Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0112-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Достоен живот
Бенефициент: Община Симитли
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Благоевград
                    Симитли
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към насърчаване и мотивиране на хора/деца с различни трайни увреждания и самотноживеещи възрастни хора да участват активно в живота на общността, подпомагане членовете на семействата за професионална реализация; предотвратяване настаняването на хората с увреждания в специализирана институция.
Дейности: Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигурява се общинско помещение за нуждите на проекта; Договарят се пространствата за офис и консултативни кабинети - Провежда се тридневна работна среща в община Симитли за определяне на задълженията на екипа за управление и администриране на проекта; диференцират се отговорностите на двете партниращи си организации; изготвя се етичен кодекс на доставчика на социални услуги в общността за възрастни; регламентират се правилата за спазване на етичния кодекс на работещите с деца. - На работната среща се разработва детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Чрез дейността се създава вътрешна система за мониторинг и оценка.
Разработване на необходимата документация за успешно и ефективно изпълнение на проекта Разработват се: -„Процедура за жалби и сигнали”, която е неотменна част от договора с клиента. -Типов договор за предоставяне на социални услуги -„Правила и процедури за своевременното сигнализиране и компетентна намеса в случаи на насилие, дискриминация, неглижиране или унижение”. -„Правила и процедури за защита на имуществото и финансовите средства на потребителите”. - „Правила за доставка на услугата” - Длъжностни характеристики на прекия доставчик на услугите –социални асистенти и домашни помощници. - ”Правила и процедури за осигуряване здравето на клиентите и на предоставящите услугите”Социален асистент и „Домашен помощник”” - „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници” с акцент върху правата, задълженията, сигурността, методиката, безопасните условия за труд; постигане и развитие на качество на услугата в интерес на потребителя, принципи на грижата в общността и пр. Разработват се още: „Правила и процедури за достъп до дома на клиента”; - ”Критерии и оценка на труда на социалните асистенти и домашни помощници”; „Система за подкрепа на социалните асистенти и домашни помощници”;”Процедура за достъп до дома на потребителя”; -Извършва се оценка на риска от лицензирана фирма по трудова медицина, която изготвя програма за превенция на риска и инструкция за безопасни условия на труд.Програмата се включва задължително при обучението на социалните асистенти и домашни помощници.
Промотиране и популяризиране на проекта 1. Грижата в семейна среда за независимост и достоен живот на хора с увреждания и самотноживеещи хора - дейности „Социален асистент” и „Домашен помощник” не са познати добре в общността. Целите, обхвата и схемата за предоставяне на безвъзмездна помощ по ОП ”РЧР” не са популяризирани на местно ниво. 2. Информационната кампания запознава обществеността с новите услуги в общината и популяризира инициативите на ЕСФ. Предвижда се издаване на информационен бюлетин. Разпространението ще се осъществява по време на предварително организирани в читалищата на селата и в гр. Симитли срещи с жителите на общината. Бюлетините съдържат описание на услугите, условия за предоставяне, потребителски такси и други. 3. Брошурите запознават общността с партньорите по проекта - опит и сфера на дейности; с начина на определяне на таксите; с информационната система на доставчика; процедурите и правилата при предоставяне на услугите; критериите и стандартите за качеството на услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”. 4. В информационната кампания е предвидено участие 9 доброволци – 3 студенти от ЮУ, 2 родители на деца с увреждания, 4 представители на местната общност от различните етноси на общината. Планирано е двудневно обучение за доброволци в три основни панела, комбиниращо теория и практически упражнения. 5. По местните радиостанции се организира ежемесечно радиопредаване с начална и поддържаща информация за напредъка по проекта – брой социални асистенти и домашни помощници, брой потребители, проведени обучения, постигнати резултати. 6. Провеждане на въвеждаща конференция -Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни и регионални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други, свързани с проекта - цели, дейности и очаквани резултати; 7. Регулярно се провеждат срещи с обществеността в местните читалища за информиране по текущата работа по проекта – постижения и проблеми. 8. Изгражда се партньорска мрежа на местно и централно ниво за постигане на основната цел на проекта чрез включването в нея на представители на държавните институции, работещи с рискови групи и на доброволци от общността. 9. Провежда се заключителна конференция с представители на кметствата, доброволци, потребители на услугите и доставчици; журналисти. 10. Резултатите от проекта се популяризират в регионалния печат , чрез радиопредавания и проведената заключителна конференция
Оборудване на местния офис и доставка на офис-материали за обучения Оборудването и доставките ще се извършат от подизпълнител.Ще се закупят два компютъра и принтер и т.н. Закупеното оборудване след края на проекта ще остане за ползване от водещата организация за нуждите на екипа по предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Предвижда се доставка на офис-материали за обученията.
Подбор на потребителите и на преките доставчици на услугите 1. Подбор на потребителите на услугите. 2.Подбор на преките доставчици на услугите. 1. Подборът на лицата, които ще ползват услугите ”Социален асистент” и „Домашен помощник” става след проучване на потенциални клиенти, въз основа на оценката на потребностите, изготвена от социален работник на дирекция ”Социално подпомагане”. 2. В зависимост от оценката на индивидуалните потребности и препоръките от социалните работници на дирекцията за вида на услугата/услугите, нейните/техните времеви характеристики /краткосрочна или дългосрочна, или почасова/ и на база на оценката от обучението, се подбира подходящ социален асистент/домашен помощник, отговарящ на индивидуалните потребности на потребителя. Основен принцип при подбора на преките доставчици ще бъдат интересите на потребителя, а не на социалния асистент. 3. След подбора на потребители и преки доставчици се провежда среща между потребителя на услугата и определения да я изпълнява. Срещата протича като събеседване, което внимателно се наблюдава от консултанта – психолог по проекта. При отказ на една от страните за съвместна работа или аргументирани съображения на наблюдаващия срещата се прави нов подбор и организира нова среща. При подбора на потребители се спазва принципа на равнопоставеност между половете. Същият принцип се спазва и при подбора на прекия доставчик на услугата.
Сключване на договори Договорът с потребителите ще включва видовете услуги, тяхната честота и продължителност, дължима такса, име и телефон на социалния асистент/домашен помощник, адрес и телефон на доставчика, както и условия за прекратяване на договора. Със социалните асистенти и домашни помощници ще се сключат трудови или граждански договори, включващи: работно време, място на работа, трудово възнаграждение, дължимите услуги към потребителите, условия за наблюдение и контрол на извършваната работа и други. Ще се регламентират ясно правата и задълженията на наетите, както и задълженията на работодателя. Като анекс към договора ще бъдат приложени работен график на наетите и длъжностна характеристика
Обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници Обучението е начално и поддържащо, съгласно изготвен „План и програма за обучение и развитие на социалните асистенти и домашни помощници”. Началното теоретично обучение е в две групи от по 15 човека, което ще се проведе в рамките на шест дни. 6 кандидата за работа като социални асистенти за деца с трайни увреждания получават двудневно специализирано обучение във връзка с критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца в общността и социална работа със семействата. Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения след осъществяване на вътрешен контрол чрез супервизия на дейността, съобразена с „Процедури за осигуряване качеството на услугите и мониторинг” за назначените социални асистенти и домашни помощници. Всеки назначен социален асистент и домашен помощник за възрастни преминава двучасово практическо обучение веднага след назначаване, а социалните асистенти за деца - 4 часа. По време на теоретичното обучение потенциалните изпълнители на услугите получават консултации при поискване и задължително се провежда с тях една индивидуална среща с екип от психолог, социален педагог и медицинско лице, които правят оценка на мотивацията, общата култура, здравословно състояние, характера, психо-емоционалния статус и нагласи на прекия доставчик на услугата/ите. За по-добро и качествено обучение ще бъде издаден „Наръчник на социалния асистент и домашния помощник”.
Предостaвяне на социалните услуги ”Социален асистент”и/или „Домашен помощник” Дейността включва следните поддейности: 1. Оценка на риска за здравето и безопасността на потребителите, които са сведени до минимум. Опазване здравето на потребителите. Доставчикът подкрепя всички потребители, които имат затруднения с приема на лекарствени средства като подпомага закупуването, съхраняването и разпределението им по указание на лекаря или фармацевта; поддържа връзка с личния лекар на потребителя на услугата. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури. Създаване на безопасни и здравословни условия на труд. 3. Въвеждане на регистър за заявления на потребителите на социални услуги. Към заявлението се прилагат: оценка на потребностите, изготвена от Д”СП”, медицинска документация. Заявленията се приемат в определени дни в офиса на проекта и са адресирани до Кмета на общината. 4. Изготвяне на индивидуален план за предоставяните услуги на база оценка на потребностите- потребителите получават гъвкави и надеждни услуги, отговарящи на индивидуалните им потребности. Оценката на потребностите изготвя социален работник от дирекция”Социално подпомагане”. 5. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за потребителя и за прекия доставчик на услугите, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 6. Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите комплексно или поотделно, включващ: - Лични данни за прекия доставчик - Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца Социалният асистент, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него. /Организиране на срещи, празници, четене на ежедневници, общуване чрез свободни разговори и др./ - Административни услуги - съдействие при изготвяне, подаване и получаване на документи в административни звена на различните институции. - Медицински услуги - мерене на кръвно, на кръвна захар, проследяване на приема на лекарства, контакти с личния лекар. Домашният помощник, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Текущо почистване на дома, изразяващо се в подреждане и хигиенизиране на жилището. - Основно почистване с измиване на прозорци, дограма, кухненски уреди и пособия, хигиенизиране около дома. - Помощ при ежедневния тоалет и поддържане на лична хигиена - Приготвяне на храна, зимнина,подпомагане при хранене - Битови услуги, които се изразяват в закупуване на продукти, лекарства, хигиенни материали, заплащане със средства на клиента на консумативи – ток, вода; палене на печка през зимата.
Доставка на социалната услуга ”Социален асистент” за деца. Комплексна подкрепа за семействата на децата с трайно намалена способност за адаптация с фокус върху жените Дейността е съобразена и подчинена на Критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца в общността и включва следните поддейности: 1. Изготвяне на индивидуален план за предоставяне на услугата и план за грижи въз основа на оценка на случая, изготвен от отдел „Закрила на детето” и описанието на необходимите социални услуги за детето и неговото семейство в направлението за ползване на социални услуги, издадено от дирекция „Социално подпомагане”. Планът е съобразен с индивидуалните особености на детето, равнище на социална адаптация, вида на училището,което посещава, индивидуалните грижи, които родителите желаят да се полагат за детето когато общува със социалния асистент. 2. Прилагане на всички, изготвени при стартиране на проекта, правила и процедури 3. Въвеждане на регистър за заявления на потребителите на социалната услуга. Към заявлението се прилагат: направление от О”ЗД”, оценка на случая, изготвена от социален работник от Отдел ”Закрила на детето”, медицинска документация. Заявленията се подават от биологичен родител или лицето, полагащо грижи за детето – близък, роднина, попечител, настойник и са адресирани до председателя на УС на сдружение”Нов избор”. Приемат се в определени дни в офиса на проекта като графикът е на видно и достъпно място. 4. Изготвяне от експертния консултативен екип на индивидуална развиваща програма за детето. Към програмата има съгласуван с членовете на семейството план за действие с точно посочено коя част от плана изпълнява социалният асистент, кои дейности се изпълняват от други специалисти. За всяка част от плана е определен срок и отговорник. Ежемесечно плана се преглежда и в развитие на случая се отбелязват дейностите и резултатите. 5. За всеки потребител се изготвя досие, в което се съхранява цялостната документация по предоставяне на услугата и информационна база данни за детето и семейството и за прекия доставчик, съхранявана в съответствие със Закона за защита на личните данни. 6. Ежемесечно се изготвят индивидуален график за предоставяне на услугата, включващ: - Лични данни за прекия доставчик -Честота на социалните услуги, съгласно договора - Видове социални услуги за месеца Социалният асистент, следвайки индивидуалния план за услуги, спазвайки съответния график за предоставянето им е пряк доставчик на следните услуги и свързани с тях дейности: - Изграждане или възстановяване/ усъвършенстване на приятелска среда от връстници за детето. Оказване помощ в игрите. - Помощ в организирането на семейни празници - Общуване с детето чрез свободни разговори - Административни услуги - Педагогически услуги. Дейността на социалния асистент насърчава социалното включване на децата, подпомага тяхната социална интеграция. Услугите се предоставят с участие на детето, съобразено с неговите възможности и желания. Комплексната работа със семействата включва: 1. Проектен екип от експертите – консултанти изготвя експертна оценка на родителите или полагащите грижи за детето,която включва - родителския капацитет; социален статус; равнище на стреса и психо-емоционалния статус; степен на социална изолация;равнище на мотивация за социално включване; мотивация за търсене на работа; необходимост от квалификация или преквалификация. 2. Съвместно с родителите или полагащите грижи експертите изготвят план за комплексна работа с цел цялостна подкрепа на детето. 3. Комплексната подкрепа на цялото семейство с акцент върху жените се подпомага от консултантите по проекта в офиса и неговите консултативни кабинети или на терен в дома на клиента / в зависимост от желанието му /. 4. Съобразно принципите, критериите и стандартите за предоставяне на социални услуги за деца комплексната подкрепа за семействата на децата с увреждания включва следните дейности: - психологическо консултиране на семейството; информационно консултиране; консултиране и подкрепа за намиране на подходяща работа на членове на семейства, нарушили социалната си активност, поради постоянните грижи, които полагат за децата си, в случаите на заявено желание от тяхна страна.; педагогическо, медицинско, социално,правно консултиране; експертно консултиране за ресурсите на детето и необходимата подкрепа от страна на семейството и средата
Партньори
Партньори:
Сдружение "Нов избор"
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 68 690 BGN
Общ бюджет: 71 015 BGN
БФП: 67 187 BGN
Общо изплатени средства: 65 875 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 67 187 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 700 BGN
2009 41 252 BGN
2010 10 923 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
65 875 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 57 109 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 645 BGN
2009 35 064 BGN
2010 9 284 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
55 994 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 078 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 055 BGN
2009 6 188 BGN
2010 1 638 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
9 881 BGN
Финансиране от бенефициента 3 917 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз