Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.03-0356-C0001
Номер на проект: ---
Наименование: Подкрепа за единно бъдеще
Бенефициент: Сдружение „Експертна подкрепа”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 08.03.2011
Начална дата: 03.09.2011
Дата на приключване: 03.12.2012
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Създаване на условия за повишаване мотивацията за включване в образователния процес на деца и ученици от етническите малцинства, в това число чрез подобряване условията за равен достъп до образование и подобряване на соцалната интеграция
Дейности: Дейност 1 Комуникацията- основа за развитие- Клуб,,Родна реч", Що е Рибен буквар
Дейност 2 ,,Празници и ритуали в моя дом" - Клуб,,Народни танци", Клуб,,За деня на мама"
Дейност 3 ,,Какво мога, какво знам и какво мога да знам", Спортен клуб, Клуб Театър
Дейност 4 Подготовка на дейност 4. Заедно из България. Организирани екскурзии в град Пловдив и посещение на Рилския манастир. Организирани посещения на прожекции на триизмерно кино за децата на СДГ31,,Зора"
Дейност 5 Подготовка на Дейност 5. Обучение на учители за работа в мултикултурна среда. Методика за обучение в мултикултурна среда. Интерактивни билингвални технологии за усвояване на българския език. Развитие на базови умения за работа със семейства и групи/ социална работа. Разработване на програми за провеждане на допълнителни занятия. Въведение в нормативната уредба на Р.България и европейското и междунродно право.
Дейност 6 Информационна кампания за етническа толерантност/ информираност и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 157 383 BGN
Общ бюджет: 148 923 BGN
БФП: 148 923 BGN
Общо изплатени средства: 148 922 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 148 923 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 125 906 BGN
2013 23 016 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
148 922 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 126 585 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 107 020 BGN
2013 19 563 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
126 584 BGN
В т.ч. Национално финансиране 22 338 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 0 BGN
2012 18 886 BGN
2013 3 452 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
22 338 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, участващи в мерки, насочени към превенция на ранното отпадане от училище
Индикатор 2 Брой учители и преподаватели включени в програми за повишаване на квалификацията за работа в мултикултурна среда


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз