Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0074-C0001
Номер на проект: Д01-205/17.09.2011
Наименование: И аз мога
Бенефициент: Средно общообразователно училище "Св. Паисий Хилендарски" - Златица, обл. София-област
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 17.09.2011
Дата на приключване: 17.03.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да се насърчи социалното включване на деца със специални образователни потребности (СОП) чрез стимулиране на личностното им развитие в условията на интегрирано обучение.
Дейности: Дейност 1 Управление на проекта
Подготовка на Дейност 2 Избор на изпълнител
Дейност 2* Обучение на учители, училищния психолог и логопед за работа с деца и ученици със СОП
2.1. 2.1. Изготвяне на концептуална рамка за обучението
2.2.* 2.2.* Обучение и тренинги на 33 учители и двама специалисти с педагогически функции (училищен психолог и логопед) в 3 модула
2.3. 2.3. *Обучение на 19 учители за работа с програма РЕМЕЛКА за подпомагане обучението по математика на деца със СОП. Супервизии по прилагане на методиката
2.4. 2.4. Кръгла маса на тема „Обединени в различието”. Анализ и оценка на обучението и крайния резултат
Подготовка на Дейност 3 Подготовка на Дейност 3 - Създаване на технически проект
Дейност 3* Осигуряване на специални учебно-технически средства за деца и ученици със СОП
3.1. 3.1. Създаване и оборудване на мултифункционална зала за терапия и дейности по интереси на децата със СОП
3.2. 3.2. Закупуване на индивидуални дидактични материали и помагала
Дейност 4 Подпомагане социализацията и интеграцията на деца и ученици със СОП
4.1. 4.1. Разработване от учителите на дидактически и помощни материали, съобразно образователните способности и потребности на децата със СОП в училището
4.2. 4.2. Допълнителни занимания за подпомагане участието на децата със СОП в урочната дейност
4.3. 4.3. Допълнителни занимания за подпомагане участието на децата със СОП в извънкласни дейности
Дейност 5 Дейност 5 - Работа в училището за приемане на различието
5.1. 5.1. Създаване на клуб „Партньoри” и включване на ученици със СОП в реализирането на неговите дейности
5.2. 5.2. „Училище за родители” (тренинг-обучение с родители на децата със СОП)
Дейност 6* Осигуряване на информиране и публичност по проекта
6.1. 6.1. Изработване на План за информиране и публичност
6.2.* 6.2.* Реализиране на дейностите по Плана за информиране и публичност
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 70 860 BGN
Общ бюджет: 70 860 BGN
БФП: 70 860 BGN
Общо изплатени средства: 70 856 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 70 860 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 14 172 BGN
2012 43 364 BGN
2013 13 320 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
70 856 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 60 231 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 12 046 BGN
2012 36 860 BGN
2013 11 322 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
60 228 BGN
В т.ч. Национално финансиране 10 629 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 2 126 BGN
2012 6 505 BGN
2013 1 998 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
10 628 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз