Изработени и поставени информационни табла - Би
Индикатор 18 Изработена постоянна обяснителна табела - Би
Индикатор 19 Изготвен доклад от одитор - Би
Индикатор 20 Въведени нови продукти - Би
Индикатор 21 Увеличаване на приходите от износ - Би


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз