Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0136-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "УСЛУГИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ"
Бенефициент: ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Лесичово
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към развиване на услугите Социален асистент и Домашен помощник за хора с увреждания и самотно живеещи възрастни хора в община Лесичово, за да се осигури социалната им интеграция и предотвратяване на зависимостта им от институционален тип грижи и да се повиши общественото самосъзнание относно социалната интеграция на зависимите групи.
Дейности: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Момчилград за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта
Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Издадена дипляна за проекта. Тя ще достигне до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата
Оборудване на местния офис и доставка на офис-материали за обучения Осигуряването на оборудване за местния офис ще се извърши от община Лесичово. Предвижда се доставка на офис-материали за обученията, включващи флипчарт, блок за флипчарт, папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията.
Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, проектният асистент и местни експерти. Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Разработване на критерии за подбор; - Публикуване на обява за назначаване на социални асистенти и домашни помощници; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите
- Разработване на план за обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници; - Провеждане на въвеждащо обучение; -Провеждане на поддържащо обучение По 6.1.: Планът за обучение и развитие на социалните асистенти следва следните стъпки: - Анализ на нуждите от обучение; - Разработване на план за обучение; - Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; - Анализ на резултатите от обучението; - Разработване на стратегия за развитие на социалните асистенти и домашните помощници. По 6.2.: Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори със социалните асистенти и домашните помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Работа по случай. Развиване на професионални умения на социалния асистент – процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Модул 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни. По 6.3.: Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Ще бъде издаден наръчник „Как да спазвам стандартите за социални услуги за възрастни”. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Правилник за вътрешния ред; - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за безопасни и здравословни условия на труд; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг
Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници - Изготвяне на длъжностни характеристики; - Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). Договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, условия за наблюдение и контрол на услугите и други. В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и социалния асистент или домашния помощник.
Подбор на потребителите на услугите; Сключване на договори с потребителите Подборът на потребителите на услугите се извършва от съвместен екип от водещата и партньорската организация, на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора от социален работник от дирекция „Социално подпомагане”. Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели: - видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. По 8.2.: В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент или домашния помощник, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на социалния асистент (домашния помощник) относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя
Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител). В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя.
Предоставяне на социалните услуги на потребителите Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: 1. Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. 2. Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. 3. Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”
Популяризиране на проекта Ще бъде издадена брошура, в която ще се промотират услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, реда и условията за кандидатстване за длъжност „социален асистент” и „домашен помощник”, както и реда и условията за ползване на услугата от хора с увреждания и възрастни хора. Брошурата ще бъде изготвена от екип от специалисти, на достъпен език за голям брой хора. На всеки три месеца ще се публикува информация в местната и регионалната преса за напредъка по проекта – дейности, брой потребители, социални асистенти, домашни помощници, както и оценка на постигнатите резултати.
Консултиране на социалните асистенти и домашните помощници Консултиране на потребителите на услугата Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Социалните асистенти и домашните помощници ще получават консултиране един път месечно по два дни и супервизия веднъж на тримесечие. При кризисни ситуации ще се осигурява психологическа подкрепа на социалните асистенти и домашните помощници. По 12.2.: На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо и здравно консултиране и информиране. Хората трябва да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да възстановяват самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда, подкрепяни от специалисти.
Заключителна конференция Организиране и провеждане на конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта
Партньори
Партньори:
ОБЩИНА ЛЕСИЧОВО
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 711 BGN
Общ бюджет: 53 226 BGN
БФП: 50 699 BGN
Общо изплатени средства: 50 699 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 50 699 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 142 BGN
2009 12 777 BGN
2010 25 779 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
50 699 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 43 094 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 321 BGN
2009 10 861 BGN
2010 21 912 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
43 094 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 605 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 821 BGN
2009 1 917 BGN
2010 3 867 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 605 BGN
Финансиране от бенефициента 3 653 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз