Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0001-C0001
Номер на проект: К-02-6-46/30.08.2013 г.
Наименование: "Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 28.09.2011
Дата на приключване: 28.10.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: "Устойчиво развитие и създаване на благоприятна бизнес среда за ефективно функциониране на МОРСКИ КЛЪСТЪР БЪЛГАРИЯ"
Дейности: 4.2. Одит на проекта
Консултански услуги за изготвяне на проектното предложение
1. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
2. Разходи за ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
3. Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
4.1. Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение
4.3. Разходи за визуализация
5. Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
6. Разходи за актуализиране и разширяване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, създаване на информационна система за търсене/предлагане на свободни работни места и атестиране в морската индустрия
7. Разходи за командировки (пътни, дневни и квартирни) на персонала от управителното и административното тяло на клъстера (максимум до 3 човека на събитие) с цел изграждане на транснационални клъстерни връзки и установяване на сътрудничество с други
8. Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири
9. Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера, в случай че клъстерът няма разработени таки
10. Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера – например: изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали за клъстера и дейностите му, с цел популяризиране на клъстерите пред бъдещите членове, както и пред външни клиенти и па
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 335 976 BGN
Общ бюджет: 417 060 BGN
БФП: 288 293 BGN
Общо изплатени средства: 288 293 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 288 293 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 122 619 BGN
2013 84 957 BGN
2014 80 717 BGN
2015 0 BGN
288 293 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 245 049 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 104 226 BGN
2013 72 213 BGN
2014 68 610 BGN
2015 0 BGN
245 049 BGN
В т.ч. Национално финансиране 43 244 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 393 BGN
2013 12 744 BGN
2014 12 108 BGN
2015 0 BGN
43 244 BGN
Финансиране от бенефициента 142 578 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Разработена и въведена колективна търговска марка, притежание на МКБ
Индикатор 8 Проведен тренинг-семинари на 8 човека от МКБ в страни членки на ЕС
Индикатор 9 Брой доклади за извършен одит
Индикатор 10 Обучени 8 човека от управителното и административно тяло
Индикатор 11 Организирани и проведени две пресконференции с по 25 участника;
Индикатор 12 Създадена база данни за търсене/предлагане на свободни работни места и система за атестиране
Индикатор 13 Участия на МКБ на международни изложения и работни посещения в страни от ЕС


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз