Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0085-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-65
Наименование: Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения
Бенефициент: "ПАСАТ АНТЕНИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Пещера
Описание
Описание на проекта: Повишаване потенциала за растеж на "Пасат антени" ООД чрез инвестиции в нови продукти и производствени подобрения
Дейности: 1. Подготвителни дейности
2. Управление и отчетност
3. Закупуване на оборудването
4. Осигуряване на публичност на дейностите и резултатите по проекта
5. Заключителни дейности - одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 603 456 BGN
Общ бюджет: 741 030 BGN
БФП: 518 721 BGN
Общо изплатени средства: 518 721 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 518 721 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 518 721 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
518 721 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 440 913 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 440 913 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
440 913 BGN
В т.ч. Национално финансиране 77 808 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 77 808 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
77 808 BGN
Финансиране от бенефициента 258 624 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Сформиран екип - ПАСАТ
Индикатор 9 Изготвен пакет тръжни документи - Пасат
Индикатор 10 Сформирана оценителна комисия - Пасат
Индикатор 11 Публикувана обява за търга в национален ежедневник - Пасат
Индикатор 12 Изготвен Протокол на оценителната комисия - Пасат
Индикатор 13 Издадено Решение за определяне на изпълнител - Пасат
Индикатор 14 Изпратени покани за сключване на договор - Пасат
Индикатор 15 Подписани договори с изпълнители - Пасат
Индикатор 16 Доставено оборудване, въведено в експлоатация - Пасат
Индикатор 17 Инсталиран софтуер - Пасат
Индикатор 18 Изработени и поставени информационни табла - Пасат
Индикатор 19 Изготвен доклад от одитор - Пасат
Индикатор 20 Въвеждане в производство на нови продукти - Пасат


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз