Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-3.2.01-0007-C0001
Номер на проект: BG161PO001/3.2-01/2010/001-03
Наименование: Кулинарни фестивали
Бенефициент: Министерство на културата
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 29.08.2011
Начална дата: 06.10.2011
Дата на приключване: 06.10.2013
Статус: Прекратен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е организиране на събитие с национален обхват и въздействие, допринасящо за развитието на устойчив културен туризъм, разнообразяване на туристическото предлагане и увеличаване на ползите от туризма, повишаване на националния и регионален туристически потенциал – Област Враца и Силистра - за развитие и маркетинг на устойчиви и разнообразни, специфични за регионите туристически продукти (културни събития) на основата на културното наследство и нематериалните културни ценности с висока добавена стойност.
Дейности: Дейност 1: Организация, управление и мониторинг на проекта
Дейност 2: Мониторинг на интелектуалните активи
Дейност 3: Разработване на тръжна документация
Дейност 4: Подготовка и провеждане на събитието
Дейност 5: Информация и публичност
Дейност 6: Одит
Дейност 7: Мониториг и оценка на въздействието
Партньори
Партньори:  
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 278 713 BGN
Общ бюджет: 0 BGN
БФП: 0 BGN
Общо изплатени средства: 0 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
В т.ч. Национално финансиране 0 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
0 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 заетост на легловата база


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз