Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-3.3.01-0038-C0001
Номер на проект: BG051PO001/07/3.3-01/42
Наименование: Интегративно практическо обучение по предприемачество и бизнес
Бенефициент: Национална търговско-банкова гимназия
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 14.03.2008
Начална дата: 02.07.2008
Дата на приключване: 01.10.2009
Статус: Приключен
Място на изпълнение: БЪЛГАРИЯ
     ЮГОЗАПАДНА И ЮЖНА ЦЕНТРАЛНА БЪЛГАРИЯ
          Югозападен
               София град
                    Столична
Описание
Описание на проекта: Подобряване и улесняване на достъпа до икономическо образование и обучение, създаване на условия за развитие на потенциала на всеки ученик, за осигуряване на възможности за професионално, интелектуално и личностно развитие, пълноценна социална интеграция и последваща професионална реализация чрез включването на учениците в групи за интегративно практическо обучение в областта на предприемачеството и бизнеса. Повишаване практическата компетентност на преподавателите по икономически дисциплини
Дейности: 1. Дейност 1 Административно и техническо осигуряване на проекта.
2. Дейност 2 Сформиране на екип от преподаватели за обучението по проекта.
3. Дейност 3 Осъществяване на контакти с фирми-партньори по проекта
4. Дейност 4 Изготвяне на график за реализиране на дейностите по проекта.
5. Дейност 5 Разработване на учебен план и учебни програми, съвместно с фирмите-партньори.
6. Дейност 6 Разработване на система от критерии за проверка и оценка на знанията на обучаемите по проекта.
7. Дейност 7 Информиране и публичност на проекта.
8. Дейност 8 Сформиране на групи от ученици за обучението по проекта.
9. Дейност 9 Обучение на преподавателите
10. Дейност 10 Обучение на учениците
11. Дейност 11 Провеждане на училищен панаир по проекта.
12. Дейност 12 Участие в международен панаир.
13. Дейност 13 Провеждане на производствен стаж от фирмите партньори.
14. Дейност 14 Провеждане на работни срещи между преподаватели и представители на фирмите - партньори.
15. Дейност 15 Текуща проверка на резултатите от обучението.
16. Дейност 16 Наблюдение и вътрешна оценка за изпълнение на дейностите по проекта.
17. Дейност 17 Провеждане на анкета сред учениците, свързана с участието им в проекта.
18. Дейност 18 Провеждане на анкета сред фирмите-партньори.
19. Дейност 19 Оценка и анализ на резултатите, свързани с обучението на учениците.
20. Дейност 20 Оценка на нивото на постигане на общата цел на проекта.
21. Дейност 21 Оценка на нивото на постигане на специфичните цели на проекта.
22. Дейност 22 Изготвяне на поздравителни адреси и препоръки на отлично представилите се ученици и издаване на свидетелство за професионално обучение.
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 53 798 BGN
Общ бюджет: 16 611 BGN
БФП: 16 611 BGN
Общо изплатени средства: 16 611 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 16 611 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 10 760 BGN
2009 7 954 BGN
2010 - 2 102 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
16 611 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 14 120 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 9 146 BGN
2009 6 761 BGN
2010 - 1 787 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
14 120 BGN
В т.ч. Национално финансиране 2 492 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 1 614 BGN
2009 1 193 BGN
2010 - 315 BGN
2011 0 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 492 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% ученици/ студенти, успешно завършили: • училищни практики


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз