Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0003-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Подобряване на пазарните позиции на Специализиран клъстер за облекло и текстил на анационално и международно ниво"
Бенефициент: СДРУЖЕНИЕ "СПЕЦИАЛИЗИРАН КЛЪСТЕР И ИНСТИТУТ ПО ОБЛЕКЛО И ТЕКСТИЛ - ДУНАВ"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 28.09.2011
Дата на приключване: 28.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: "Подобряване на пазарните позиции на Специализиран клъстер за облекло и текстил на анационално и международно ниво"
Дейности: 1. Разходи за възнаграждения, включително за здравни и осигурителни вноски за сметка на работодателя за персонала на административното тяло на клъстера, изплатени въз основа на трудов договор
2. Разходи за ресурсно обезпечаване на управленското и административно тяло на клъстера
3.Разходи за участия в семинари, тренинги, конференции, информационни събития, обмен на опит, добри практики и други за управителното и административното тяло на клъстера
4.1.Разходи за консултантски услуги по изготвяне на проектното предложение по настоящата процедура
4.2.Разходи за одит
4.3.Разходи за визуализация
5. Разходи за организиране и провеждане на събития за представяне на клъстера и на клъстерни мрежови събития, привличане на нови членове и създаване на мрежи между членовете на клъстера
6. Разходи за актуализиране и разширяване на интернет страница и интранет мрежа за нуждите на клъстера, създаване на информационна система
8. Разходи за участие в национални и международни изложения и панаири
9. Разходи за услуги, свързани с извършване на маркетингови проучвания, анализ на целевите пазари в страната и в чужбина, разработване на маркетингова, инвестиционна, обща стратегия за развитие на клъстера Разходи за популяризиране името (марката) на
10. Разходи за популяризиране името (марката) на клъстера – например: изготвяне и отпечатване на брошури и информационни материали за клъстера и дейностите му, с цел популяризиране на клъстерите пред бъдещите членове, както и пред външни клиенти и па
11. Разходи за други маркетингови дейности, дейности за привличане на нови членове, създаване на клъстерни мрежи и др., които са заложени в маркетинговата стратегия или в общата стратегия за развитие на клъстера, в случай че такава е приложена към пр
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 271 880 BGN
Общ бюджет: 340 088 BGN
БФП: 241 262 BGN
Общо изплатени средства: 241 258 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 241 262 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 54 376 BGN
2012 53 076 BGN
2013 103 332 BGN
2014 30 475 BGN
2015 0 BGN
241 258 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 205 073 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 46 220 BGN
2012 45 114 BGN
2013 87 832 BGN
2014 25 904 BGN
2015 0 BGN
205 070 BGN
В т.ч. Национално финансиране 36 189 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 156 BGN
2012 7 961 BGN
2013 15 500 BGN
2014 4 571 BGN
2015 0 BGN
36 189 BGN
Финансиране от бенефициента 106 711 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани инвестиционни проекти (брой);
Индикатор 6 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 7 Брой осъществени обучения
Индикатор 8 Брой проведени събития
Индикатор 9 Брой участия на международни събития
Индикатор 10 Брой разработени електронни страници
Индикатор 11 Брой проучвания и стратегически документи разработени
Индикатор 12 Брой рекламни брошури на марка „Vayana” отпечатани
Индикатор 13 Брой визити за обмен на опит и добри практики осъществени


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз