Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0129-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-9
Наименование: Разширение на производството на гранули от полиметилметакрилат
Бенефициент: "Панхим" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Разширение на производството на гранули от полиметилметакрилат
Дейности: Дейност 1: Подготовка за избор на доставчик
Дейност 2: Провеждане на процедура за избор на доставчик, съгласно изискванията на ПМС № 55 от 12 март 2007 г и сключване на договор с класирания на първо място кандидат
Дейност 3: Доставка на оборудването и въвеждането му в експлоатация
Дейност 4: Извършване на дейности за визуализация
Дейност 5: Одит на проекта
Дейност 6: Подготовка на Финален технически и финансов отчет за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 500 000 BGN
Общ бюджет: 3 738 446 BGN
БФП: 2 192 452 BGN
Общо изплатени средства: 2 192 452 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 192 452 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 2 192 452 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 192 452 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 863 584 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 1 863 584 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 863 584 BGN
В т.ч. Национално финансиране 328 868 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 328 868 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
328 868 BGN
Финансиране от бенефициента 1 762 860 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Увеличение на нетните приходи от продажби на продукцията от гранули
Индикатор 9 Нови продукти в производствената гама на кандидата
Индикатор 10 Въвеждане на нови машини и технологии в производството - Панхим
Индикатор 11 Намаляване на брака - Панхим
Индикатор 12 Нарастване на печалбата - Панхим
Индикатор 13 Намаляване на себестойността на произвежданите гранули от ПММА
Индикатор 14 Повишаване на пазарния дял на „Панхим” ООД на европейско ниво
Индикатор 15 Намаляване на отделяните емисии прах в атмосферата


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз