Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0630-C0001
Номер на проект: ESF-2101-08-16002
Наименование: Чуждоезиково олучение на ключови служители в Балканфарма - Дупница АД
Бенефициент: "БАЛКАНФАРМА-ДУПНИЦА" АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 21.04.2008
Дата на приключване: 01.08.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               Кюстендил
                    Дупница
Описание
Описание на проекта: Предоставяне на възможност за обучение и повишаване квалификацията на 85 ключови слжители на "Балканфарма - Дупница" АД; Повишаване капацитета на компанията както и конкурентноспособността й на пазара; утвърждаване на сигурен модел в кадровата политика на "Балканфарма - Дупница" АД.
Дейности: Сформиране на екип по проекта Проектните дейности започват с организиране на работна среща между водещата организация, партньора и членовете на екипа по проекта. Целта на тази среща е да се определят начините за координация и комуникация, и да се разпределят отговорностите между партньорите по настоящото проектно предложение с цел ефективност на изпълнението на дейностите по проекта. Участниците в срещата ще определят методите за отчитане на резултатите след приключването на всяка предвидена дейност. Ще бъдат обсъдени времевите графици и съставен план за действие съответно ролята на всеки един от партньорите по проекта.
Подготовка и провеждане на изпит за входно ниво Дейността предвижда провеждане на изпит за входно ниво, с цел определяне нивото на английски език на участниците. Резултатите от проведения изпит за входно ниво на участниците ще помогнат на преподавателите при изпълнението на последващото обучение за професионална квалификация и за повишаване ефективността на учебния процес.Лекторите ще попълнят атестационни формуляри за всеки обучаем след провеждането на изпитите, в които ще нанесат резултатите от представянето на курсистите.
Подготовка и провеждане на обучение по английски език В рамките на тази дейност всеки от 85-те служители на „Балканфарма - Дупница” ще премине през 2 нива на обучение по английски език – всяко от по 100 часа. В зависимост от показаните резултати на входящия тест, те ще бъдат включени в някое от 3-те нива на трудност по учебната система Headway: •Beginner and Elementary •Elementary and Pre-Intermediate •Intermediate level Business English
Визуализация и разпространение на резултатите Проектът предвижда отпечатване и разпространение на печатни материали, публикации в медиите и отразяване в интернет сайтовете на двете компании-на ВО и партньора
Партньори
Партньори:
Американски Университет в България
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 65 178 BGN
Общ бюджет: 53 553 BGN
БФП: 37 487 BGN
Общо изплатени средства: 37 482 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 487 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 22 323 BGN
2010 15 159 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
37 482 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 31 864 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 18 974 BGN
2010 12 885 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
31 860 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 623 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 3 348 BGN
2010 2 274 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
5 622 BGN
Финансиране от бенефициента 27 933 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 2 Дял на служителите, успешно завършили обучение


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз