Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-5.2.11-0001-C0001
Номер на проект: МИКСИ номер Заповед РД08-55/30.09.2011
Наименование: „И АЗ ИМАМ СЕМЕЙСТВО”
Бенефициент: Агенция за социално подпомагане
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.09.2011
Начална дата: 30.09.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се подкрепи процеса на деинституционализация на деца като създаде и реализира устойчив модел за развитие на заместваща семейна грижа за деца, настанени в специализирани институции и на деца, в риск от изоставяне.
Дейности: Дейност 1: Организация и управление на проекта Гарантиране на ефективно управление, организация и координация на дейностите по проекта. (ЕУОП)
Дейност 7: Разработване на единен финансов стандарт за услугата „приемна грижа” Разработване на модел на финансов стандарт, който да бъде основа за преминаване на услугата „приемна грижа” като държавно делегирана дейност
Дейност 4: Индивидуална работа с децата, подготовка за настаняване и проследяване на всеки конкретен случай Отдел „Закрила на детето” /ОЗД/ към дирекция „Социално подпомагане” осъществява пряка работа с деца от специализирани институции и деца от общността в риск от изоставяне, с цел настаняването им в приемно семейство или семейство на роднини и близки, съгласно българското законодателство. Поради това описаните в дейността функции на отдел „Закрила на детето” влизат в законовите му правомощия и финансиранепо проекта.
Дейност 5: Обучение и подкрепа на семейства на роднини и близки, при които са настанени деца Настаняването при роднини и близки е ефективна мярка за закрила в българската реалност. Настаняването се извършва след съгласие на роднините или близките. Съгласно действащото законодателство настаняването при роднини и близки е доброволна приемна грижа, но не е предвидена специална подготовка и обучение за тях. Семействата на роднини и близки, в които има настанени деца по време на проекта, ще преминат обучение, с цел повишаване на уменията за отглеждане на настаненото дете. Обучението има за цел да подпомогне семействата за адекватно посрещане нуждите на децата, в зависимост от тяхната възраст и индивидуални потребности. Обучението ще се извършва от обучения екип по приемна грижа. Семействата на роднини и близки ще имат възможност да получават от екипа по приемна грижа и съпътстващи услуги: индивидуални и семейни консултации; семейна конференция; групи за самопомощ. Създават се групи за самопомощ, в които ще споделят своя опит, ще се обсъждат проблеми и предизвикателства, възникнали в процеса на предоставяне на грижата за децата.
Дейност 8: Информиране и публичност Предвидени са целенасочени мерки за повишаване на информираността на обществото за планираните действия, целенасочена работа за положителна промяна в обществените нагласи към рисковите групи, включително и достъпно разясняване каква е социалната услуга, за какви целеви групи е предназначена. След всеки от етапите на реализиране на проекта ще се предоставя информация в публичното пространство за постигнатите резултати. организиране и провеждане на 1 пресконференция, която ще обяви стартирането на проекта. В нея ще бъдат представени планираните дейности; - подготовка на текстовете на информационни материали: 15 000 броя брошури, 2 000 броя плакати, 6 броя банери за обученията, 10 000 броя, 84 информационни табели, рекламни листовки; - публикации и/или излъчвания в местни медии – минимум по 3 на община – партньор за периода на изпълнение на проекта; - публикации в национални медии – 8 за периода на изпълнение на проекта.
Дейност 3: Предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” Общините чрез екипите по приемна грижа предоставят услугата „приемна грижа” – доброволна, професионална и заместваща приемна грижа. Подбор, обучение и оценяване на кандидатите за приемни родители-Доставчикът на услугата „приемна грижа” чрез екипа по приемна грижа ще предоставя целия пакет от дейности, насочен към кандидатите и приемните семейства; Утвърждаване на кандидатите за приемни родители Комисията по приемна грижа заседава веднъж месечно, а при необходимост два пъти месечно и се свиква от нейния председател. Комисията взема решение за утвърждаване или отхвърляне на кандидатите за приемни родители.
Дейност 6: Провеждане на индивидуална и групова супервизия на приемните семейства. Създаване на групи за самопомощ. В рамките на предоставяне на социалната услуга „приемна грижа” ще се провежда индивидуална и групова супервизия на приемните семейства.Всяко приемно семейство получава по една индивидуална и една групова супервизия на три месеца. Супервизията на приемните семейства се провежда от екипите по приемна грижа. Ще се разработи план-график и програма за провеждане на супервизиите. След всяка супервизия съответният член на екипа, който е отговорен за нейното провеждане, представя в десетдневен срок отчет, като в него прави анализ, както на положителните резултати в работата на приемния родител, така и очертава проблемите, които са идентифицирани, и задачите на следващата супервизия. Чрез процедура за подбор ще бъдат определени пет външни консултанти за подкрепа на екипите по приемна грижа при провеждане на индивидуална и групова супервизия
Дейност 2: Сформиране на екипите по приемна грижа и специализирани комисии по приемна грижа Създаване на условия за компетентно и професионално предоставяне на услугата приемна грижа на общинско ниво; - Създаване на компетентен и професионален екип за подбор и утвърждаване на кандидатите за приемни родители
Партньори
Партньори:
Община Луковит
Община Ардино
Община Балчик
Община Берковица
Община Благоевград
ОБЩИНА ВАРНА
Община Велико Търново
Община Видин
Община Габрово
Община Горна Оряховица
Община град Добрич
Община Дряново
Община Дупница
Община Елхово
Община Казанлък
Община Карлово
Община Кнежа
Община Крумовград
Община Кърджали
Община Кюстендил
Община Момчилград
Община Никопол
Община Нова Загора
Община Нови пазар
Община Павликени
Община Пазарджик
ОБЩИНА ПЛЕВЕН
Община Пловдив
Община Полски Тръмбеш
Община Разград
Община Рудозем
Община Русе
Община Самуил
Община Силистра
Община Трявна
Община Червен бряг
Община Шумен
Община Ямбол
Столична Община
ОБЩИНА ПРОВАДИЯ
Община Разлог
Община Първомай
Община Свищов
община Ракитово
Община Троян
Община Попово
Община Тетевен
Община Чирпан
Община Враца
Община Исперих
ОБЩИНА ЛОВЕЧ
ОБЩИНА ТЪРГОВИЩЕ
Община Аксаково
Община Девин
Община Хасково
Община Перник
Община Асеновград
ОБЩИНА БЯЛА
ОБЩИНА ПЕТРИЧ
Община Бургас
ОБЩИНА ЕЛЕНА
Община Гоце Делчев
Община Бяла Слатина
Община Пещера
Община Вълчи дол
Община Белоградчик
ОБЩИНА МОНТАНА
ОБЩИНА РАДОМИР
Община Панагюрище
Община Правец
Община Смолян
Община Девня
ОБЩИНА ДОБРИЧКА
Община Сливен
Община Ботевград
ОБЩИНА ВЕЛИНГРАД
Община Димитровград
Община Хисаря
Община Козлодуй
Община Средец
Община Раднево
ОБЩИНА НОВО СЕЛО
Изпълнители:
"БГ Мап" ООД
"Български пощи" ЕАД
Ронос" ООД
ЕЙТ ООД
Милена Петрова Митева
Иван Георгиев павлов
Десислава Ангелова Попова
Мила Александрова Маринова
Анна Костадинова Целова
Теодора Димитрова Бедрозова-Петрова
Багряна Рашкова Янкова
Вера Диранова Колешева
Биляна НИколаева Житарова
Елена Кирилова Манасиева
Биляна Тодорова Койчева
Нели Людмилова Петрова-Димитрова
Катя Цветанова Караджова
Валентина Костадинова Маринова
Доротея Евгениева Панова
Иван Николов Димитров
Пресмаркет ЕООД
Милена Христова Йоргова
Соня Георгиева Будева
Обединение "Европейски перспективи"
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 30 103 018 BGN
Общ бюджет: 29 675 240 BGN
БФП: 29 675 240 BGN
Общо изплатени средства: 28 439 185 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 29 675 240 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 15 418 BGN
2012 1 542 719 BGN
2013 5 460 218 BGN
2014 9 949 621 BGN
2015 11 471 209 BGN
28 439 185 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 25 223 954 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 13 106 BGN
2012 1 311 311 BGN
2013 4 641 185 BGN
2014 8 457 178 BGN
2015 9 750 527 BGN
24 173 307 BGN
В т.ч. Национално финансиране 4 451 286 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 313 BGN
2012 231 408 BGN
2013 819 033 BGN
2014 1 492 443 BGN
2015 1 720 681 BGN
4 265 878 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой разкрити нови форми на социални услуги в общността
Индикатор 2 (П) Брой деца от специализирани институции и деца в риск от изоставяне, настанени в приемни семейства и семейства на близки и роднини
Индикатор 3 (П) Увеличен брой приемни семейства
Индикатор 4 (П) Увеличен брой деца, биологични семейства, кандидати и приемни семейства и семейства на близки и роднини, ползващи социални услуги в общността
Индикатор 5 (П) Увеличен брой доставчици на социални услуги в общността (приемна грижа)
Индикатор 6 Брой разработени планове за предоставяне на услугата
Индикатор 7 Брой създадени екипи по приемна грижа
Индикатор 8 Брой специализирани регионални комисии за утвърждаване на кандидати за приемни родители
Индикатор 9 Брой обучени приемни родители


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз