Оперативна програма: Всички
Район за планиране: Всички  
Обобщена информация
 

Идентификация
Номер на проект от ИСУН: BG051PO001-2.1.01-0643-C0001
Номер на проект: ESF-2101-08-10002
Наименование: Развитието на професионализма - агент на промяната
Бенефициент: БАЛКАНСТРОЙ АД
Източник на финансиране: ЕСФ ==> Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси"
Дата на решение на договарящия орган: 13.03.2008
Начална дата: 11.04.2008
Дата на приключване: 01.01.2010
Статус: Приключен
Място на изпълнение: България
Описание
Описание на проекта: Да се обучат в професионална квалификация - 2 степен - 20 лиа на безсрочен трудов договор с "Балканстрой" АД по специалността "Зидария" на професията "Строител"; да се проведе обучение за повишаване на професионалната квалификация по избрани професии от строителството на 240 лица, на 22 лица - по развитие на ключови компетенции за висш управленски персонал на кандидатстващата организация; на 88 лица - по азвитие на ключови компетенции за среден управленски персонал на кандидатстващата организация; създаване и изпробване на модел на гъвкава система "обучаваща организация - бизнес практика" за предоставяне на качествено обучение по теория и практика съобразно актуалните тенденции на пазара на труда и изискванията на работодателите.
Дейности: Подготвителни дейности Назначаване на екип по проекта. Разпределение на задълженията по реализацията на дейностите.
Приемане на план за работа за 3-те полугодия Определяне и съгласуване на графиците и учебните планове за обучението.Уеднаквяване на критериите на преподавателския екип – запознаване на преподавателски екип със спецификата на целевата група, психологически особености, оброзователни характеристики. Изготвяне на график за провеждане на обучението – програма за модулите и курсовете включително и разпределение на ползването на помещенията и съответните преподаватели.
Промоция и популяризиране на проекта Организация на информационна кампания в офисите на «Балканстрой» АД в гр. Разлог и гр. София, като бъдат представени целите, дейностите и резултатите от проекта
Разработка на промоционални материали Изработване на рекламни материали по проекта : брошури, плакати,рекламни панели.Изработване на 1 брой интернет страница за проекта, като самостоятелна рубрика от страницата на «Балканстрой»АД
Подготовка на обучителния процес Подготовка на учебни зали, закупуване на необходимите канцеларски и други помощни материали, необходими за протичане на учебния процес. Подготовка на учебни материали на хартиен носител – формат А4. Осигуряване на материалите за онлайн обучението.
Обучение за придобиване на професионална квалификация „Строител” – ІІ –ра степен зидарии Обучение на 20 служители на трудов договор в Балканстрой АД по специалността „Зидария” по професия „Строител”
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „Кофражисти” Обучение на 65 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „Кофражи”, организирано в 5 групи по 15 човека, разпределени във времето
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „Армировка и бетон” Обучение на 65 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „Армировка и бетон”, организирано в 5 групи по 15 човека, разпределени във времето
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „зидаро-мазачи” Обучение на 30 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „зидаро-мазачи”, организирано в 2 групи по 15 човека, разпределени във времето
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление "мазилки и шпакловки" Обучение на 20 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „мазилки и шпакловки”, организирано в 2 групи по 10 човека, разпределени във времето
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „вътрешни облицовки” Обучение на 20 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „вътрешни облицовки”, организирано в 2 групи по 10 човека, разпределени във времето
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „ВиК” Обучение на 20 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „ВиК”, организирано в 2 групи по 10 човека, разпределени във времето
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „Сухо строителство” Обучение на 10 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „Сухо строителство” – една група 10 човека
Обучение за пивашаване на професионалната квалификация за строители – направление „Монтажник метални конструкции" Обучение на 10 служители на трудов договор в Балканстрой АД по професия „Строител” - направление „ Монтажник метални конструкции” – една група 10 човека.
Обучение за развитие на КК на ВУП - 1 група Обучение на 11 служители от висшия управленски персонал на БалканстройАД по КК, включващо следните курсове: 1.Управление на хора и екип 2.Управление на проекти 3.Умения за ефективни комунекации 4.Лидерски умения 5.Личностно развитие 6.Умения за работа с клиенти 7.Бизнес етика и контрол
Обучение за развитие на КК на ВУП - 2ра група Обучение на 11 служители от висшия управленски персонал на Балканстрой АД, включващо следните курсове: 1.Управление на хора и екип 2.Управление на проекти 3.Умения за ефективни комуникации 4.Лидерски умения 5.Личностно развитие 6.Умения за работа с клиенти 7.Бизнес етика и контрол
Обучение за развитие на ключови компетенции на СУП - 8 групи Обучение на 80 служители на трудов договор в Балканстрой АД по управление на проекти, управление на хора и екипи, умения за ефективна комуникация, лидерски умения, личностно развитие разпределени в 8 групи по 10 човека в зависимост от спецификата на обучението
Обучение за развитие на ключови компетенции на СУП –1 група /финансисти/ Обучение на 8 служители на трудов договор в Балканстрой АД по управление на проекти, управление на хора и екипи и финансово управление
Презентация на реализираните дейности Заключителна конференция за оповестяване на резултатите от проекта - в гр.София и гр.Разлог
Представяне на междинни финансови и технически отчети Редовно предоставяне на отчети по изпълнението на проекта
Анализ на резултатите от реализацията на проекта Анализ на резултатите от изпълнението на проекта
Представяне на финален финансов и технически отчет Представяне на финален финансов и технически отчет
Пледставяне на междинни доклади - 2ри Редовно представяне на отчети по изпълнението на проекта
Представяне на междинни доклади - 3ти Редовно представяне на отчети по изпълнението па проекта
Представяне на междинни доклади - 4ти Редовно представяне на отчети по изпълнението на проекта
Представяне на междинни доклади - 5ти Редовно представяне на отчети по изпълнението на проекта
Обучение по придобиване на компютърна грамотност за ВУП и СУП Обучението по компютърна грамотност е модул от обучението по КК за ВУП и СУП
Обучение по придобиване на езикови компетентности на ВУП и СУП Обучението по англ.език е модул от обучението по КК за ВУП и СУП
Партньори
Партньори:
ТРЕЙНСОФТ ЕООД
Изпълнители:  
Финансова информация
Одобрен бюджет БФП: 139 197 BGN
Общ бюджет: 68 628 BGN
БФП: 48 040 BGN
Общо изплатени средства: 2 162 BGN
Източник на финансиране Верифицирани средства Валута
Безвъзмездна финансова помощ 48 040 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 27 839 BGN
2009 24 318 BGN
2010 0 BGN
2011 - 49 996 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
2 162 BGN
В т.ч. Финансиране от ЕС 40 834 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 23 664 BGN
2009 20 671 BGN
2010 0 BGN
2011 - 42 496 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
1 838 BGN
В т.ч. Национално финансиране 7 206 BGN
Реално изплатени суми
Период Размер
2007 0 BGN
2008 4 176 BGN
2009 3 648 BGN
2010 0 BGN
2011 - 7 499 BGN
2012 0 BGN
2013 0 BGN
2014 0 BGN
2015 0 BGN
324 BGN
Финансиране от бенефициента 59 656 BGN
Индикатори
Индикатор 1 Брой лица, включени в обучение за придобиване или повишаване на професионалната квалификация
Индикатор 2 Брой лица, включени в обучение за придобиване на ключови компетенции
Индикатор 3 Дял на служителите, успешно завършили обучение
Индикатор 4 запазване на заетостта 18 месеца след приключване на проектните дейности


Забележка:
Подчертан елемент от таблицата позволява показване на детайли при избирането му.
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на оперативна програма „Техническа помощ”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие
ЕС
Европейски съюз