Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.06-0002-C0001
Номер на проект: DIR-51011116-1-23
Наименование: "Изграждане на ПСОВ за отпадъчни води - гр. Трявна и довеждащ колектор към нея"
Бенефициент: Община Трявна
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 24.08.2011
Начална дата: 21.09.2011
Дата на приключване: 19.10.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Северен централен
               Габрово
                    Трявна
Описание
Описание на проекта: Подобряване на съществуващата система за управление на отпадъчните води на територията на град Трявна, посредством повишаване на качеството на услугите във ВиК сектора на съответната територия и ограничаване на отрицателното въздействие на заустваните отпадъчни води, в съответствие с приоритетите и целите на Европейския съюз и в контекста на Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”
Дейности: Дейност 7: Надзор по време на строителство Под -дейност 7.1.: Строителен надзор В рамките на дейността по строителен надзор ще бъдат извършени услуги свързани с осъществяване на надзор върху изпълнението на строително-монтажните дейности на обектите в рамките на инвестиционния проект, включително осъществяване на контрол върху законосъобразното започване на строежа; пълнотата и правилното съставяне на актовете и протоколите по време на строителството; изпълнението на строежите в съответствие с одобрените инвестиционни проекти и съгласно изискванията по чл. 169, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ; спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството; недопускане на увреждане на трети лица и имоти вследствие на строителството; спазване на всички изисквания по отношение на годността на строежа за въвеждане в експлоатация; извършване на оценка за достъпност на строежа от лица с увреждания, в съответствие със законодателството; извършване на оценка за енергийна ефективност в съответствие със законодателството; контрол на строителните продукти по чл. 169а, ал. 1 от ЗУТ при извършване на оценката на съответствието на инвестиционните проекти и при упражняване на строителен надзор; контрол върху документирането на всички обстоятелства, свързани със строежа, като предаването и приемането на строителната площадка, строителните и монтажните работи, подлежащи на закриване, междинните и заключителните актове за приемане и предаване на строителни и монтажни работи и други; контрол за годността на строежа/обекта за въвеждане в експлоатация, постигането на проектните критерии и за гаранционен период на цялото съоръжение; координация на строителния процес до въвеждането на строежа/обекта в експлоатация. Под -дейност 7.2.: Авторски надзор В рамките на дейността по авторски надзор ще бъдат извършено следното: • авторски надзор при строителството на отделните обекти в рамките на инвестиционния проект от откриването на строителната площадка до издаването на разрешение за ползване на обекта; • присъствие при съставянето на задължителните протоколи и актове по време на строителството и в случай на установяване на точното изпълнение на проекта, заверки при покана от страна на Възложителя; • наблюдение на изпълнението на строежа по време на целия период на изпълнение на строително-монтажните работи за съблюдаване на предписанията на проектанта, относно точното спазване на изработения от него инвестиционен проект от страна на всички участници в строителството; • съгласуване на промени (в случай на необходимост) в проектната документация по искане на Възложителя или по предложение на лицето, упражняващо независим строителен надзор; • заверка на екзекутивната документация за строежа след изпълнението на обектите.
Дейност 2: Закупуване на земи / недвижими имоти За реализацията на проекта е закупен имот № 320021, земл. на с. Бижовци, с ЕКАТТЕ 04025, Община Трявна, с площ от 9,625 дка. от държавата. Имота е с променено предназначение. Начин на трайно ползване на имота е пречиствателна станция за отпадъчни води. Извършено е отчуждаване на имоти: 266048, землището на с. Черновръх, Община Трявна, с площ 0,004 дка. с начин на трайно ползване: Водост. съор. (ревизиона шахта). 266047, землището на с. Черновръх, Община Трявна, с площ 0,004 дка. с начин на трайно ползване: Водост. съор. (ревизиона шахта). 079006, землището на с. Бижовци, Община Трявна, с площ 0,004 дка. с начин на трайно ползване: Водост. съор. (ревизиона шахта). Учредено е право на строеж и сервитут за построяване на довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води в ползана на община Трявна върху следните недвижими имоти: 266026, землището на с. Черновръх, Община Трявна 266025, землището на с. Черновръх, Община Трявна 079002, землището на с. Бижовци, Община Трявна За направените покупки Община Трявна не е заложила в бюджета на проекта възстановяване на направените вече разходи.
Дейност 6: Одит Целта на одита е да анализира и установи доколко изпълнените дейности в рамките на проекта са законосъобразни, точни, коректни и обосновани; да провери цялата документация, издадена за целите на изпълнение на дейностите по проекта, включително искания за средства (в т.ч. искания за авансово, междинни и окончателно плащане, периодични справки и доклади за напредък (месечни, годишни и окончателен) и удостовери нейното съответствие с придружаващата документация и счетоводните данни; да удостовери доколко отчетените разходи във връзка с проекта са верни, надеждни, допустими за финансиране и обосновани с адекватни разходоопрадателни документи и че са извършени по целесъобразен и законен начин. Одит се извършва преди подаването на всяко искане за междинно плащане по проекта, респективно всяко искане за междинно плащане се придружава от междинен одитен доклад с одитно мнение за: • законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за строителство, строителен надзор и одит на проекта и обществените поръчки, попадащи в обхвата на чл. 19, ал. 2 т. 22 „б” от ЗОП; • осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната система на Бенефициента. Окончателното искане за средства се придружава от окончателен одитен доклад, който съдържа одитно мнение относно цялостното изпълнение на проекта, съобразно насоките за извършване на одит на УО на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”.
Дейност 3: Строително-монтажни работи •Под-дейност 3.1: Изграждане на пречиствателна станция за отпадъчни води за територията на трад Трявна, включително: oИзграждане на съоръжения за ПСОВ, в т.ч.: Входна помпена станция и груби решетки, Сграда фини решетки, Дебитомер на вход, Пясъкозадържател тип „Писта”, Селектор с разпределително устройство към биобасейн,Биобасейни “ПРОДЪЛЖИЕЛНА АЕРАЦИЯ”, Вторични хоризонталнини утаители, Инсталация за UV обеззаразяване, Дебитомер на изход, Помпена станция за рециркулираща и излишна утайка, Утайкоуплътнител, Инсталация за обезводняване на утайки и реагентностопанство, Сграда въздуходувки за биобасейн, ПС за дъждовни водиo -Изграждане на сгради и обслужващи съоръжения, в т.ч.: Административно-лабораторна сграда, в която са разположени,Въздуходувна сграда;Портиерна; oИзграждане на сервизни съоръжения, в т.ч.:Електрически и КИП и А табла и оборудване, ЦДП;Кабелна мрежа НН и оперативни - доставка, полагане, прозвъняване; •Под-дейност 3.2: Изграждане на довеждащ колектор до пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна: oДовеждащ колектор от РШ 1 до Дъждопреливник; oДовеждащ колектор от Дъждопреливник до ПСОВ; •Под-дейност 3.3: Изграждане на довеждаща техническа инфраструктура, осигуряваща достъп до изградените съоръжения, в т.ч.: oВъншен водопровод DN80; oЗахранващи ел. проводи; oВъншен път - ремонт и асфалтиране; oВертикална планировка, озеленяване; oОграда L= 150m; oПодпорна стена L=210m; oПлощадкови пътища F= 1405m2; oПлощадкови комуникации; oТрансформатори; oМостова конструкция, осигуряваща достъп до ПСОВ.
Дейност 1: Проучване и проектиране Под-дейност 1.1: Проучвания и проектиране преди кандидатстване: -Актуализация на прединвестиционно проучване за инвестиционното предложение: юли – август 2010 г.; -Разработване на идеен проект за пречиствателна станция за отпадъчни води – гр. Трявна: 2005 г. (актуализация на идеен проект съобразно новите изисквания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”): юли – август 2010 г.; -Изготвяне на финансов анализ с анализ на риска за инвестиционния проект: май – декември 2008 г. (актуализация на финансов анализ съобразно новите изисквания за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Приоритетна ос 1 на ОП „Околна среда 2007-2013 г.”): юли – август 2010 г.; -Изготвяне на формуляр за кандидатстване за инвестиционния проект – август 2010 г.; -Проектиране на довеждащ колектор и мостова конструкция, осигуряваща достъп до пречиствателната станция. Разрешения за строеж Разрешителни по Закона за водите: Разрешително за заустване, разрешително за ползване на воден обект за изграждане на довеждащ колектор и разрешително за ползване на воден обект за изграждане на мостово съоръжение Решения във връзка с ОВОС/Натура – преценки за необходимостта за извършване на ОВОС за ПСОВ, довеждащ колектор и мостова конструкция. Под-дейност 1.2: Проучвания и проектиране след кандидатстване. •Изпълнение на работно проектиране на довеждащ колектор и ПСОВ
Дейност 5: Техническа помощ за организация и управление на проекта Под-дейност 5.1: Управление на проекта С оглед ефективното и качествено изпълнение на настоящия инвестиционен проект и осигуряване на ясно разделение на функциите и задачите, свързани с провеждането на обществени поръчки, верификации, осчетоводяване и разплащания, мониторинг и докладване, осигуряване на информация и публичност и оценка, в рамките на община Трявна ще бъде обособен екип, отговорен за управлението на проекта. Екипът за управление на проекта ще бъде обособен като отделна единица в рамките на общинската администрация на извънбюджетна издръжка (издръжката ще бъде за сметка на част от разходите за организация и управление по настоящия проект), като служителите ще бъдат назначени на срочни трудови договори. Предвижда се Екипът за управление на проекта, съставен от служители на общината, да се състои от Ръководител на екип, служител-финансист, служител-техническо лице, служител-юрист и служител-технически сътрудник. Отговорностите, между служителите ще бъдат разпределени, както следва: •Ръководителят на Екипа за управление на проекта ще бъде отговорен за ефективното и качествено управление и изпълнение на проекта; •Служителят-юрист ще бъде отговорен за провеждане на процедурите за възлагане на обществени поръчки за проекта и за администриране и докладване на нередности; •Служителят-финансист ще бъде отговорен за провеждането на документални верификации върху предоставените от изпълнителите разходооправдателни документи, осчетоводяване на разходите и подготовка на искания за средства на ниво проект; •Служителят-техническо лице ще бъде отговорен за мониторинг върху изпълнението на проекта (провеждане на проверки на място върху дейността на избраните изпълнители), докладване и провеждането на дейности за осигуряване на информация и публичност за проекта. Като част от Екипа за управление на проекта ще участва и представител на „ВиК” ООД - Габрово , с оглед на изпълнение на изискванията относно ангажимента на асоциирания партньор при подготовката и изпълнението на проекта. С цел повишаване на административния капацитет на служителите в Екипа за управление на проекта, те ще бъдат подпомагани с външна консултантска помощ, възложена по реда на ЗОП, в рамките на предвидените по проекта разходи за организация и управление. Под-дейност 5.2: Публичност Дейностите за осигуряване на информация и публичност за инвестиционния проект се извършват по време на реалното изпълнение на проекта и ще включват дейности за подготовка, публикуване и разпространение на материали, популяризиращи приноса на Европейския съюз за проекта. В рамките на проекта са предвидени дейности за публичност, които обхващат задължителните мерки, които следва да се предвидят от бенефициента и са съобразени със съответните минимални количествени показатели, а именно:печатни материали (брошури, дипляни) – 4 000 бр., при минимално количество 200 бр.;билбордове – 1бр.;постоянни обяснителни табели – 1бр.;информационни табели – 1бр;публични събития – 2бр.;официални церемонии – 2 бр.;информационни стикери – 50 бр.
Дейност 4: Доставка на машини и съоръжения В рамките на проекта се предвижда доставка на следните видове машини и съоръжения за ПСОВ: oВходна помпена станция и груби решетки: Груби решетка - С= 10 mm. Q= 120 l/sek, B=900mm, H= 2490mm, Pmot= 1.5 kW - 2 бр.; Шнеков транспортьор за отпадъци от решетки. DN= 250mm, L= 5000mm, Pmot= 1.5kW, AISI304 – 1 бр.; Савак с ръчно управление – 4 бр; Потопени помпи , Q= 50 l/s H= 5.80 m, обороти до 1480 1/min, Pmot = 4.8 / 3.9 kW – 3 бр.; Ел.телфер G= 1500kg, H= 9m, Pmot= 2х 0.37kW – 1 бр.; Ръчен телфер G=500kg, H=9.00m. – 1 бр.; Контейнери за отпадъци тип "БОБЪР" обем 1.10 m3 ДТП – 6 бр.; oСграда фини решетки: Фина решетка STEPSCREEN С= 6 mm. Q= 120 l/sek, B= 1000mm, H= 2580mm, Pmot= 2.2 kW – 2 бр.; Савак с ръчно управление "РЕДУКТОР", W = 1000mm, H= 1500m, Tot.h= 2800mm – 4 бр.; Савак с ръчно управление "РЕДУКТОР", W = 1000mm, H= 1300m, Tot.h= 2800mm – 2 бр.; Шнеков транспортьор за отпадъци от решетки. DN= 250mm, L= 5000mm, Pmot= 1.5kW, AISI304 – 1 бр.; Компактор за отпадъци от решетки с промивка, Pmot=3.0kW, налягане 5 bars, промивна вода 2 х 40 l / min. – 1 бр.; Шнеков класификатор за пясък Q 16 l/s, Pmot= 0,55 kW, AISI304 – 1 бр.; Сито Rotostrainer за плаващи; модел R40 Диаметър = 620mm, отвори = 1 mm. Q= 40 m3/h. Pmot= 0,37 kW, Материал AISI304 с променливи обороти 4 - 17мин-1 – 1 бр.; Промивна помпа-хидрофор АС 10/11 230V, Q= 2l/s, H= 70m, Pmot= 1.5/1.1kW – 1 бр.; Ел.телфер G= 1500kg, H= 9m, Pmot= 2х 0.37kW – 1 бр.; Контейнери за отпадъци тип "БОБЪР" обем 1.10 m3. ДТП – 4 бр.; -Устройство за разтоварване на контейнери тип "БОБЪР" V= 1,10m3 – 1 бр.; oДебитомер на вход: Ултразвуков дебитомер, DN 400 – 1 бр.; oПясъкозадържател тип „Писта”: Центробежен пясъкочисач тип PISTA - DN = 3,500mm, Pmot= 0.55kW – 1 бр.; Потопена помпа със спускаща уредба за пясък - Q= 6.0 l/s, H= 6.0 m, работно колело VORTEX, обороти до 1400 1/min, проход 100 mm, Pmot = 2.9 / 2.2 kW – 1 бр.; Савак с ръчно управление "РЕДУКТОР", B = 1500mm, H = 800m, Tot.h= 1900mm, ДТП – 1 бр.; Савак с ръчно управление "РЕДУКТОР", B = 600mm, H = 800m, Tot.h= 1900mm, ДТП – 2 бр.; Лифт устройство с въжена лебедка за помпа пясък G= 500 kg, стационарно ДТП – 1 бр.; oСелектор с разпределително устройство към биобасейн: Потопен миксер - 50 Hz, PRN= 700 1/min; Pmot= 2.00/1.50 kW – 2 бр.; Лифт устройство с въжена лебедка за миксер G= 500 kg, стационарно ДТП – 2 бр.; Савак с ел. задвижка, B = 1500mm, H= 1300m, Tot.h= 2300mm, ДТП – 2 бр.; oБиобасейни - “ПРОДЪЛЖИЕЛНА АЕРАЦИЯ”: Пропелер за създаване на водно течение - 50 Hz, PRN=25 - 40 1/min; 2500mm, Pmot= 5.50 / 4.30 kW – 4 бр.; Аерационна система с мембранни дискови или фолийни дифузори – комплект за една секция с капацитет по въздух 700м3/час – 2 бр.; Регулиращи клапи тип "БЛЕНДА" за въздух с ел.мотор DN150mm – 2 бр.; СК тип "Butterfly" ръчно управление DN150mm – 2 бр.; Лифт устройство с въжена лебедка за миксери G= 500kg, стационарно ДТП+AISI304 – 4 бр.; oВторични хоризонталнини утаители: Утайкочистач за ВХУ - , Pmot= 0.37 kW – 2 бр.; Савак с ръчно управление "РЕДУКТОР", W = 500mm, H = 500m, Tot.h= 1000mm, ДТП – 2 бр.; Телескопично устройство – 4 бр.; oИнсталация за UV обеззаразяване: Инсталация за UV-обеззаразяване – 1 бр.; oДебитомер на изход: Магнитно индукционен дебитомер DN400 – 1 бр.; oПомпена станция за рециркулираща и излишна утайка: Потопени помпи за РАУ – 50Hz, Q= 50 l/s H= 6.00, обороти 1410 1/min, Pmot = 4.8 / 3.90 kW – 3 бр.;  Потопени помпи за РАУ – 50Hz, Q= 25 l/s H= 6.00 m, обороти 920 1/min, Pmot = 2.9 / 2.2 kW – 1 бр.;  Потопени помпи за ИАУ – 50Hz, Q= 10 l/s H= 6.0 m, обороти 920 1/min, Pmot = 1.56 / 1.0 kW – 2 бр.;  Лифт устройство с въжена лебедка за помпи РАУ – G=500 kg, стационарно, ДТП – 1 бр.;  Лифт устройство с въжена лебедка за помпи ИАУ – G=500 kg, стационарно, ДТП – 1 бр.; o Утайкоуплътнител:  Мостов утайкочистач, скрепер, D=6000mm., Pmot=0.55kW – 1 бр.;  Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи от утайкоуплътнител към съд за смесване с регулатори на дебита. Q= 5 - 25 м3/час, H= 20.0 m, Pmot = 5.50 / 4.00 kW – 2 бр.; o Инсталация за обезводняване на утайки и реагентностопанство:  Резервоар за съхранение на железен трихлорид V= 12 m3, Материал РР – 1 бр.;  Дозаторна помпа за реагент за дефосфатизация – железен трихлорид, Q= 20 - 100л/ч, H= 20m, Pmot = 0.28 kW – 2 бр.;  Дозаторна помпа за реагент за обезводняване – железен трихлорид, Q= 100 - 500л/ч, H= 20m, Pmot = 0.75 kW – 2 бр.;  Помпа пневматична разтоварваща за FeCl3, Материа РР. Q=1000l/h – 1 бр.;  Компресор за разтоварваща помпа, с капацитет 60 м3/час.Pmot = 1.50 kW – 1 бр.;  Силоз за съхранение на хидратна вар на прах. V=12m3  Дозатор шнеков, вентилатор, филтър за въздух, компресор за аериране, вибратор – 1 бр.;  Инсталация за приготвяне и дозиране на 10 % варно мляко за корекция на рН, разходен съд 2.50м3, резервоар от неръждаема стомана, с бъркалка Pмот=1.50кW, клапан за вкарването на водата, регулатрор за ниво, клапан за цялостно разтоварване, дозираща помпа, с капацитет 1.500 л/час – 1 бр.;  Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи за реагент – варно мляко към биобасейни. Стандартен мотор. ANP 6.2 - Q= 1,0 м3/ч, H= 20m, Pmot = 0.75 kW – 2 бр.;  Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи за реагент – варно мляко към смесител за коагулация преди обезводняване. Инвертор на мотора. ANP 6.2 - Q= 0,5-2,0 м3/ч, H= 20m, Pmot = 1.10 kW – 2 бр.;  Смесителен съд за смесване на утайка, вар и ферихлорид с бавнооборотна бъркалка от SS1,4301, V= 3 m3, Pmot = 1.5 kW.Преходен съд – черпателна камера от SS1,4301, V= 2 m3 – 1 бр.;  Ексцентрик винтови (хеликоидални) помпи за утайки към реакторна камера: Q= 5-25 m3/h, H=20 m, Pmot = 5,5кW – 1 бр.;  Бавнооборотен чистач „скрепер” за коагулация в Реакторна камера, Pmot = 1.10 kW – 1 бр.;  Захранваща високонапорна помпа за утайки към камерна преса: Q= 5-25 m3/h, H=60 m, Pmot = 7,5кW – 2 бр.;  Камерна филтърпреса с размер на плочите 1000х1000 с 95 плочи, Bпл.= 1000/1000mm, Wкамера= 2250 l – 1 бр.;  Транспортьор за кек (евакуационен панел), който се поставя под филтриращия пакет, дължина 10 м. В= 600 mm, Pmot = 3,0 кW – 1 бр.;  Ел.телфер G=2,00 t Pmot. = 2kW – 1 бр.; o Сграда въздуходувки за биобасейн:  Въздуходувки за ББ с шумоизолиращи кутии Q= 90 m3/мин; H= 700mbar; Pmot = 18.50 / 15.60 kW – 3 бр.;  СК тип "Butterfly" електро задвижка управление DN150mm – 3 бр.;  СК тип "Butterfly" ръчно управление DN150mm – 3 бр.; o ПС за дъждовни води:  Потопени помпи за води от ПСОВ - 50Hz, Q= 14.0 l/s H= 8.00 m, обороти 1370 1/min, Pmot = 2.95 / 2.34 kW – 2 бр.; Лифт устройство с въжена лебедка за помпи ИАУ - G=500 kg, стационарно, ДТП – 1 бр.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 12 698 437 BGN
Общ бюджет: 10 728 880 BGN
БФП: 10 378 228 BGN
Общо изплатени средства: 10 365 693 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 378 228 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 718 320 BGN
2013 1 936 257 BGN
2014 3 424 519 BGN
2015 4 286 597 BGN
10 365 693 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 303 209 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 574 656 BGN
2013 1 549 006 BGN
2014 2 739 615 BGN
2015 3 429 278 BGN
8 292 554 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 075 019 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 143 664 BGN
2013 387 251 BGN
2014 684 904 BGN
2015 857 319 BGN
2 073 139 BGN
Финансиране от бенефициента 2 485 781 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Изградени ПСОВ
Индикатор 2 Новоизграден довеждащ колектор до ПСОВ
Индикатор 3 Население (брой реални жители), присъединено към новоизградена ПСОВ
Индикатор 4 Брой е.ж., за които се осигурява подходящо пречистване на отпадъчните води от новоизградена ПСОВ
Индикатор 5 Новосъздадени работни места (временни работни места по време на строителството)
Индикатор 6 Новосъздадени работни места (постоянни работни места във връзка с експлоатацията на ПСОВ)
Индикатор 7 Намаляване на замърсяването на отпадъчните води на град Трявна по показател БПК5
Индикатор 8 Намаляване на замърсяването на отпадъчните води на град Трявна по показател общ азот
Индикатор 9 Намаляване на замърсяването на отпадъчните води на град Трявна по показател общ фосфор


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз