Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0160-C0001
Номер на проект: Д01-242/12.07.2012 г.
Наименование: ЗаЕДНО – За Едно Достъпно Неограничено Образование
Бенефициент: Пето средно общообразователно училище „Хр. Ботев”
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 17.09.2011
Дата на приключване: 17.06.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е развиване на интегрираното и включващо обучение на деца със специални образователни потребности и по-конкретно, на деца с нарушено зрение, в системата на общото образование чрез създаване на специализирана методика за обучение и създаване на учебни помагала, повишаване на квалификацията на учители и обогатяване уменията на деца с нарушено зрение за работа с ИТ като инструмент за уеднаквяване на достъпа по образование, и културата на приемане на различието.
Дейности: Дейност 1 Мобилизация за реализиране на проекта
Дейност 2 Разработване на методика за създаване на електронни учебни материали за деца със СОП и създаване на пилотни ръководства
Дейност 3 Провеждане на обучение за учители за работа с деца със СОП и по-специално, с нарушено зрение
Дейност 4 Провеждане на часове за запознаване на учениците от ПМГ Видин и 5-то СОУ Монтана с нуждите на децата със СОП
Дейност 5 Създаване на уеб-портал за работа с деца и ученици със СОП и специално със зрителни увреждания
Дейност 6 Провеждане на обучение на родители на деца с нарушено зрение за работа с говорещи програми
Дейност 7 Провеждане на обучение на деца с нарушено зрение
Дейност 8 Провеждане на кампания „Приемане на различието”
Дейност 9 Управление на проекта, в т.ч. провеждане на процедури за избор на доставчици
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 292 560 BGN
Общ бюджет: 92 440 BGN
БФП: 92 440 BGN
Общо изплатени средства: 92 428 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 92 440 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 58 511 BGN
2012 0 BGN
2013 49 200 BGN
2014 - 15 283 BGN
2015 0 BGN
92 428 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 78 574 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 49 734 BGN
2012 0 BGN
2013 41 820 BGN
2014 - 12 991 BGN
2015 0 BGN
78 563 BGN
В т.ч. Национално финансиране 13 866 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 8 777 BGN
2012 0 BGN
2013 7 380 BGN
2014 - 2 293 BGN
2015 0 BGN
13 864 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП
Индикатор 4 Брой софтуерни продукти за нуждите на децата със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз