Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO001-1.4.05-0064-C0001
Номер на проект: BG161PO001/1.4-05/2009/023-02
Наименование: Благоустрояване, озеленяване и рехабилитация на улична мрежа на град Камено
Бенефициент: Община Камено
Източник на финансиране: ЕФРР ==> Оперативна програма "Регионално развитие"
Дата на решение на договарящия орган: 17.05.2010
Начална дата: 03.10.2011
Дата на приключване: 16.02.2014
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Югоизточен
               Бургас
                    Камено
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на живот и екологичните условия, както и предотвратяването на рисковете, чрез подобряване на физическата среда в гр. Камено
Дейности: дейност 1: Организация и управление на проекта
дейност 2: Подготовка и провеждане на тръжни процедури
дейност 3: Извършване на строително- монтажни работи и озеленяване
Дейност 4: Осигуряване на публичност и визуализация на проекта
Дейност 5: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 3 948 101 BGN
Общ бюджет: 3 281 730 BGN
БФП: 3 276 330 BGN
Общо изплатени средства: 3 112 019 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 3 276 330 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 133 172 BGN
2013 1 978 847 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
3 112 019 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 2 784 880 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 1 014 052 BGN
2013 1 770 828 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 784 880 BGN
В т.ч. Национално финансиране 491 449 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 119 120 BGN
2013 208 019 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
327 139 BGN
Финансиране от бенефициента 5 400 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Създадени нови работни места - постоянни и временни
Индикатор 2 Население,облагодетелствано от обновената градска среда
Индикатор 3 Хора с увреждания, с улеснен достъп
Индикатор 4 Икономия на енергия от въвеждане на енергоспестяващо улично осветление
Индикатор 5 Брой квадратни метри подобрена паркова среда,озеленени площи,детски площадки
Индикатор 6 Брой квадратни метри изградени/ рехабилитирани пешеходни и велоалеи, тротоари
Индикатор 7 Брой квадратни метри, реконструирани и рехабилитирани елементи на уличната мрежа


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз