Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO004-4.0.01-0003-C0001
Номер на проект: ДОПТ-14/04.10.2011 г.;ДОПТ-40/10.12.2013 г.
Наименование: „Създаване на речна информационна система в българската част на р. Дунав – БУЛРИС”
Бенефициент: Държавно предприятие "Пристанищна инфраструктура"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Транспорт"
Дата на решение на договарящия орган: 30.09.2011
Начална дата: 04.10.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: В процес на изпълнение
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
Описание
Описание на проекта: Проектът е предназначен да осигури необходимата организационно-техническа структура за предоставяне на хармонизирани речни информационни услуги и представлява националната част от Общо европейската система за осигуряване на ефективно и безопасно корабоплаване по вътрешните водни пътища.
Дейности: Дейност 1 „Подготвителни дейности”, първа фаза
Дейност 2 „Дейности по изпълнение”, първа фаза
Дейност 3 „Подготвителни дейности” Фаза 2, Лот 1
Дейност 4 „Дейности по изпълнение”, Фаза 2, Лот 1
Дейност 5 „Подготвителни дейности” на Фаза 2, Лот 2. Изработване на Проект за надграждане на системата и услугите.
Дейност 6 „Дейности по изпълнение” Фаза 2, Лот 2. Разширяване на обхвата на услугите и системата
Дейност 7 "Дейности по изпълнение на Фаза 2, Лот 3"
Дейност 8 „Подготвителни дейности” фаза 3 (Предпроектни/прединвестиционни проучвания). Проект за разширяване обхвата на системата в съответствие с новите Регламенти на ЕС.
Дейност 9 „Дейности по изпълнение” фаза 3. Разширяване обхвата на системата в съответствие с новите Регламенти на ЕС.
Дейност 10 Изготвяне на „Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска”
Дейност 11 Подготвена необходимата документация, свързана с въздействие върху околната среда.
Дейност 12 "Подготовка на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури."
Дейност 13 Мерки за публичност
Дейност 14 Управление на проекта
Дейност 15 Вътрешен мониторинг на проекта - Счетоводен одит
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 31 304 190 BGN
Общ бюджет: 37 427 698 BGN
БФП: 31 304 190 BGN
Общо изплатени средства: 27 069 465 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 31 304 190 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 5 104 229 BGN
2012 3 711 818 BGN
2013 1 360 607 BGN
2014 10 057 461 BGN
2015 6 835 349 BGN
27 069 465 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 26 608 561 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 4 338 595 BGN
2012 3 155 045 BGN
2013 1 156 516 BGN
2014 8 548 842 BGN
2015 5 810 047 BGN
23 009 045 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 695 628 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 765 634 BGN
2012 556 773 BGN
2013 204 091 BGN
2014 1 508 619 BGN
2015 1 025 302 BGN
4 060 420 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Речна информационна система (BULRIS)
Индикатор 2 Проект за изменение на действащ ПУП
Индикатор 3 Проект за радио-релейни профили
Индикатор 4 Работни проекти
Индикатор 5 Новоизградени специализирани кули, помещения за оборудване и прилежаща инфраструктура
Индикатор 6 Ремонтирани помещения (БУЛРИС)
Индикатор 7 Изградени съоръжения (стойки, фидери, скари и др.) за монтаж на антени и вътрешни ел.инсталации
Индикатор 8 Проведени курсове за обучение на персонала
Индикатор 9 Обуени служители за работа с и поддръжка на РИС
Индикатор 10 Инсталирана и интегрирана РИС
Индикатор 11 Доставка на високопроходими, лекотоварни, сервизни автомобили с платформа
Индикатор 12 Доставка на лодки за сервизиране и настройки
Индикатор 13 Доставка на тренировъчна конзола
Индикатор 14 Доставка на дизел-генератор
Индикатор 15 Доставка на климатизираща система
Индикатор 16 Доставка на Фотоволтаична хибридна система
Индикатор 17 Доставка на офис оборудване
Индикатор 18 Въведени в експлоатация обекти
Индикатор 19 Изработване на ПУП – План за регулация и застрояване на УПИ І – 5694, по плана на град Русе, за РИС център Русе.
Индикатор 20 Доклад за извършено Геодезическо заснемане за обект "Сграда за РИС център Русе", УПИ І – 5694.
Индикатор 21 Доклад за извършени Инженерногеоложки и хидрогеоложки проучвания на обект "Сграда за РИС център Русе"; УПИ І – 5694.
Индикатор 22 Изготвена Идейна концепция на сградата на РИС център Русе.
Индикатор 23 Изготвен Работен проект за "Сграда на РИС център Русе".
Индикатор 24 Изготвен Доклад за енергийна ефективност на сградата на РИС център Русе.
Индикатор 25 Изработено мотивирано предложение, ПУП и работен проект за постоянна организация на движението и ж.п. прелез към улица “Пристанищна”.
Индикатор 26 Изработено ПБЗ за организация на изпълнението до завършване строителството на обекта и изграждане на постоянен ж.п. прелез.
Индикатор 27 Изготвен Анализ на инженерногеоложките и хидрогеоложки условия и оценка на съвременното геодинамично състояние на речния бряг за реконструкция на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад.
Индикатор 28 Изготвен Инвестиционен проект, фаза „Технически проект” за реконструкция на съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад.
Индикатор 29 Изградена сграда на РИС център Русе.
Индикатор 30 Изградено КПП и поставяне на охранителна бариера на ж.п. прелез към улица “Пристанищна”
Индикатор 31 Въведена в експлоатация Сграда на РИС център Русе;
Индикатор 32 Реконструирана съществуваща кейова стена на входа на пристанищен терминал Русе-Запад
Индикатор 33 Изработен Проект за надграждане на системата и услугите.
Индикатор 34 Създадена система за предоставяне на информация за водното ниво на базата на математически модели;
Индикатор 35 Създадена система за автоматично събиране и предоставяне на метеорологична информация
Индикатор 36 Създадена възможност за излъчване на допълнителни съобщения, свързани с безопасността чрез АИС подсистемата
Индикатор 37 Изградени национални Hull Database и Reference Database, Position Information Service
Индикатор 38 Изградена мобилна (на базата на моторен катер и многолъчев ехолот) система за мониторинг на състоянието на речното дъно и стационарен център за последваща оброботка на данните до крайни резултати.
Индикатор 39 Изработен Проект за разширяване обхвата на системата в съответствие с новите Регламенти на ЕС.
Индикатор 40 Разширение на обхвата на системата в съответствие с новите Регламенти на ЕС.
Индикатор 41 Изготвен „Анализ разходи – ползи, в част финансов анализ, анализ на чувствителността и оценка на риска”
Индикатор 42 Подготвена и получена необходимата документация, свързана с въздействие върху околната среда.
Индикатор 43 Подготовка на тръжни документи и провеждане на тръжни процедури.
Индикатор 44 Изпълнена кампания за популяризиране на проекта
Индикатор 45 Сформиран и действащ екип за Управление на проекта
Индикатор 46 Вътрешен мониторинг на проекта – изготвен Счетоводен одит
Индикатор 47 (Д) Изградено кабелно трасе на обект ГЦ


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз