Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0047-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/18
Наименование: Осигуряване на качествена подготовка на студентите от ХТМУ в съответствие с потребностите на пазара на труда
Бенефициент: Химико-технологичен и металургичен университет
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 24.06.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на качествена професионална подготовка в реални работни условия за студентите магистри от ХТМУ
Дейности: 1. Уточняване на състава на целевата група (студенти-магистри) по специалности и необходимите за тях работни места по предприятия. Разработване на програма за провеждане на практиките. Конкретизация на целите и периодите на практиката
2*. Предварително обучение в ХТМУ, което включва производствена безопастност и охрана на труда; изучаване на основите на технологията и процесите в конкретното предприятие.
3. Осигуряване на отговорници (наставници) от организациите-партньори за подпомагане на правилното провеждане на практиката. Осигуряване на ръководител-преподавател от обучаващата организация, който ще контролира провеждането на практиката. Ръководит
4. Практическо обучение на практикантите в организацията-партньор в рамките на 30 работни дни.
5*. Провеждане на контролни изпити и изготвяне на отчети за проведената практика, които удостоверяват неиното завършване.
6. Обсъждане на резултатите и евентуалните проблеми при провеждане на практиката от екипа за организация и ръководителите.
7. Изготвяне и поддържане на база данни с информация за условията в предприятията, с които са установени трайни връзки за провеждане на студентски практики.
Партньори
Партньори:
БЪЛГАРСКА КАМАРА НА ХИМИЧЕСКАТА ПРОМИШЛЕНОСТ
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 80 000 BGN
Общ бюджет: 36 029 BGN
БФП: 36 029 BGN
Общо изплатени средства: 36 029 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 36 029 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 16 000 BGN
2009 0 BGN
2010 20 029 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
36 029 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 30 624 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 13 600 BGN
2009 0 BGN
2010 17 024 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
30 624 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 404 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 2 400 BGN
2009 0 BGN
2010 3 004 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 404 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили студентски практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз