Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG161PO005-1.0.07-0016-C0001
Номер на проект: DIR-51011119-16-35
Наименование: "Разширение на ПСОВ за отстраняване на биогенни елементи за азот и фосфор, рехабилитация и разширение на ВиК мрежа на гр. Пазарджик"
Бенефициент: Община Пазарджик
Източник на финансиране: КФ ==> Оперативна програма "Околна среда"
Дата на решение на договарящия орган: 04.08.2011
Начална дата: 14.09.2011
Дата на приключване: 31.12.2015
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Южен централен
               Пазарджик
Описание
Описание на проекта: Проектът обхваща подготвителни и инвестиционни дейности за разширяване на градска ПСОВ гр. Пазарджик за отделяне на биогенни елементи азот и фосфор от отпадъчна вода на съществуващ ПСОВ с цел пречистване на отпадъчни води до определените индивидуални емисионни ограничения, посочени в разрешителното за заустване; рехабилитация на съществуваща канализационна мрежа с цел отвеждане на отпадъчните води от южната промишлена зона към ПСОВ, тъй като съществуващата компроментира експлоатацията на ПСОВ, изграждане на нови облекчителни клонове за отвеждане на дъждовните водни количества към р. Марица, с цел облекчаване на функционирането на ПСОВ; изграждане на нова канализационна мрежа с цел присъединяване на нови жители, които са предвидени при оразмеряването на съществуващия ПСОВ; рехабилитация на съществуващата водопроводна мрежа по трасето, по което се полага канализационна инфраструктура. Инвестиционният проект включва оптимизиране на ВиК системата на територията на град Пазарджик чрез: •
Дейности: ІІ етап, Дейност 8: Одит Изпълнението на дейността ще бъде от избрания изпълнител в първия етап, въз основа на отделна цена за втория етап от проекта. Изпълнителят ще извършва текущ одит на етапа на реализация на проекта, като към исканията за средства ще бъдат представяни междинни одитни доклади с одитно мнение за законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2 т.22 «б» от ЗОП, за законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2 т.22 «б» от ЗОП и за осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната програма на бенефициента. Дейността ще бъде извършена Насоките за извършване на одит, публикувани на Интернет страницата на ОПОС.
Дейност 1: Сформиране и функциониране на ЗИП за организация и управление на първа фаза на проекта – техническа помощ За организация и управление на проекта ще бъде сформирано Звено за изпълнение на проекта (ЗИП), обособено като единица в общинската администрация на извънбюджетна издръжка, което ще се състои от служители на община Пазарджик и асоциирания партньор ВиК Пазарджик ЕООД. По време на двата етапа на проекта звеното ще бъде подкрепено от външна техническа помощ. Избраният изпълнител ще осигурява технически дейностите по управление на проекта чрез предоставяне на помощ на ЗИП за времето на изпълнение на първия етап. При определяне на задачите към консултанта ще бъде съблюдавано изискването да има ясно разграничаване и недопускане на припокриване между работата на служителите от ЗИП и изпълнителя по договора.
ІІ етап, Дейност 5: Управление на проекта чрез ЗИП и външна техническа помощ Избраният изпълнител ще осигурява технически дейностите по управление на проекта чрез предоставяне на помощ на ЗИП за времето на изпълнение на втория етап. При определяне на задачите към консултанта ще бъде съблюдавано изискването да има ясно разграничаване и недопускане на припокриване между работата на служителите от ЗИП и изпълнителя по договора. Конкретните задачи към Изпълнителя на външната техническа помощ по управление в рамките на втория етап са: 1. Изготвя документите за напредъка по изпълнение на проекта (възложени от ръководителя на проекта), осъществява цялостно прилагане на създадената система проследяване (мониторинг) на изпълнението на проекта, подкрепа на ЗИП при извършването на проверки на място, организира отстраняването на непълноти и/или несъответствия в отчетните документи на проекти. Информира своевременно ръководителя на проекта при закъснение изпълнението на работите. Съдейства при идентифицирането на несъответствия и проблеми и предлага корективни действия за преодоляването им и пред ръководителя на ЗИП. Идентифицира и докладва своевременно на ръководителя на проекта за констатирани нередности при изпълнението на проекта, както и за случаи, в които може да се предполага, че са налице нередности. Демаркацията с функциите на ръководителя на проекта по отношение на мониторинга ще е с оглед на ангажимента на изпълнителя на външната техническа помощ за прилагане на правилата и процедурите за мониторинг, изготвянето на доклади за напредък – месечни справки, докладите за напредък към исканията за средства, др. възложени от ръководителя на проекта, докато ръководителят ще бъде отговорен за проверка на предоставената информация и отчита постигнатия напредък в периодични доклади (годишен доклад и окончателен доклад). 2. Правно-нормативното обслужване на проекта и осъществява юридически консултации, свързани с изпълнението на проекта, по искане на ЗИП, вкл. в организирането на всички задължителни законови процедури съгласно ЗУТ, подготовката на необходимите протоколи и условия за започване на строителство, в които има задължително участие на Възложителя или на негов упълномощен представител, протоколите за приемане на работите и за въвеждане на обекта в експлоатация. Следи за коректното изпълнение и отчитане на договорите за обществени поръчки, съгласно изискванията на ЗОП и договора за БФП. 3. Извършва административно-логистичната дейност за подпомагане работата на ЗИП - подготвя необходимите документи, кореспонденция между изпълнителите и възложителя, кореспонденцията с компетентни органи в процеса на съгласуване на проекта и всички заинтересувани страни по проекта протоколи от провеждане на срещи на Звеното за управление на проекта, проекти на решения и други. 4. Финансова помощ при планиране, следене и отчитане на паричните потоци по проекта – изпълнителят ще отговоря за създаването на цялостна система за планиране, следене и отчитане на паричните потоци по проекта, съгласно заложените в договора за безвъзмездна финансова помощ и договорите с изпълнителите графици/начини на плащания. Демаркацията с функциите на финансовия експерт от ЗИП е с оглед на това, че изпълнителят по външната техническа помощ за управление ще следва да организира цялостната система за финансово управление - планиране, изпълнение и мониторинг, така че да се осигури безпроблемно и своевременно покриване на всички планирани разходи по проекта (към изпълнителите, към екипа), определянето на графици и начини на плащане към изпълнителите, съобразно изискванията на ОПОС и договора за БПФ. Финансовият експерт от ЗИП ще бъде отговорен само за изготвяне и представяне на прогнозите за плащания на ниво проект в докладите за напредък. По този начин външната техническа помощ за управление ще предоставя на финансовия експерт от ЗИП информация и постоянна подкрепа (съдействие) при определяне на оптималната структура на финансиране на дейностите по проекта, графиците на плащанията към изпълнителите, така че да бъде осигурена оперативна наличност за покриване на планираните разходи. На база на тази информация финансовият експерт ще попълва в докладите за напредък финансовата прогноза. В този смисъл няма да припокриване между функциите на финансовия експерт от ЗИП и външния изпълнител, 5. Съдейства за повишаване на административния капацитет за управление и изпълнение на инвестиционни проекти, финансирани от Европейския съюз Тази задача ще бъде изпълнявана при ежедневната комуникация с бенефициента и със служителите в ЗИП, като ще бъде предоставяна експертиза, указания, методическа помощ за успешно изпълнение на проекта, съобразно посочените задачи по-горе.
Дейност 5: Доклад за оценка на съответствието на разработените идеен проект за доизграждане на ПСОВ за премахване на биогенни елементи азот и фосфор и работен проект за разширяване и рехабилитация на ВиК мрежа На база изготвения идеен проект за доизграждане на ПСОВ, вкл. изходните параметри на пречиствателната станция, избраният вариант относно технологията за пречистване по пътя на водата и по пътя на утайките и изготвения работен проект за рехабилитация и разширение на ВиК мрежата, Изпълнителят на поръчката ще изготви доклад за оценка на съответствието съгласно изискванията на ЗУТ.
Дейност 3: Провеждане на процедури за избор на изпълнител, съгласно ЗОП и НВМОП. В рамките на дейността ще бъдат обявени и проведени процедурите за избор на изпълнител, съгласно изискванията на законодателството в областта на обществените поръчки и на ОПОС.
ІІ етап, Дейност 2: Реализиране на договори за инженеринг на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа Въз основа на сключените договори с избрания/те изпълнител/и, дейностите за инженеринг на ПСОВ и строителство на ВиК мрежата се предвижда да бъдат изпълнени в срок до 30.12.2014. Избраният изпълнител за инженеринг на ПОСВ ще изготви технически/работен проект, извърши строително-монтажните работи и доставка на оборудването, проведе пусково-накладъчните работи и обучение на персонала и осигури пускането в експлоатация. За ВиК мрежата избраният строител ще извърши строително-монтажните работи на база одобрения работен проект и разрешително за строеж.
Дейност 7: Провеждане на мерки за информация и публичност Мерките за информация и публичност ще следват насоките за информация и публичност по ОПОС, като на първия етап от проекта ще бъдат ограничени до задължителните мерки за информация и публичност при стартиране на проекта, а именно провеждане на 1 бр. публично събитие – пресконференция с представяне пред местната общност на стартиралия проект.
Дейност 4: Реализиране на техническа помощ В рамките на дейността ще бъде изпълнено: •Изготвяне на общо прединвестиционно проучване за доизграждане на ПСОВ и за ВиК-мрежата съгласно гореизброените участъци от канализационната мрежа (вкл. СКО) и съпътстващите водопроводи (вкл. СВО). Проучването ще е разработено в два варианта съгласно Наредба №4/21.5.2001г. на МРРБ за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти и ще съдържат необходимите КСС по окрупнени показатели, вкл. експлоатационни разходи и избор на вариант; предпроектните проучвания ще са съобразени с «Изисквания за подготовка на инвестиционни проекти по приоритетна ос 1 на ОПОС». Прединвестиционното проучване за доизграждане на ГПСОВ за третиране на биогенни елементи азот и фосфор ще стъпи на актуализираното предпроектно проучване в рамките на проект BG9803.03.02.02 – Подготовка на проект за водопречиствателни станции – Пазарджик, Благоевград, Разглог”. В съществуващото предпроектно проучване не са разгледани варианти за пречистване на азот и фосфор и именно това ще бъде фокусът на ПИП по настоящия проект в частта ГПСОВ. Ще бъде и актуализиран Планът за управление на утайките с оглед доизграждането на ПСОВ. •Подготовка и одобрение на подробни устройствени планове (ПУП) – при необходимост за участъци от ВиК-мрежата; •След избор на вариант проектирането ще продължи с изготвяне на: А. Идеен проект, последван от Работен проект за ВиК мрежата по следните части: - Част Технологична ВиК - Част Пътища (Възстановяване на пътната настилка) - Част Геодезия - Част Инженерна геология и Хидрогеология - Част Строително-Конструктивна - Част Временна организация на движението - Част ПБЗ - част Противопожарна безопастност - Сметна документация Наличните идейни проекти на обхванатите от проекта обекти от ВиК мрежата на квартали „Изток” и „Гарата” ще бъдат разгледани и актуализирани при необходимост в рамките на ПИП и идеен проект за ВиК мрежата, като разходи за тези дейности не са заложени в бюджета на проекта. Б. Идеен проект за ПСОВ-Пазарджик (разширение за отстраняване на азот и фосфор) по всички части: - Част Геодезия - Част Инженерна геология и Хидрогеология - Част Хидрология на реката - Част Технологична, вкл. сборен ген-план с всички комуникации - Част Архитектурна - Част Строително-Конструктивна - Част Електро (вътрешно) - Част Електро (външно – проверка на захранващите мощности) - Част ОВиК и енергийна ефективност - Част КИП и А - Сградно и площадково ВиК - Част Външни пътища (в случай на нужда) - Част Озеленяване - Част Вертикална планировка и Вътрешни пътища (възстановяване) - Част Противопожарна защита - Част ПБЗ - Сметна документация •Подготовка на анализ разходи-ползи (АРП)/финансов анализ в съответствие с изискванията на насоките на ЕК за изготвяне на анализ разходи-ползи, както и указания на ЕК към методиката за изготвяне анализ разходи-ползи, Работен документ 4, 2007 •Разработване на тръжни документи за инженеринг на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа, авторски и строителен надзор за втори етап на проекта – инвестиционни дейности. В рамките на дейността ще бъде изпълнени и мерки, свързани с процедурите за оценка на въздействието върху околната среда, оценка на съвместимостта и издаване на необходимите решения по Закона за опазване на околната среда, Закона за водите и Закона за биологичното разнообразие, в случай на необходимост.
Дейност 8: Одит В рамките на дейността ще бъде възложено на одитор на етапа на подготовка на проекта да предоставя одитно мнение при всяко искане за междинно плащане чрез одитни доклади за законосъобразността на съответните обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2 т.22 «б» от ЗОП; законосъобразността на допълнителните споразумения към договорите за обществени поръчки, с изключение на обществените поръчки за одит, строителство и строителен надзор и обществени поръчки, попадащи в обхвата на чл.19, ал.2 т.22 «б» от ЗОП; осчетоводяването на разходите, включени в искането за средства в счетоводната програма на бенефициента. Дейността ще бъде извършена Насоките за извършване на одит, публикувани на Интернет страницата на ОПОС.
ІІ етап, Дейност 6: Провеждане на мерки за информация и публичност Изпълнението на дейността ще бъде от избрания изпълнител в първия етап, въз основа на посочена цена за втория етап от проекта. При провеждането на мерките за публичност при стартиране на строителството ще бъдат поставени билбордове, съгласно изисквания в Насоките за информация и публичност по ОПОС, проведени минимум 2 публични събития, извършена официална церемония при първа копка и официално откриване на обекта, заснет промоционален филм (за «голям проект»), поставяне на информационни стикери върху закупеното оборудване по проекта. При приключване на проекта ще бъде изпълнено поставяне на информационна табла, на мястото на билбордовете ще бъдат монтирани постоянни обяснителни табели, ще бъде проведено 1 събитие за отбелязване на края на проекта и печатани брошури и/или дипляни за изпълнение на проекта в тираж 200 бр.
Дейност 6: Приемане на разработените проекти от експертен съвет по реда на ЗУТ Разработените проекти ще бъдат представени за одобрение от експертен съвет по реда на ЗУТ.
ІІ етап, Дейност 4: Строителен надзор Въз основа на сключените договори с избрания изпълнител се предвижда, дейностите за строителния надзор да бъдат изпълнени спрямо изискванията на ЗУТ и изискванията за прилагане на договрните условия на ФИДИК.
Дейност 2: Разработване на документации за провеждане на обществени поръчки, съгласно ЗОП и НВМОП Предвижда се да бъдат изготвени документации за провеждане на следните процедури: •Процедура за избор на изпълнител за техническа помощ за осъществяване на ПИП за рехабилитация и изграждане на канализационна и водопроводна мрежа и доизграждане на ПСОВ за пречистване на биогенни елементи азот и фосфор; разработване на идейни проекти за рехабилитация и разширение на канализационна и водопроводна мрежа и доизграждане на ПСОВ за пречистване на биогенни елементи азот и фосфор; разработване на работен проект за канализационна и водопроводна мрежа; АРП/финансов анализ; разработване на тръжни документи за инженеринг на ПСОВ и строителство на ВиК мрежа, авторски и строителен надзор за втори етап на проекта •Процедура за избор на изпълнител за външна техническа помощ за управление - планира се да бъде обявена една процедура за двата етапа на проекта, като в образеца на финансовата оферта ще бъде предвидена възможност изпълнителят да посочи отделна цена за всеки етап от проекта. •Процедура за избор на изпълнител за изготвяне на доклад за оценка на съответствието; •Процедура за избор на изпълнител за мерки за визуализация и публичност – планира се да бъде обявена една процедура за двата етапа на проекта, като образеца на финансовата оферта ще бъде предвидена възможност изпълнителят да посочи отделна цена за всеки етап от проекта. •Процедура за избор на изпълнител за одит – планира се да бъде обявена една процедура за двата етапа на проекта, като образеца на финансовата оферта ще бъде предвидена възможност изпълнителят да посочи отделна цена за всеки етап от проекта.
ІІ етап, Дейност 1: Провеждане на процедури за избор на изпълнител за инвестиционните дейности В рамките на дейността на база изготвените в рамките на първия етап документации за избор на изпълнители за инвестиционните дейности ще бъдат обявени обществени поръчки за избор на строител на инженеринг на ПСОВ за третично пречистване на биогенни елементи азот и фосфор, за строителство на ВиК мрежа от гр. Пазарджик; избор на изпълнител за строителен надзор. Планираното време за провеждане на процедурите е общо 5 месеца, съобразно сроковете на ЗОП/НВОМП и изискванията на ОПОС.
ІІ етап, Дейност 3: Авторски надзор Въз основа на сключените договори с избрания/те изпълнител/и за инженеринг на ПСОВ и за строителство на ВиК мрежа се предвижда, дейностите за авторския надзор върху инженеринга на ПСОВ и при строителство на ВиК мрежата да бъдат изпълнени в срок до 30.12.2014.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 49 822 725 BGN
Общ бюджет: 746 365 BGN
БФП: 746 365 BGN
Общо изплатени средства: 746 365 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 746 365 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 601 683 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 144 682 BGN
746 365 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 597 092 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 481 346 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 115 746 BGN
597 092 BGN
В т.ч. Национално финансиране 149 273 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 120 337 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 28 936 BGN
149 273 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Съгласно процедурата за директно предоставяне, Индикаторите са неприложими към Формуляра за кандидатстване'.


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз