Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0137-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Живот в общността"
Бенефициент: Община Стрелча
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 01.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
                    Стрелча
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към обгрижване на 30 души с трайни увреждания и самотноживеещи от община Стрелча, които поради здравословното си състояние не са в състояние сами да организират социалния и битовия си живот и/или са социално изолирани.
Дейности: : Формиране на екипа за организация и управление на проекта - Осигуряване на общинско помещение за нуждите на проекта; - Провеждане на работна среща в община Стрелча за определяне на задълженията на екипа за администриране и управление на проекта
Разработване на общ работен проектен план и система за вътрешен контрол и мониторинг - Работна среща на екипа за организация и управление на проекта за разработване на детайлен проектен план за изпълнение и отчет на всяка задача; - Създаване на вътрешна система за контрол и мониторинг.
Провеждане на встъпителна конференция. Издаване на информационни материали - Идентифициране на участници, съставяне на списък с гостите и официални покани - Връзка с медиите - изпращане на информация до местни, регионални и национални медии за проекта; - Запознаване на местната общност, представители на местната власт, структури на държавната власт, институции и заинтересовани лица, професионални общности и други с проекта - цели, дейности и очаквани резултати. Издадена дипляна за проекта. Тя ще достигне до хората от общността със съдействието на местната администрация от общинския център и кметствата
Оборудване на местния офис и доставка на офис-материали за обучения Осигуряването на оборудване за местния офис и материали за обученията ще се извърши по правилата на ОП „РЧР”, по изготвена техническа спецификация. След приключване на проекта закупеното оборудване ще остане за ползване от водещата организация за нуждите на екипа по предоставяне на социалните услуги „Социален асистент” и „Домашен помощник”. Предвижда се доставка на офис-материали за обученията, включващи флипчарт, блок за флипчарт, папки, химикалки и други, необходими за провеждане на обученията.
Набиране и подбор на кандидатите за социален асистент и домашен помощник Набирането и подборът на социалните асистенти и домашните помощници ще се извършват от комисия по подбора, в която участват представители на ресорния отдел в общината, ръководителят на проекта, проектният асистент и местни експерти. Екипът по подбор ще работи, спазвайки следната процедура: - Разработване на критерии за подбор; - Публикуване на обява за назначаване на социални асистенти и домашни помощници; - Приемане, регистриране и преглед на кандидатурите; - Провеждане на интервюта; - Уведомяване на кандидатите.
-Разработване на план за обучение и развитие на социалните асистенти и домашните помощници; - Провеждане на въвеждащо обучение; - Провеждане на поддържащо обучение По 6.1.: Планът за обучение и развитие на социалните асистенти следва следните стъпки: - Анализ на нуждите от обучение; - Разработване на план за обучение; - Провеждане на обучението – извършва се съобразно предвидения план и времеви график за изпълнение; - Анализ на резултатите от обучението; - Разработване на стратегия за развитие на социалните асистенти и домашните помощници. По 6.2.: Въвеждащо обучение: Обучението ще бъде насочено към придобиване, усъвършенстване и разширяване на практическите умения на социалните асистенти и домашните помощници за предоставяне на качествена грижа и подкрепа на хора с физически увреждания и самотно живеещи възрастни хора. Обучителният процес е ориентиран практически и се основава на добри практики от българския и международния опит. Въвеждащото обучение ще се проведе след сключване на трудовите договори със социалните асистенти и домашните помощници, преди да започнат работа в дома на потребителите. Основното обучение ще се проведе в 5 модула: Модул 1: Общи познания за домашните грижи и услуги. Права и задължения на социалния асистент и домашния помощник. Модул 2: Права на потребителите на домашни услуги. Оказване на първа помощ и емоционална подкрепа. Модул 3: Специфика на грижите за хора с увреждания и за самотно живеещи възрастни хора Модул 4: Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент”. Работа по случай. Развиване на професионални умения на социалния асистент – процедури за осигуряване на качество и мониторинг на услугата. Модул 5: Въведение в процедурите за оказване на услуги с физически контакт. Етични стандарти в работата на социалния асистент и домашния помощник. Здравословни и безопасни условия на труд. Обучението ще се проведе в рамките на четири дни. По 6.3.: Ще се проведат две двудневни поддържащи обучения на социалните асистенти и домашните помощници. Темите на поддържащото обучение ще се определят от обратната връзка, дадена от социалните асистенти и домашните помощници по време на основното обучение, както и от актуалните потребности на потребителите на услугите. Обучението ще има интерактивен характер и ще включва теоретични и практически подходи. Ще бъде изготвена програма за обучението и обучителни материали. Ще бъде издаден наръчник „Как да спазвам стандартите за социални услуги за възрастни”. За предоставяне на качествена социална услуга ще бъдат разработени: - Правилник за вътрешния ред; - Необходими документи за кандидатстване и предоставяне на услугите; - Правила и процедури за предоставяне на услугите, в съответствие с Националните критерии и стандарти; - Регистър за потребителите; - Правила за вътрешен контрол и мониторинг
Назначаване на социалните асистенти и домашните помощници - Изготвяне на длъжностни характеристики; - Сключване на договор с избраните кандидати; - Назначаване и инструктаж; - Изготвяне на индивидуален работен план на всеки социален асистент и домашен помощник (работен график). Договорът на социалния асистент и домашния помощник ще съдържа описание на дължимите от него услуги, честотата и продължителността на предоставянето им, работно място и работно време, условия за наблюдение и контрол на услугите и други. В индивидуалния работен план на всеки социален асистент и домашен помощник ще се описва подробно работния му график по дни от работната седмица или по месеци, в зависимост от индивидуалната оценка на всеки потребител. В него ще се указва времето на престой на социалния асистент или домашния помощник при всеки потребител, видовете услуги и тяхната продължителност, както и времето за придвижване от един потребител до друг (касае придвижването след първия потребител за деня). Работните графици ще се изготвят в 2 екз. и ще се подписват от доставчика и социалния асистент или домашния помощник.
Подбор на потребителите на услугите; Сключване на договори с потребителите Подборът на потребителите на услугите се извършва от съвместен екип от водещата и партньорската организация, на базата на постъпили заявления от кандидатите и извършената индивидуална оценка на потребностите на хората с увреждания и/или самотно живеещите възрастни хора от социален работник от дирекция „Социално подпомагане”. Комисията изготвя списък на потенциалните потребители, като ги категоризира по следните показатели: - видове услуги; - местоживеене на кандидата; - степен на неотложност на включването им в проекта. При установяване на потенциални клиенти, които са изведени от специализирани институции, същите ще се ползват с предимство при включването им като потребители. По 8.2.: В съответствие с нормативната уредба, касаеща предоставянето на социални услуги, доставчикът ще сключи договори с потребителите на услуги, който ще включва: - името на социалния асистент или домашния помощник, който ще предоставя услугите; - видовете услуги, които ще се предоставят; - честота и продължителност на предоставяне на услугите; - размер на дължимата потребителска такса и срок на внасяне от потребителя; - общи задължения на социалния асистент (домашния помощник) относно достъп и напускане на дома на потребителя; - условия за контрол и мониторинг на изпълнението на услугите; - адрес и телефон за връзка с доставчика на услугите; - условия за прекратяване на договора с потребителя
Изготвяне на индивидуални планове за социални услуги на всеки потребител Индивидуалният план за предоставяне на социалната услуга се разработва въз основа на личния избор и на направените анализ и оценка на индивидуалните потребности на потребителя и включва конкретни дейности. Изготвя се с участието на потребителя (или законен представител). В плана се описват: - Всички специфични потребности и/или проблеми на клиента, свързани с ежедневния му живот и неговото самообслужване, емоционален и психически комфорт, общуване с близки и други хора от общността; - Конкретните договорени услуги, които удовлетворяват съответната потребност или проблем; - Честота на оказване на услугата; - Име и телефон на социалния асистент или домашния помощник; - Специфични обстоятелства и факти – заболявания, взаимоотношения с други хора, име на личен лекар и други. Те трябва да се отчитат при оказване на социалните услуги; - Оценка на рисковете за здравето и безопасността на потребителя. Индивидуалният план за предоставяне на услугите се подписва от потребителя (или негов законен представител) и доставчика на услугите. Планът се актуализира на всеки шест месеца, а при промяна на потребностите и желанията на потребителя – и по-често. Актуализираният план се съгласува с потребителя.
Предоставяне на социалните услуги на потребителите Въз основа на направената оценка на потребностите, ще се предоставят следните видове услуги: 1. Битови и персонални услуги: - текущо почистване – включва подреждане на стаята, измиване на пода, изтупване, обиране на прах, измиване на съдове и други; - основно почистване – измиване на врати и прозорци, санитарен възел, кухненски уреди и други; - поддържане на лична хигиена – включва помощ при ежедневен тоалет и обличане, помощ при къпане, помощ при ресане, подстригване, боядисване на коса, бръснене или придружаване до местата, където се предоставят тези услуги; - хранене – включва приготвяне на храна с продукти на потребителя или доставяне на готова храна, подготовка и подпомагане при хранене, сервиране и отсервиране; - снабдяване с хранителни продукти, хигиенни материали и лекарства, вещи от първа необходимост със средства на потребителя; - заплащане на комунално-битови разходи: вода, електричество, телефон, данъци и др. (със средства на потребителя); - палене на печка през зимния период; - съдействие за извършване на дребни ремонти. 2. Медицински услуги: - помощ при вземане на лекарства, предписани от лекар; - проследяване на правилното приемане на лекарства, предписани от лекар; - мерене на кръвно налягане; - придружаване до личен лекар или друг лекар-специалист и при извършване на различни медицински манипулации и изследвания; - помощ при настаняване в болнично заведение; - грижи в болницата при необходимост. 3. Социални услуги (помощ при общуване и поддържане на социални контакти, развлечения и занимания в дома и извън него): - четене на ежедневници и художествена литература; - придружаване извън дома – включва разходка, срещи с приятели, посещение на църква и други; - организиране на занимания по интереси – карти, шах, табла, плетене, бродиране и други; - подпомагане при отглеждане на цветя; - подкрепа при кризисни ситуации – загуба на близък човек, тежко заболяване и други. 4. Административни услуги - съдействие при подаване на документи до: дирекция “Социално подпомагане”, районно управление “Социално осигуряване”, община и други административни структури; - съдействие при изготвяне и представяне на необходимите документи за явяване пред ТЕЛК; - съдействие за снабдяване с технически помощни средства на хора с увреждания и при тежки заболявания. Услугите се предоставят при зачитане на личния избор, личното пространство и достойнство на потребителите. Акцентите при предоставянето на услугата са поощряване самостоятелността на потребителя и насърчаването му при вземане на решения, относно начина му на живот и контролиране на финансовите му средства, както и подпомагане за развиване на силните му страни. Социалният асистент и домашният помощник ще гарантират поверителност на личните данни в съответствие с националните стандарти и правила. За ползване на услугите, потребителите заплащат такси, в зависимост от личните си доходи. Таксите ще се събират ежемесечно и ще се отчитат, съгласно установените процедури на ОП „РЧР”.
Популяризиране на проекта Ще бъде издадена брошура, в която ще се промотират услугите „Социален асистент” и „Домашен помощник”, реда и условията за кандидатстване за длъжност „социален асистент” и „домашен помощник”, както и реда и условията за ползване на услугата от хора с увреждания и възрастни хора. Брошурата ще бъде изготвена от екип от специалисти, на достъпен език за голям брой хора. На всеки три месеца ще се публикува информация в местната и регионалната преса за напредъка по проекта – дейности, брой потребители, социални асистенти, домашни помощници, както и оценка на постигнатите резултати.
Консултиране на социалните асистенти и домашните помощници Консултиране на потребителите на услугата .: Консултациите са индивидуални и групови, като акцентът се поставя върху методологията на работа. След всяка консултация, съответният експерт, който е отговорен за нейното провеждане, представя в едноседмичен срок отчет. Социалните асистенти и домашните помощници ще получават консултиране един път месечно по два дни и супервизия веднъж на тримесечие. При кризисни ситуации ще се осигурява психологическа подкрепа на социалните асистенти и домашните помощници. По 12.2.: На потребителите на услугите се осигурява социално, психологическо и здравно консултиране и информиране. Хората трябва да бъдат стимулирани като съавтори и собственици на личните си стратегии за развитие, за да възстановяват самоувереността си, за да се чувстват сигурни и защитени в домашната си среда, подкрепяни от специалисти
Заключителна конференция Организиране и провеждане на конференция с представители на местната власт, структури на държавната власт, институции, представители на професионалните общности и заинтересовани лица за представяне резултатите от проекта
Партньори
Партньори:
ФОНДАЦИЯ ЕКИП
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 60 429 BGN
Общ бюджет: 50 979 BGN
БФП: 48 073 BGN
Общо изплатени средства: 47 992 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 12 086 BGN
2009 28 883 BGN
2010 7 023 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
47 992 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 862 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 273 BGN
2009 24 550 BGN
2010 5 970 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 793 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 211 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 813 BGN
2009 4 332 BGN
2010 1 053 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 199 BGN
Финансиране от бенефициента 3 653 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз