Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0051-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/70
Наименование: Българското кулинарно майсторство за устойчиво развитие на туризма
Бенефициент: Икономически университет - Варна
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.05.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     СЕВЕРНА И ЮГОИЗТОЧНА БЪЛГАРИЯ
          Североизточен
               Варна
                    Варна
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални условия за 50 студенти от Колеж по туризъм към ИУ - Варна; Усвояване на знания и умения за прилагане на традиционни практики от българския бит и кулинарното изкуство
Дейности: 1.Дейност 1: Избор на членове на екипа
2.Дейност 2: Изготвяне на детайлен план за работа и характеристики на длъжностите в екипа по проекта
3.Дейност 3: Седмични заседания на екипа на проекта
4*.Дейност 4: Изготвяне на междинни и окончателен отчет
5.Избор на рекламна агенция
6*.Публикации
7.Покана – публикация във вестник “Занаятчийска дума“
8.Отпечатване на брошури, формат А4
9.Пресконференция за приключването на проекта
10.Изготвяне на списък със занаятчийски предприятия и наставници
11.Определяне на преподавателите от Колеж по туризъм – Варна, които ще наблюдават практическото обучение
11.Съгласуване и актуализиране на работната програма и графика за провеждане на практическото обучение
12.Разпределяне на студентите в ЗП
13.Провеждане на подготвящо обучение
14.Провеждане на практическото обучение
15.Провеждане на изпит за признаване на калфенска степен по занаят “готварство и ресторантьорство”
16.Организиране на семинар за презентиране на най-новите тенденции в областта на готварство и ресторантьорство и кулинарна изложба
17.Тържествено връчване на калфенските свидетелства по занаят “готварство и ресторантьорство”
Партньори
Партньори:
РЕГИОНАЛНА ЗАНАЯТЧИЙСКА КАМАРА - ВАРНА
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 58 572 BGN
Общ бюджет: 53 181 BGN
БФП: 53 181 BGN
Общо изплатени средства: 53 181 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 53 181 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 11 714 BGN
2009 41 467 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
53 181 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 45 204 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 957 BGN
2009 35 247 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
45 204 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 977 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 757 BGN
2009 6 220 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
7 977 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз