Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.1.07-0002-C0001
Номер на проект: КБ11-31-2
Наименование: Въвеждане на комплексно административно обслужване за предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса
Бенефициент: Администрация на Министерски съвет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 25.08.2011
Начална дата: 13.10.2011
Дата на приключване: 13.12.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествени услуги на гражданите и бизнеса чрез въвеждане на модерни форми на комплексно административно обслужване
Дейности: Дейност 1: Изготвяне на тръжната документация и провеждане на търгове по ЗОП
Дейност 2 Разработване на методическа и нормативна рамка за комплексно административно обслужване
Дейност 3 Избор на приоритетни административни услуги (в т.ч. услуги от обхвата на Директива 2006/123/ЕО), позволяващи комплексното им предоставяне на гражданите и бизнеса и разработване на предложения за оптимизация и реинженеринг на работните проц
Дейност 4 Въвеждане на комплексно административно обслужване в избрани пилотни администрации.
Дейност 5 Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации.
Дейност 6 Дейности за информация и публичност
Дейност 7 Одит на дейностите на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 2 994 387 BGN
Общ бюджет: 2 213 151 BGN
БФП: 2 213 151 BGN
Общо изплатени средства: 2 423 953 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 2 213 151 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 373 BGN
2012 32 241 BGN
2013 1 424 216 BGN
2014 964 123 BGN
2015 0 BGN
2 423 953 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 1 881 178 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 867 BGN
2012 27 405 BGN
2013 1 210 584 BGN
2014 819 504 BGN
2015 0 BGN
2 060 360 BGN
В т.ч. Национално финансиране 331 973 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 506 BGN
2012 4 836 BGN
2013 213 632 BGN
2014 144 618 BGN
2015 0 BGN
363 593 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изготвени тръжни документации
Индикатор 2 По Дейност 1 - Подписани договори след проведени тръжни процедури
Индикатор 3 По Дейност 2 - Разработени анализи
Индикатор 4 По Дейност 2 - Проучени страни членки на ЕС
Индикатор 5 По Дейност 2 - Проведени посещения в страни членки на ЕС
Индикатор 6 По Дейност 2 - Служители участвали в посещения в страни членки на ЕС.
Индикатор 7 По Дейност 2 - Разработени методологии
Индикатор 8 По Дейност 2 - Обучени служители
Индикатор 9 По Дейност 3 - Разработени прегледи
Индикатор 10 По Дейност 3 - Административни услуги, за които са разработени предложения зареинженеринг
Индикатор 11 По Дейност 3 - Разработени методологии
Индикатор 12 По Дейност 3 - Проведен форум за служители
Индикатор 13 По Дейност 4 - Пилотни администрации
Индикатор 14 По Дейност 4 - Изготвен анализ на необходимите условия за интегриране на услуги и разработване на необходимия софтуер
Индикатор 15 По Дейност 4 - Обучени ръководители и експерти
Индикатор 16 По Дейност 4 - Административни услуги, реализирани като комплексни
Индикатор 17 По Дейност 5 - Закупуване на хардуер и софтуер за пилотните администрации
Индикатор 18 По Дейност 6 - Участници присъствали на конференции
Индикатор 19 По дейност 6 - Комплекта информационни и рекламни материали
Индикатор 20 По Дейност 6 - Публикации в ежедневници
Индикатор 21 По Дейност 6 - Подготвяне на аудио и видеоклипове за комплексното административно обслужване и излъчване в електронните медии
Индикатор 22 По Дейност 7 - Проведени одити
Индикатор 23 По Дейност 7 - Одитни доклади


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз