Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO002-3.2.02-0001-C0001
Номер на проект: K11-32-1/20.09.2011
Наименование: Подобряване на административното обслужване на потребителите чрез надграждане на централните системи на електронното правителство
Бенефициент: Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Административен капацитет"
Дата на решение на договарящия орган: 28.06.2011
Начална дата: 20.09.2011
Дата на приключване: 20.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Осигуряване на стандартна и съвместима информационно-комуникационна среда за по-добро административно обслужване на гражданите и бизнеса
Дейности: Дейност 1: Съз-даване на регис-тър за електронна идентичност на потребителите
Дейност 2: Над-граждане на ЕСОЕД и внедря-ване на централна документооборотна система
Дейност 3: Из-граждане на цен-трализирана сис-тема за монито-ринг и управле-ние на информа-ционната сигур-ност и оператив-на съвместимост. Надграждане на националния пор-тал на електрон-ното управление с функциите на ЕЗК
Дейност 4: Разра-ботване на цент-рална система за мобилна (SMS) нотификация и информационно-справочна дей-ност за гражда-ните и бизнеса
Дейност 5: Из-граждане на цен-трализирана и ин-тегрирана в адми-нистрациите сис-тема за демокра-тично ориенти-рано вземане на решения с учас-тието на гражда-ните и бизнеса
Дейност 6: Цент-рализирана сис-тема за управле-ние на комуника-ционната и хар-дуерна инфрас-труктура посред-ством прилагане на съвременни технологии, плат-форми и консоли-дация чрез вир-туализация
Дейност 7: Разра-ботване на уни-фицирани изиск-вания към цент-ровете за съхра-нение на особено чувствителна ин-формация в съот-ветствие с изиск-ванията за опера-тивна съвмести-мост и информа-ционна сигурност
Дейност 8: Оцен-ка и контрол на качеството
Дейност 9: Информация и публичност
Дейност 10: Одит на проекта
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 11 997 662 BGN
Общ бюджет: 10 424 483 BGN
БФП: 10 424 483 BGN
Общо изплатени средства: 10 424 483 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 10 424 483 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 399 500 BGN
2013 8 069 247 BGN
2014 0 BGN
2015 - 44 265 BGN
10 424 483 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 8 860 810 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 2 039 575 BGN
2013 6 858 860 BGN
2014 0 BGN
2015 - 37 625 BGN
8 860 810 BGN
В т.ч. Национално финансиране 1 563 672 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 359 925 BGN
2013 1 210 387 BGN
2014 0 BGN
2015 - 6 640 BGN
1 563 672 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 По Дейност 1 - Изграден Регистър за електронна идентичност на потребителите
Индикатор 2 По Дейност 1 - Реализирани минимум 5 електронни услуги чрез АИС на регистъра за електронна идентичност на потребителите
Индикатор 3 По Дейност 1 - Обучени служители
Индикатор 4 По Дейност 2 - Изградена платформа за създаване, съхранение, архивиране и управление на електронни документи, данни и съдържание в администрацията
Индикатор 5 По Дейност 2 - Изграден фронт офис приложение за централна администрация
Индикатор 6 По Дейност 2 - Интегриран фронт офис приложение за централната администрация
Индикатор 7 По Дейност 2 - Обучени служители от администрацията
Индикатор 8 По Дейност 2 -Удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 9 По Дейност 1 - Удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 10 По Дейност 3 - Разработена система за мониторинг и управление на ОСИС
Индикатор 11 По Дейност 3 - Разработени минимум услуги за CERT-България
Индикатор 12 По Дейност 3 - Разработено портално приложение за достъп до ЕЗК
Индикатор 13 По Дейност 3 - Обучени служители от администрацията
Индикатор 14 По Дейност 3 - Удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 15 По Дейност 4 - Разработена АИС на централна система за мобилна (SMS) нотификация
Индикатор 16 По Дейност 4 - Реализирани базови услуги
Индикатор 17 По Дейност 4 - Обучени служители от администрацията
Индикатор 18 По Дейност 4 - Удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 19 По Дейност 5 - Изградена система за демократично ориентирано вземане на решения
Индикатор 20 По Дейност 5 - Обучени служители от администрацията
Индикатор 21 По Дейност 5 - Удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 22 По Дейност 6 - Изградена централизирана система за управление на комуникационната и хардуерна инфраструктура
Индикатор 23 По Дейност 6 - Изготвен доклад за състоянието
Индикатор 24 По Дейност 6 - обучени служители от администрацията
Индикатор 25 По Дейност 6 - Удовлетвореност на служителите от предоставеното обучение
Индикатор 26 По Дейност 7 - Изготвен анализ на добрите практики
Индикатор 27 По Дейност 7 - Изготвена методика и процедури за изграждане, сертифициране и поддръжка
Индикатор 28 По Дейност 7 - Изготвен одитен доклад за текущото състояние на един център
Индикатор 29 По Дейност 7 - Пилотно внедрена методика за изграждане, сертифициране и поддържане в 1 администрация
Индикатор 30 По Дейност 8 - Изготвен минимум по един доклад за оценка на изпълнението на дейности от 1 до 7 по проекта
Индикатор 31 По Дейност 8 - Изготвен по един отчет за дейността на всяко тримесечие
Индикатор 32 По Дейност 9 - Изготвена стратегия за кампанията
Индикатор 33 По Дейност 9 - Организирани интервюта
Индикатор 34 По Дейност 9 - Публикации и излъчвания в електронните медии
Индикатор 35 По Дейност 9 - Организиране на конференции с участието на медиите
Индикатор 36 По Дейност 9 - Изработен аудио клип
Индикатор 37 По Дейност 9 - Изработен видео клип
Индикатор 38 По Дейност 9 - Изработени плаката
Индикатор 39 По Дейност 9 - Изработени брошури
Индикатор 40 По Дейност 9 - Изработени CD
Индикатор 41 По Дейност 9 - Изработени USB.
Индикатор 42 По Дейност 9 - Изготвен доклад
Индикатор 43 По Дейност 10 - Изготвен междинен одитен доклад
Индикатор 44 По Дейност 10 - Изготвен окончателен одитен доклад


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз