Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0397-C0001
Номер на проект: ESF-2101-09-15002
Наименование: Подобряване качеството на човешките ресурси чрез обучение по бизнес услуги
Бенефициент: Сдружение "Агенция за подпомагане развитието на малкия и средния бизнес"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 03.04.2008
Дата на приключване: 03.02.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Хасково
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на работната сила, чрез придобиване на нови знания и умения; повишаване на професионалната мобилност на заетите лица; развитие способността за адаптиране към променящия се пазар на труда; повишаване конкурентноспособността на работната сила и перспективите за постоянна заетост; постигане на устойчива заетост; повишаване производителността на труда на заетите лица; осигуряване на равен достъп до качествено обучение; подобряване на мотивацията на заетите лица за специализирано обучение; утвърждаване практиката за учене през целия живот с цел професионална реализация.
Дейности: Д1:Установяване на система за управление и реализация на проекта Назначаване на членове на екипа и определяне на задълженията им.Определяне на преподавателския състав.Изготвяне на необходимата документация за обучение, оперативен план и индивидуални работни планове на бенефициентите
Д2:Работна среща с работодатели-заявители на обучение.Сключване на споразумения. Провеждане на работна среща с работодателите, изготвяне на стандартно споразумение, конкретизиране на задълженията по отношение контрола на обучение.
Д3:Подготовка за провеждане на обучение на заети лица Изготвяне на график за обучение, осигуряване на необходимите учебно-технически средства и изготвяне на заповеди за лекторите
Д4:Обучение по професия "Сътрудник в бизнес услуги" Професионалното обучение е организирано на модулен принцип.Формата на обучението е дневна.Бенефициентите ще бъдат разпределени в групи по 10 и една с 11 обучаеми
Д5:Съвместни обучителни семинари Семинари на теми: "Ролята на браншовите организации за развитието на малкия бизнес" и "Превенция на дискриминацията"
Д6:Издаване на информационна брошура "Превенция на дискриминацията" Издаване на информационна брошура, съдържаща водещите принципи на инициативата на Общността-EQUAL
Д7:Публичност.Презентация на резултатите от проекта Периодично оповестяване на резултатите от проекта по медиите, провеждане на анкети с обучаемите, организиране на среща с участниците в проекта, издаване на брошура и презентация на резултатите от проекта
Д8:Оперативен и финансов мениджмънт.Отчетност Обработка на счетоводните документи, отчитане на финансовите разходи
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 47 625 BGN
Общ бюджет: 39 949 BGN
БФП: 39 949 BGN
Общо изплатени средства: 39 295 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 39 949 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 307 BGN
2009 22 988 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
39 295 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 33 956 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 861 BGN
2009 19 540 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
33 401 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 992 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 446 BGN
2009 3 448 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 894 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 3 Минимална продължителност на запазване на заетостта за срок от 1 година


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз