Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.01-0032-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Предоставяне на услугата "Социален асистент" и "Домашен помощник" в Община Карлаово
Бенефициент: Община Карлово
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 10.05.2008
Начална дата: 12.05.2008
Дата на приключване: 12.07.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пловдив
                    Карлово
Описание
Описание на проекта: Проектът е насочен към преодоляване на социалната изолация на възрастни самотни хора и деца с увреждания с помощта на социален асистент и домашен помощник. Прилагане на социално-психологични и терапевтични програми за децата с увреждания
Дейности: Сформиране на екип за управление на проекта. Водещата организация и партньорът ще формират екип, който ще бъде отговорен за изпълнението и доброто управление на проекта. Ще бъдат подготвени и подписани договори с административния и технически персонал на проекта. За нормалното реализиране на проекта са необходими: Ръководител на проекта – да ръководи изпълнението на дейностите. Счетоводител – изпълнява финансовата част от управлението на проекта. Координатор – организира подготовката и провеждането на обученията, визуализацията на дейностите, изготвя досиета на СА и ДП, осъществява текущия мониторинг на дейностите, подпомага дейността на останалите членове на екипа и събира и систематизира ежедневната информация за изпълнение на проектните дейности, подготвя част от междинните и финалния отчет съобразно нареждане на Ръководителя на проекта.
Система за контрол След началото на проекта екипът на проекта ще обсъди и приеме своя система за контрол, включваща: - одобряване на „стандарти”, с които ще бъдат измервани резултатите от проекта, такива стандарти ще бъдат определени за всяка дейност; - определяне на допустимо отклонение /толеранс/ от „стандартите”, което не би довело до нужда от промяна; - определяне на реалните резултати с помощта на съществуващите методики за предоставяне на социални услуги; - ежемесечно сравняване на постигнатите резултати с определените „стандарти”; - определяне на инструменти за коригиране на работата /при необходимост/. Ежемесечно всеки член на екипа и изпълнител на дейностите ще представя месечен доклад пред ръководителя на проекта за преглед и анализ на дейностите.
Изработване на материали за визуализация на проекта Изготвяне на рекламни материали за публичност и социална подкрепа на проекта – постери, дипляни, малки рекламни табели, поставени на всички места, където се реализират дейности по проекта.
Представяне на проекта Организиране и провеждане на прескон-ференция с участието на екипа за ръководство на проекта, избрани СА и ДП, представители на бенефициентите на услугата, представители на местни и регионални медии.
Разработване на индивидуални оценки за нуждите на бенефициентите на услугата. По предварително подготвен широк списък от потенциални бенефициенти социални работници от Дирекция „Социално подпомагане” ще направят индивидуална оценка за нуждите на всеки от тях
Подбор на бенефициентите на услугата Екипът на проекта съвместно със социалните работници, изготвили оценките, ще проведе срещи с потенциалните бенефициенти и техни близки и ще ги запознае с условията и изискванията на проекта. Ще бъдат подбрани бенефициенти по ред, определен от екипа на проекта в съответствие с нуждите и мотивацията на бенефициентите и техните близки.
Подбор на СА и ДП Съвместно с Дирекция „Бюро по труда” – Карлово екипът на проекта по свои критерии ще подбере безработни лица, с които ще проведе индивидуално интервю за запознаване с програмата и мотивиране за участие в нея. Ще се проведат срещи с клубовете на пенсионерите за включване в проекта на по-млади мотивирани да работят пенсионери. Съвместно със Сдружение „Бъдеще 2002” ще се проведат разговори с вече участвали в други проекти педагози, психолози, логопеди, рехабилитатори и трудоте-рапевти за мотивирането им за участие в проекта.
Обучение на СА и ДП Ще се проведе 3-дневно обучение на 30 предварително подбрани СА и ДП. За треньори ще бъдат поканени експерти, успешно работещи по изпълнението на пилотни проекти за предоставяне на услугата СА и ДП. Темите на отделните лекции ще бъдат подбрани съгласно Методика за предоставяне на услугата „Социален асистент” в общността.
Сключване на договори с потребителите на услугата На базата на направените индивидуални оценки за нуждите на съответния потребител ще бъдат разработени индивидуални договори между Община Карлово като доставчик на услугата и съответния бенефициент. За целта ще бъде нает правоспособен юрист, който да разработи всеки договор.
Изготвяне на индивидуални графици за предоставяне на услугите Екипът на проекта и избраните СА и ДП ще разработят индивидуални графици, съобразени с нуждите на потребителите и заетостта на всеки от СА и ДП, екземпляр от тях ще се намира в офиса на проекта за осъществяване на постоянен мониторинг.
Разработване на социално - психологични и терапевтични програми за деца - потребители на социални услуги и техните семейства Ще бъде възложено на екип от специалисти разработването на такива програми, съответстващи на нуждите на конкретното дете в зависимост от социалния и здравния му статус.
Разработване и водене на досие на СА, ДП и всеки потребител Екипът на проекта ще разработи досие на СА и ДП, а те от своя страна ще разработят досиетата на потребителите, които обслужват.
Консултантска помощ за СА и ДП С помощта на нает експерт в предоставяне на социални услуги ежеседмично в офиса на проекта ще се осигури компетентна помощ на СА и ДП.
Предоставяне на услугата СА и ДП Назначените СА и ДП ще оказват услугата съгласно подписаните с потребителите договори и изготвените индивидуални графици.
Счетоводна отчетност По време на проекта ще се води стриктна отчетност относно планираните и направените разходи. Освен месечните справки ще бъдат изготвени междинните и финалния финансов отчет. Счетоводителят ще бъде отговорен за прецизното осчетоводяване на разходите и информиране на екипа на проекта за тях. Пълната финансова документация ще бъде съхранена съгласно определения в нормативните документи срок.
Одит Дипломиран експерт счетоводител ще направи одит на разходите по проекта.
Партньори
Партньори:
Общинска агенция за устойчиво развитие -Карлово
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 82 567 BGN
Общ бюджет: 78 296 BGN
БФП: 74 609 BGN
Общо изплатени средства: 71 343 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 74 609 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 513 BGN
2009 49 540 BGN
2010 5 289 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
71 343 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 63 417 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 14 036 BGN
2009 42 109 BGN
2010 4 496 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 641 BGN
В т.ч. Национално финансиране 11 191 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 477 BGN
2009 7 431 BGN
2010 793 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 701 BGN
Финансиране от бенефициента 4 080 BGN
Индикатори
Няма въведени индикатори към този проект


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз