Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO003-2.4.01-0006-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: "Изграждане и развитие на Клъстер за достъпен туризъм /КДТ/ - коопериране на заинтересованите страни за надграждане на българския туристически продукт, внедрявайки иновативната услуга "Достъпен туризъм "
Бенефициент: Сдружение "Клъстер за достъпен туризъм"
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Развитие на конкурентоспособността на българската икономика"
Дата на решение на договарящия орган: 05.08.2011
Начална дата: 28.09.2011
Дата на приключване: 28.09.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Изграждане и развитие на Клъстер за достъпен туризъм /КДТ/ - коопериране на заинтересованите страни за надграждане на българския туристически продукт, внедрявайки иновативната услуга "Достъпен туризъм
Дейности: Изграждане на административното тяло. Управление и развитие на "Клъстер за достъпен туризъм" КДТ
Обучение, обмяна на опит и запознаване с добри практики за административното и управленско тяло на клъстера.
Други дейности по проекта Подготовка на проектно предложение; Одит; Визуализация
Разработка на корпоративна идентичност и рекламни материали.
Изграждане и поддръжка на интернет-портал с домейн www.bulgariaforall.com
Предварително проучване на международния опит, инвентаризация на съществуващото положение в четири пилотни района на България и въвеждане на три цялостни пакета от услуги за достъпност в туризма ЦПУДТ в пилотните райони, като част от интегрираната и.
Изготвяне на маркетингов анализ
Провеждане на две регионални срещи и един дискусионен бизнес-форум.
Разработка на стратегия за развитие на клъстер за достъпен туризъм
Популяризиране на клъстера и разширяване на членската мрежа
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 270 178 BGN
Общ бюджет: 283 606 BGN
БФП: 215 594 BGN
Общо изплатени средства: 215 572 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 215 594 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 66 094 BGN
2013 95 373 BGN
2014 54 106 BGN
2015 0 BGN
215 572 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 183 255 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 56 179 BGN
2013 81 067 BGN
2014 45 990 BGN
2015 0 BGN
183 236 BGN
В т.ч. Национално финансиране 32 339 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 9 914 BGN
2013 14 306 BGN
2014 8 116 BGN
2015 0 BGN
32 336 BGN
Финансиране от бенефициента 84 142 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой клъстери – създадени/подкрепени вече съществуващи
Индикатор 2 Проекти, реализирани в подкрепа на бизнеса, предприемачеството и новите технологии (брой)
Индикатор 3 Създадени нови работни места в подкрепените клъстери
Индикатор 4 Създадени инвестиции в подкрепените клъстери
Индикатор 5 Реализирани проекти за подобряване на информационно-комуникационните технологии (ИКТ) в предприятията (брой)
Индикатор 6 Проведени конкурси за адмивистративното тяло
Индикатор 7 Назначен персонал на трудов договор
Индикатор 8 Лица преминали през обучителни курсове
Индикатор 9 Посетени обучения, семинари и конференции от адмивистративното и управленско тяло с цел обмен на опит и добри практики
Индикатор 10 Рекламни материали за достъпен туризъм
Индикатор 11 Средства за визуализация
Индикатор 12 Привлечени членове
Индикатор 13 Привлечени клиенти
Индикатор 14 Инструкция за критерии на достъпни туристически услуги за потребителите
Индикатор 15 Интегрирана информационна услуга за 4 избрани пилотни района на България
Индикатор 16 Изработени пакети и маршрути
Индикатор 17 Обобщен доклад-анализ за нивото на достъпност
Индикатор 18 Нови бизнес идеи
Индикатор 19 Популяризиране успешни практики
Индикатор 20 Разработени проектни идеи
Индикатор 21 Разпратени бюлетини преди приключването на проекта
Индикатор 22 Маркетингов анализ
Индикатор 23 Стратегия за развитие на КДТ
Индикатор 24 Проведени срещи с представители на различни структури
Индикатор 25 Консултации за внедряване на услуги за ДТ
Индикатор 26 Обратни запитвания от представители на целевата група
Индикатор 27 Продадени туристически пакети до края на проекта
Индикатор 28 Сключен договор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз