Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.1.11-0058-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия"
Бенефициент: "АПОЛОН-ХИМИ" ООД
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 19.09.2011
Начална дата: 20.10.2011
Дата на приключване: 20.04.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Технологична модернизация и разработване на нова бизнес и маркетингова стратегия
Дейности: Подготовка и изпълнение на Дейност 1 Подготовка за провеждане процедури за определяне изпълнители по доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 2 Провеждане на процедури за определяне на изпълнители по доставка на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 3 Доставка, монтаж и пускане в редовна експлоатация на оборудване
Подготовка и изпълнение на Дейност 4 Промоциране и популяризиране
Подготовка и изпълнение на Дейност 5 Отчетност и одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 352 224 BGN
Общ бюджет: 491 809 BGN
БФП: 344 232 BGN
Общо изплатени средства: 344 229 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 344 232 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 70 445 BGN
2013 273 784 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
344 229 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 292 598 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 59 878 BGN
2013 232 717 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
292 595 BGN
В т.ч. Национално финансиране 51 635 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 10 567 BGN
2013 41 068 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
51 634 BGN
Финансиране от бенефициента 151 003 BGN
Индикатори
Индикатор 1 нарастване на производствения капацитет в подкрепените предприятия
Индикатор 2 намаляване на средната възраст на технологичното оборудване в подкрепените предприятия
Индикатор 3 брой на подкрепени МСП, които въвеждат в употреба нови технологии/продукти
Индикатор 4 Създадени нови работни места (брой, включително за мъже/жени)
Индикатор 5 Инвестиционни проекти - брой
Индикатор 6 Общо проекти в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии
Индикатор 7 Изработвяне на 11 бр. тръжна документация
Индикатор 8 Проведени 11 бр. процедури
Индикатор 9 Доставени, монтирани и пуснати в експлоатация машини
Индикатор 10 Изготвяне на 2 бр. информационни табели, 38 стикери
Индикатор 11 Изготвяне на финален отчет и доклад от експерт счетоводител - Аполон


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз