Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-4.1.04-0065-C0001
Номер на проект: Д01-203/17.09.2011 г.
Наименование: Ръка за ръка в училище и в живота – подпомагане обучението на ученици със специални образователни потребности в ОУ „Свети Иван Рилски“ – гр. Перник
Бенефициент: ОУ "Свети Иван Рилски" - гр. Перник
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 12.07.2011
Начална дата: 17.09.2011
Дата на приключване: 17.05.2013
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Целта на проекта е да подпомогне обучението и възпитанието на деца със СОП и интегрирането им в масови паралелки в най-голямото основно училище в Община Перник, чрез използване на съвременни методи и форми на работа и създаване на подкрепяща среда от ученици, родители и учители.
Дейности: Подготовка на Дейност 1 Подготовка на Дейност 1 - Управление на проекта
Дейност 1* Управление на проекта
Подготовка на Дейност 2* Подготовка на Дейност 2* - Тръжни процедури, сключване и изпълнение на договори (Процедури, съгласно ЗОП: обява; набиране на кандидати; избор на подизпълнители, сключване на договори, възлагане и изпълнение)
Дейност 2* Тръжни процедури, сключване и изпълнение на договори (Процедури, съгласно ЗОП: обява; набиране на кандидати; избор на подизпълнители, сключване на договори, възлагане и изпълнение)
Подготовка на Дейност 3* Подготовка на Дейност 3* - Изграждане на капацитет
Дейност 3* Изграждане на капацитет
Подготовка на Дейност 4* Подготовка на Дейност 4* - Специализирана индивидуална работа с децата със СОП
Дейност 4* Специализирана индивидуална работа с децата със СОП
Подготовка на Дейност 5* Подготовка на Дейност 5* - Приемане на различията и усвояване на социални умения
Дейност 5* Приемане на различията и усвояване на социални умения
Подготовка на Дейност 6* Подготовка на Дейност 6* - Интеграционни дейности
Дейност 6* Интеграционни дейности
Подготовка на Дейност 7 Подготовка на Дейност 7 - Промотиране
Дейност 7 Промотиране
Партньори
Партньори:
Югозападен университет "Неофит Рилски" - Благоевград
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 107 027 BGN
Общ бюджет: 37 885 BGN
БФП: 37 885 BGN
Общо изплатени средства: 37 851 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 37 885 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 21 400 BGN
2012 0 BGN
2013 18 856 BGN
2014 - 2 405 BGN
2015 0 BGN
37 851 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 32 202 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 18 190 BGN
2012 0 BGN
2013 16 027 BGN
2014 - 2 044 BGN
2015 0 BGN
32 173 BGN
В т.ч. Национално финансиране 5 683 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 0 BGN
2009 0 BGN
2010 0 BGN
2011 3 210 BGN
2012 0 BGN
2013 2 828 BGN
2014 - 361 BGN
2015 0 BGN
5 678 BGN
Финансиране от бенефициента 0 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой/% образователни институции, предлагащи програми за интегриране на деца със СОП
Индикатор 2 Брой/% на ученици със СОП, интегрирани в общото образование
Индикатор 3 Брой обучени учители и специалисти с педагогически функции за работа с деца и ученици със СОП


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз