Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0065-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/68
Наименование: Адаптиране на професионалната квалификация на учениците към изискванията на бизнеса
Бенефициент: Варненски свободен университет „Черноризец Храбър”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 30.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Подобряване качеството на човешките ресурси в професионалното обучение
Дейности: 1. Подписване на договор между водещата организация и партниращата организация
2. Организиране на офиса на проекта
3. Работна среща на ръководния екип на проекта и представители на партньора за стартиране на дейностите
4. Официално откриване на проекта
5. Сформиране на екип от експерти за разработване на методика и програма за провеждане и оценка на практиката
6. Разработване на учебни програми и избор на преподаватели за практически курсове за повишаване на квалификацията на учителите
7. Разработване на методика и програма за провеждане и критерии за оценка на практиката от екипа от експерти
9. Сформиране на екип от наставници
10. Обучение на екипа от наставници и запознаването им с методиката за провеждане на практиката и критериите за оценка
11. Подбор на преподаватели и разработване на график за провеждане на обучение за работа в екип
12. *Сформиране на групите за практика
13. *Определяне на наблюдаващ учител за всяка група
14. * Провеждане на съвместно обучение на наставници, учители и ученици за работа в екип
15. * Разработване на график за практиките
16. * Разработване на индивидуални работни за всеки обучаем с негово участие и с участието на наблюдаващия учител и наставник
17. * Начало на практиката
18. * Провеждане на практиката
19. Подбор на преподаватели за провеждане на семинар за търсене на работа и кандидатстване за свободно работно място
20. * Провеждане на еднодневен семинар с обучаемите за различните начини за търсене на свободни работни места
21. * Оценяване на практиката и издаване на удостоверения за завършена практика
22. * Проследяване на качеството на провежданата практика
23. Отчитане и обсъждане на резултатите от практиката на съвместна среща на наблюдаващите екипи и наставниците с експертната група и актуализиране на методиката
24. Подготовка за кръгла маса
25. Провеждане на кръгла маса на тема "Проблеми на адаптацията на младите специалисти в бизнес средата"
26. Отпечатване на методиката и помощни материали за прилагането й
27. Официално закриване на проекта
8. *Провеждане на курсове за повишаване на професионалната подготовка на преподаватели от организацията партньор
Партньори
Партньори:
ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 060 BGN
Общ бюджет: 40 587 BGN
БФП: 40 587 BGN
Общо изплатени средства: 40 587 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 587 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 40 587 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 587 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 499 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 34 499 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 499 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 088 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 6 088 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 088 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз