Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0095-C0001
Номер на проект: Д01-236/24.10.2011
Наименование: Бъдете с Нас, и НИЙ сме като Вас
Бенефициент: ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 24.10.2011
Дата на приключване: 24.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е създаване на условия за подпомагане образователния процес на децата и учениците със специални образователни потребности в община Велинград.
Дейности: Дейност 7* Уроци по любов
Дейност 5 Осигуряване на дидактически материали за деца със специални образователни потребности
Дейност 9* Осигуряване на информираност и публичност
Дейност 4* Общи изяви
Дейност 3* Организиране на участие на децата със специални образователни потребности в извънкласни дейности с другите
Дейност 2 Обучение на учители
Дейност 6* Работа с преподаватели и родители на деца със специални образователни потребности – консултации
Дейност 8 Разработване на методическа литература
Дейност 1 Подготовка за изпълнението на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 253 793 BGN
Общ бюджет: 219 820 BGN
БФП: 219 820 BGN
Общо изплатени средства: 219 782 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 219 820 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 50 758 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 169 024 BGN
219 782 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 186 847 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 43 144 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 143 670 BGN
186 814 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 7 614 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 25 354 BGN
32 967 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз