Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0049-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/99
Наименование: Допълващото практическо обучение на реално работно място – гаранция за успешна реализация на пазара на труда
Бенефициент: Професионална гимназия по туризъм "Никола Йонков Вапцаров"
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 17.06.2008
Дата на приключване: 01.12.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Кюстендил
Описание
Описание на проекта: Повишаване качеството на професионалното образование, чрез допълващо практическо обучение на реално работно място, създавайки възможности за повишаване на конкурентноспособността на учениците в новите условия на пазара на труда и тяхната по-висока мобилност
Дейности: 1.Пресконференции и информационна кампания
2*.Установяване на система за управление на проекта.
3. Подготовка и Изпълнение на дейност 3 Подбор на наблюдаващи преподаватели и наставници
4.Подготовка и изпълнение на дейност 4 Подбор на ученици от целевата група за дейностите по проекта.
5.Подготовка и Изпълнение на дейност 5 Разработване на учебни програми
6.Подготовка и изпълнение на дейност 6 Организиране работата на наблюдаващите преподаватели и наставниците.
7. Подготовка и изпълнение на дейност 7 Курс за наставници.
8.Подготовка и изпълнение на дейност 8 Курс за обучение на преподаватели.
9. Подготовка и Изпълнение на дейност 9 Провеждане на подготвящо обучение
10*.Изпълнение на дейност 10 Провеждане на практическо обучение по специалност “Организация на туризма и свободното време”.
10*. Подготовка на дейност 10 Провеждане на практическо обучение по специалност “Организация на туризма и свободното време”.
11*.Подготовка на дейност 11 Провеждане на практическо обучение по специалност “Организатор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия”.
11*.Изпълнение на дейност 11 Провеждане на практическо обучение по специалност “Организатор в производството на хляб, хлебни и сладкарски изделия”.
12*.Подготовка на дейност 12 Провеждане на практическо обучение по специалност “Кетъринг”.
12*.Изпълнение на дейност 12 Провеждане на практическо обучение по специалност “Кетъринг”.
13*.Подготовка на дейност 13 Провеждане на практическо обучение по специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
13*.Подготовка на дейност 13 Провеждане на практическо обучение по специалност “Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения”.
14.Подготовка и Изпълнение на дейност 14 Провеждане на «Ден на туризма».
15.Подготовка и изпълнение на дейност 15 Подготовка за мултиплициране на резултатите от проекта.
16.подготовка и изпънение на дейност 16 Изготвяне на технически и финансов отчет и приключване на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 41 524 BGN
Общ бюджет: 40 816 BGN
БФП: 40 816 BGN
Общо изплатени средства: 40 816 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 40 816 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 8 304 BGN
2009 23 681 BGN
2010 8 831 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
40 816 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 34 693 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 7 058 BGN
2009 20 129 BGN
2010 7 506 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
34 693 BGN
В т.ч. Национално финансиране 6 122 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 246 BGN
2009 3 552 BGN
2010 1 325 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
6 122 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз