Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0167-C0001
Номер на проект: 3ТММ-02-4
Наименование: „Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД”
Бенефициент: "Бултех-2000" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Стара Загора
                    Стара Загора
Описание
Описание на проекта: Технолигична модернизация и консултантска помощ за повишаване конкурентоспособността на " Бултех-2000"ООД
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1. Инвестиционна дейност
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Консултантски услуги 2.1. Консултантска услуга за маркетингово проучване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Консултантски услуги 2.2. Визуализация на проекта
Подготовка и изпълнение на Дейност 2. Консултантски услуги 2.3. Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 810 416 BGN
Общ бюджет: 1 314 378 BGN
БФП: 788 626 BGN
Общо изплатени средства: 788 626 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 788 626 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 788 626 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
788 626 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 670 332 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 670 332 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
670 332 BGN
В т.ч. Национално финансиране 118 294 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 118 294 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
118 294 BGN
Финансиране от бенефициента 540 278 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Създадени инвестиции със средства от безвъзмездната финансова помощ по проекта в лева
Индикатор 7 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 8 Закупени машини (ДМА) - Бултех
Индикатор 9 Закупен софтуер (ДНМА) - Бултех
Индикатор 10 Въведени нови продукти - Бултех
Индикатор 11 Въведена нова технология - Бултех
Индикатор 12 Въведени нови технологични елемента - Бултех
Индикатор 13 Ползвана консултантска услуга - Бултех
Индикатор 14 Изготвена визуализация - Бултех
Индикатор 15 Извършен одит на проекта - Бултех
Индикатор 16 Намалени производствени разходи - Бултех
Индикатор 17 Нарастване на нетните приходи от продажби - Бултех
Индикатор 18 Нарастване на приходите от износ - Бултех
Индикатор 19 Повишаване на дела на фирмата на световния пазар - Бултех


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз